Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 februari 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/05/2014 pub. 19/02/2015 numac 2015000081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015007038 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 667 van 24 januari 2015 : Worden de kandidaat-beroepsofficieren van niveau ****, die in de graad van adjudant aangesteld zijn, van wie de namen **** **** ****. ****. **** ****. ****, ****. Mortier en ****. **** ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015007040 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 658 van 13 januari 2015 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hiernavernoemde Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverdedi 1° Om meer dan 35 jaar dienst : a) Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse aan : Mevrn. : (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015011062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering door verhoging tot een hogere klasse. Bij koninklijk besluit van 6 januari 2015 wordt Mevr. Maureen LOGGHE, klasse A2 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd met behoud Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015011077 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 28 januari 2015 wordt Mevr. Sabine APPARUIT, attaché in de klasse A2 bij de Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie via federale mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in de klasse A2 met de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015024044 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 16 december 2014 wordt mevrouw France D'HOLLANDER, geboren op 5 september 1977, bevorderd met ingang van 1 januari 2015 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Adviseur in de klasse A3 op he Bij koninklijk besluit van 27 november 2014 wordt mevrouw Anne LEPAGE, geboren op 30 mei 1967, (...) type koninklijk besluit prom. 02/02/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015024055 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 31/01/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015024061 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 2013 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 16 december 2014 wordt mijnheer Reginald MOREELS, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2015, eervol ontslag uit Mijnheer Reginald MOREELS is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 januari 2015, zijn aanspraken op(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015024045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 27 november 2014 wordt mevrouw Charlotte BRANDT, geboren op 26 augustus 1984, bevorderd met ingang van 1 december 2014 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Attaché in de klasse A2 op het Bij koninklijk besluit van 8 januari 2015 wordt mevrouw Marie-France DE LOMBAERT, geboren op 7 (...) type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015200370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015009080 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie type ministerieel besluit prom. 24/12/2014 pub. 19/02/2015 numac 2015009086 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van het Technisch en Administratief Secretariaat type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015200782 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 13 januari 2015, dat uitwerking heeft op 15 december 2014, wordt de op 11 september 2014 aangevraagde erkenning van het kantoor Impédance inzake geluidshinder vanaf 15 december 2014 voor vijf jaar hernieuw Bij ministerieel besluit van 20 januari 2015 wordt de NV Solaz vanaf 20 januari 2015 voor drie (...) type ministerieel besluit prom. 14/01/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015200779 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 juni 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren, wat betreft de dossierrechten, de erkenningsaanvragen en de uitrusting van de opleidingscentra of examencentra

arrest

type arrest prom. 05/02/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015018060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2015 voor het federaal agentschap voor de kinderbijslag

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015200784 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu. - Vernietiging door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 230.027 van 29 januari 2015, Afdeling Bestuurrechtspraak, XIIIe Kamer, van 29 januari 2015, worden, in het besluit van de Waalse Regering van 23 september 20 - artikel 1, 27°; - artikel 4, § 2; - artikel 5, § 1; - in artikel 7, § 1, (...)

