Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 april 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2014207809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2007 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling van de classificatie en de eraan verbonden loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015007089 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Bijzondere toelating Bij koninklijk besluit ****. 705 van 26 februari 2015, wordt luitenant-kolonel **** buiten dienst ****. **** toegelaten, op 1 januari 2015 de titel van Ere-Ordonnansofficier van **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015007090 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van eervolle onderscheidingen ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 704 van 26 februari 2015, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan : Eerste meesters-**** **** kwartiermeesters-chef S. ****, ****. ****, ****. **** **** : "**** dan twintig ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015007093 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 708 van 26 februari 2015, wordt aan mijnheer René Van Damme, op 1 mei 2015 eervol ontslag uit zijn ambt van adviseur verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt de toeste type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015007094 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 709 van 26 februari 2015, wordt aan mijnheer Marc Peiffer, op 1 april 2015 eervol ontslag uit zijn ambt van hoofdcommissaris verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt d type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015007096 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 710 van 26 februari 2015, wordt **** **** ****. Claus op 2 februari 2015 aangesteld in de graad van kapitein-ter-zee, om de functie van **** of **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015007095 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 707 van 26 februari 2015, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren b Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015009188 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.240.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015009189 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst - Puurs. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor en overdracht van plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 19 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 oktober 2014. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015009190 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Mechelen Onze-Lieve-Vrouw Over de Dyle. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor en overdracht van plaatsen van onderpastoor type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015201210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Eretekens in de Leopoldsorde Koninklijk besluit van 24 maart 2015. Wordt bevorderd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : De heer : MUTSAERTS, Julien, Bestuurder van de Raad van Bestuur van het Koninklijk Coll Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Wordt benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsor(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015201212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Eretekens in de Kroonorde Koninklijk besluit van 24 maart 2015. Worden benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : De heren : DUPRET, Jean, Bestuurder van de Raad van Bestuur van het Koninklijk College der Ere GABRIELS, Jozef, Bestuurder van de Raad van Bestuur van het Koninklijk College der Eredekens van de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015201211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Eretekens in de Orde van Leopold II Koninklijk besluit van 24 maart 2015. Worden benoemd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II : De heren : PARMENTIER, Maurice, Bestuurder van de Raad van Bestuur van het WYLIN, Noël, Bestuurder van de Raad van Bestuur van het Koninklijk College der Eredekens van de Arb(...) type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015201555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015201771 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Nokerman E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Charleroi Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 3(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, alsook om andere financiële verbintenissen aan te gaan en diverse uitgaven goed te keuren binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015021021 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Aanstelling Bij ministerieel besluit van 7 april 2015 wordt de heer DELCOURT René, met ingang van 7 april 2015 aangewezen als ad interim voorzitter van het directiecomité van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, tot d Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015031133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 24/02/2015, werd de CVBA STABO erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum van de (...) De erkenning draagt het nummer : AGR/EA/001383798 Bij ministerieel besluit van 24/02/2015, w(...) type ministerieel besluit prom. 10/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015031156 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 10/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015031157 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 04/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015035378 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot oprichting en samenstelling van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/02/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015031215 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globale subsidie van 150.000 euro aan de openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van het diversiteitsbeleid bij het Brussels Openbaar Ambt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015035319 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015035329 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, wat betreft het wijzigen van de nadere regels over de oppervlaktedelfstoffenplanning en over de natuurlijke samenstelling van oppervlaktedelfstoffen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015201667 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van het Beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015201669 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 23 mei 2015 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging « La société royale La Protectrice de Berzée » in het kader van haar dag « Fête de la pêche » georganiseerd wordt type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015201672 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 15 augustus 2015 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging van Laneffe in het kader van haar dag "Pêche en Famille" georganiseerd wordt type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015201671 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 9 mei 2015 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging van "FRAMAR" in het kader van haar dag "Pêche en famille" georganiseerd wordt type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015201670 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op 2 augustus 2015 een vrijstelling van visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging "Les amis de la truite" van Biesme in het kader van haar dag "Pêche en Famille" type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015201673 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zondag 19 juli 2015 een vrijstelling van visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging "La Truite gourdinnoise" in het kader van haar dag "Pêche ouverte à tous"

erratum

type erratum prom. 24/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015003139 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van twee leden van de Hoge Raad van Financiën. - Erratum

