Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 maart 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015003077 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende, voor wat de Franse Gemeenschapscommissie betreft, uitstel van inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies, en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 04/03/2015 numac 2015003078 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2015 numac 2015009133 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 februari 2015: - waarbij het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is mevr. Melot V., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, aangewezen tot het mand - is mevr. Ballaux P., rechter in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, benoemd (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2015 numac 2015011071 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015 wordt aan Mevr. Nadine DETRE, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 augustus 2015 eervol ontslag uit haar functies verleend Mevr. DETRE wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015011093 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 18 april 1927 betreffende de invoer van Porto- en Madeirawijnen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015003079 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars type ministerieel besluit prom. 28/01/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2014 betreffende de samenstelling van de Examencommissie Franse taal belast met het afnemen van taalexamens op het niveau van het hoger secundair en hoger onderwijs van de 1e, 2e en 3e graden type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/03/2015 numac 2015201002 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 17 september 2014 wordt de aan de "SPRL Arcadus Architecte" toegekende erkenning voor de uitwerking, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 29 Bij ministerieel besluit van 20 november 2014 wordt de aan de intercommunale Igretec toegekende(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/03/2015 numac 2015201039 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee arresten van 17 december 2014 in zake de NV « Les Sitelles » tegen de Belgische Staat, FOD Financiën, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ing 1. In het eerste arrest: « Schendt artikel 75, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2014 pub. 04/03/2015 numac 2015029064 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de Office de la Naissance et de l'Enfance

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2014 pub. 04/03/2015 numac 2015031121 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 579 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015035243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bekrachtiging van de beslissing van het Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Gent om de aanleg van nieuwe waterweginfrastructuur niet te realiseren type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015035244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de organisaties die in aanmerking komen voor erkenning als Kunstinstelling type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015035251 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/03/2015 numac 2015018079 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bv NV Crédit Immobilier Ouvrier heeft de nietigverklari Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 214.809/XV-2731. Voor de Hoofdgriffier, Ch(...) type bericht prom. -- pub. 04/03/2015 numac 2015201040 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 7 januari 2015 in zake Marcel Yabili tegen de Belgische Staat en de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid, waarvan de expeditie ter griffie van h « Schendt artikel 51 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid de arti(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/03/2015 numac 2015031114 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwemwater, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie,(...) Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig art(...)

erratum

type erratum prom. 19/12/2014 pub. 04/03/2015 numac 2015035205 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Erratum

document

type document prom. 30/10/2014 pub. 04/03/2015 numac 2015200978 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de voorzitter van de Duitstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/03/2015 numac 2015201072 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseur-experten ziekteverzekering (niveau A3) voor de Medische Directie van het RIZIV (ANG14345). - Erratum De aankondiging van deze selectie is reeds verschenen op 8 december 2014. Ze wordt op(...) Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, zonder rangschikking, die bestaat uit de kandidaten di(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2015 numac 2015024063 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 november 2014 wordt mevrouw LEROY Julie, geboren op 14 maart 1980, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 31 juli 2014, met als titel Attaché in de klasse A2 op het Franstalig taalkader, bij de Fede

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/03/2015 numac 2015009128 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van deskundige dossierbeheer worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Deskundige dossierbeheer hoofdzakelijk ingeschakeld in Deskundige dossierbeheer hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/03/2015 numac 2015009130 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Hoofdsecretaris in de klasse A3 van het parket Eupen; Hoofdsecretaris in de klasse A3 van het arbeidsauditoraat Antwerpen. Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men : type vacante bettreking prom. -- pub. 04/03/2015 numac 2015009129 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen Volgende plaatsen van griffier en secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : **** bij het hof van beroep **** **** bij het **** **** : 1; **** bij het **** **** : 1; **** ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/03/2015 numac 2015009131 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Hoofdgriffier in de klasse A2 van het vredegerecht Anderlecht II : 1 ; Hoofdgriffier in de klasse A2 van het vredegerecht Halle : 1; Hoofdgriffier in de klasse A2 van het vredegerecht Overijse-Z(...) Hoofdgriffier in de klasse A2 van het vredegerecht Schaarbeek I : 1(*); Hoofdgriffier in de klas(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/03/2015 numac 2015009132 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)
^