beschikking

type beschikking prom. 05/02/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015031093 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst nr. 128 betreffende uitkeringen inzake invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen, aangenomen te Genève op 29 juni 1967 door de Algemene Arbeidsconferentie tijdens haar 51ste zitting type beschikking prom. 05/02/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015031095 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag nr. 159 betreffende de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van personen met een handicap, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève op 20 juni 1983 type beschikking prom. 05/02/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015031094 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag nr. 156 betreffende de gelijke kansen en behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers met gezinsverantwoordelijkheden, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève op 23 juni 1981 type beschikking prom. 05/02/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015031096 bron brussels hoofdstedelijk parlement Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag nr. 170 betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het werk, aangenomen te Genève op 25 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type beschikking prom. 05/02/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015031098 bron brussels hoofdstedelijk parlement Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag nr. 189 betreffende waardig werk voor het huispersoneel, aangenomen te Genève op 16 juni 2011 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar honderdste zitting type beschikking prom. 05/02/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015031097 bron brussels hoofdstedelijk parlement Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag nr. 184 betreffende de veiligheid en de gezondheid in de landbouw, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in de loop van haar 89ste zitting die werd gehouden te Genève van 5 juni tot 21 juni 2011 type beschikking prom. 12/02/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015031111 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 16 mei 1991 houdende de keuze van het embleem en de vlag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/2014 pub. 19/02/2015 numac 2015031092 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015009084 bron federale overheidsdienst justitie Bericht. - Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Derde oproep tot het gerechtspersoneel van niveau A en B en tot de personeelsleden die aangewezen zijn in de Nationale Tuchtraad ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in Het Belgisch Staatsblad van 9 april 2014 heeft een oproep tot het gerechtspersoneel van niveau A en(...) type bericht prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015009085 bron federale overheidsdienst justitie Bericht. - Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Derde oproep tot de magistraten ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen Het Belgisch Staatsblad heeft op 14 mei 2014 en 1 september 2014 Deze oproepen werden gedaan ter uitvoering van de artikelen 259sexies/1 en 411 van het Gerechtelijk(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015000083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 1 december 2014, wordt de vergunning voor het e

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015007037 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 38 van 6 februari 2015, bladzijde 11012, dient men te lezen : "Kleanthis Mimilidis" in plaats van "Kleanthis Mimilidi".

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015009083 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Derde lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger ber In het Belgisch Staatsblad nr. 354 van 18 december 2014, tweede editie, dient op bladzijde 104381 h(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015007036 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 662 van 13 januari 2015 : Wordt luitenant-ter-zee eerste klasse G. Laenen benoemd op 26 maart 2012 in de categorie van de b Worden luitenanten-ter-zee eerste klasse P. Van Leeuwen, Y. Nini, K. Van Belleghem en B. Van de Guc(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015007041 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming van kandidaat-hulpofficieren Bij koninklijk besluit nr. 668 van 24 januari 2015, worden de aangestelde onderluitenants C. Bodeüs, S. Devoldere, J. Meeus-Hoskens en N. Melotte, op 27 augustus 2014 benoemd in de gr type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015022044 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 31 janua - Mevr. DUYCK, Martine en de heren BERKEIN, Philiep, BRONCKAERS, Jean-Pierre, DESQUIENS, Georges en(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015003064 bron federale overheidsdienst financien Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid van het College van leidinggevenden van de Dienst van de Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken Bij toepassing van artikel 26 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsre Er zijn vier tot zes mandaten te begeven. 1. Beschrijving van de functie en profiel Doel van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015003063 bron federale overheidsdienst financien Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst Bij toepassing van artikel 116, § 5, van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen zal de Koning overgaan tot de benoeming van (...) Er zijn drie tot vijf mandaten te begeven. 1. Toepasselijke reglementering - Wet van 25 apri(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015007039 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 666 van 24 januari 2015 : De kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving, van wie de namen vol **** ****. **** en S. **** ****. **** ****. ****, ****. **** ****, ****. ****(...)

document

type document prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015200688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 februari 2015, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staat worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf : 1. als vertegenwoord(...) type document prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015200781 bron waalse overheidsdienst **** **** voor Uitvoer en Buitenlandse Investeringen Bij besluit van de administratrice-generaal van 7 december 2014, dat in werking treedt op 1 januari 2015, wordt Mevr. **** ****, eerste attaché, door verhoging in graad **** type document prom. -- pub. 19/02/2015 numac 2015200783 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluiten van de secretaris-generaal van 15 januari 2015 worden de heren Henri Delarbre en Daniel Galoux, eerste attachés, vanaf 1 februari 2015 in ruste gesteld. Bij besluit van de secretaris-generaal van 15 januari 2015 wo Bij besluit van de secretaris-generaal van 26 januari 2015 wordt de heer Marc Jallet, eerste at(...)
^