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015009169 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Vredegerecht 5 e kanton Brussel Vanaf 1 april 2015 zal het Vredegerecht 5 e kanton gevestigd zijn Fransmanstraat 89, te 1020 Brussel.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003125 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de klasse A2 - eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur. Bij besli a) Nederlandstalige personeelsleden : Naam en vo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003126 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de klasse A2 - eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur. Bij besli a) Nederlandstalige personeelsleden Naam en voo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003124 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de klasse A2 - eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur. Bij besli a) Nederlandstalige personeelsleden Naam en voo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003129 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de klasse A2 - eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur. Bij besli a) Nederlandstalige personeelsleden : Naam en (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003128 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de klasse A2 - eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur. Bij besli a) Nederlandstalige personeelsleden : Naam en v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003127 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de klasse ****2 - eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur. **** **** ****) **** personeelsleden : Naam en ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003130 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, wordt de heer Kristof H. KETELBUTERS, attaché van financiën bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - eerste attaché van Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 16 maart 2015, die uitwerking heeft met(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003134 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, wordt de heer Frank A.M.M.A. CALLEBAUT, financieel en administratief deskundige bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 16 maart 2015, die uitwerking heeft met(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003133 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, wordt de heer Koen G. DEMEY, eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 16 maart 2015, die uitwerking heeft met(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003131 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, wordt Mevr. Sabine M.L. LANDSCHOOT, eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klass Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 16 maart 2015, die uitwerking heeft met(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003132 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, wordt de heer Kurt R.M. CALLENS, eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 16 maart 2015, die uitwerking heeft met(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015007091 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 702 van 26 februari 2015, wordt de heer Yashin Daghnoun op 1 december 2014 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënn Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 december 2014, met uitzondering van het tweede lid, da(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015007088 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 701 van 22 februari 2015 : Wordt luitenant-kolonel militair administrateur S. **** benoemd in het ambt van **** militair docent in het organiek kade type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015007097 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 711 van 26 februari 2015, wordt de heer Fabian Battaglini, doctor in de cognitieve wetenschap, in de hoedanigheid van deeltijds docent aan de Koninklijke Militaire School type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015201544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 maart 2015 wordt Mevr. Florence Malaise met ingang van 1 februari 2015 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 februari 2014.

document

type document prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003118 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Mutaties Bij besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 13 juni 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, worden de in de tabel hierna vermelde eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur van de Adminis a) Emplois francophones : 1 2 a)(...) type document prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003119 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Mutaties Bij besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 13 juni 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, worden de in de tabel hierna vermelde eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur van de Adminis a) Emplois francophones : 1 2 a)(...) type document prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003121 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Mutaties Bij besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 13 juni 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, worden de in de tabel hierna vermelde eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur van de Adminis a) Nederlandstalige betrekkingen: 1 2 type document prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003120 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Mutaties Bij besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 13 juni 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, worden de in de tabel hierna vermelde eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur van de Adminis a) Nederlandstalige betrekkingen: 1 2 type document prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003123 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Mutaties Bij besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 13 juni 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, worden de in de tabel hierna vermelde eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur van de Adminis a) Nederlandstalige betrekkingen: 1 2 type document prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003138 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Terbeschikkingstelling Bij besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 13 juni 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, worden de in de tabel hierna vermelde eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur a) Nederlandstalige betrekking: 1 2 (...) type document prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003135 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Terbeschikkingstelling Bij besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 13 juni 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, worden de in de tabel hierna vermelde eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur a) Nederlandstalige betrekkingen: 1 2 type document prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003136 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Terbeschikkingstelling Bij besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 13 juni 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, worden de in de tabel hierna vermelde eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur a) Nederlandstalige betrekking: 1 2 (...) type document prom. -- pub. 08/04/2015 numac 2015003137 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Terbeschikkingstelling Bij besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 13 juni 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, worden de in de tabel hierna vermelde eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur a) Nederlandstalige betrekkingen: 1 2
^