Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 maart 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/12/2013 pub. 02/03/2015 numac 2015000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van een aan boek XVII eigen definitie en sanctiebepalingen in hetzelfde Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 26/12/2013 pub. 02/03/2015 numac 2015000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015009120 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 februari 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig Bij koninklijk besluit van 13 februari 2015 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, (...) type wet prom. 10/02/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015015026 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015003060 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij Loterij met biljetten, « SUBITO XXL » genaamd - 5 euro Overeenkomstig artikel 53 van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbar - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 695), op 28 februari 2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015003058 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij Loterij met biljetten, « Shopping Time » genaamd Overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Shopping Time", - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 580) op 28 februari 20(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015003059 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij Loterij met biljetten, « SUBITO XL » genaamd - 3 euro Overeenkomstig artikel 53 van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde open - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 686), op 28 februari 2(...) type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015003061 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015003067 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Money Tree » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", ee - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 570) op 28 februari 20(...) type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015200058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015201052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 wordt de heer Wilfried MARIEN, attaché klasse A2, met ingang van 1 oktober 2015 eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015201054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 wordt de heer Guido MENNES, attaché klasse A2, met ingang van 1 november 2014, op eigen verzoek ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015201055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 wordt het koninklijk besluit van 1 december 2013 waarbij de heer Marc NYSSEN, attaché klasse A2, met ingang van 1 juni 2014, eervol ontslag wordt verleend uit zijn functies, inget

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2015 pub. 02/03/2015 numac 2014207589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een adviseur van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015009090 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 16 februari 2015 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015018072 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 13 februari 2015 wordt met ingang van 1 maart 2015, eervol ontslag uit zijn functies van Adviseur-generaal verleend aan de heer Pierre NAASSENS, die aanspraak heeft op een rustpensioen. B type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015018071 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 13 februari 2015 wordt met ingang van 1 maart 2015, eervol ontslag uit zijn functies van Adviseur-generaal verleend aan de heer Ivan DEPRAETERE, die aanspraak heeft op een rustpensioen. B

decreet

type decreet prom. 29/01/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015029058 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het beheer van het elektronisch toezicht type decreet prom. 26/01/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015200768 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot opheffing van het decreet van het Waals Gewest van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisbureaus en tot opheffing van het uitvoeringsbesluit ervan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015200951 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en van het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015018064 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Joseph SPEE c.s. heeft de nietigverklaring gevorde Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 november 2014. Deze zaak is inges(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015003070 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft op 21 januari 2015 Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015024065 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Klimaatcommissie. - Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Federale Regering Gelet op het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het o Gelet op het besluit van de Ministerraad van 27 januari 2015 tot aanduiding van vier effectieve led(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015201031 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige assistenten landmeter (niveau B) voor de Haven van Brussel (AFB15001). - Erratum Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereist(...) 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van de volgende diploma's in de af(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015009110 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015, wordt Mevrouw Julie DE HULTS, met ingang van 1 december 2014, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Ov type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015009111 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015, wordt Mevrouw Margarita SUAREZ LOPEZ, met ingang van 1 november 2014, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale dienste Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 13 februari 2015, wordt het mandaat van de heer VAN DAMME, Ivo, Bij het zelfde besluit, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 januari 2015, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015201053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 wordt mevrouw Susan HAEVE met ingang van 1 december 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 december 2013.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/03/2015 numac 2015201035 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** verantwoordelijken **** en debiteur De vergelijkende selectie van **** verantwoordelijken **** en debiteur (niveau ****) voor het CODA-**** (****14369) (...) Er is 1 geslaagde.
^