Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 februari 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/11/1808 pub. 16/02/2015 numac 2015000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van strafvordering, Boek II, Titel III tot VII. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015009078 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 31 januari 2015, is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, Bij koninklijk besluit van 31 januari 2015, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 16/02/2015 numac 2014207221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 januari 2015, wordt met ingang van 1 februari 2015, de heer VANNIEUWENHUYZE Michaël, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de Stafdienst Personeel en Organisatie van de Feder type koninklijk besluit prom. 20/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015009077 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 februari 2014 tot toekenning van een subsidie van 2.211.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015011060 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 2 februari 2015 wordt aan de heer Jules DE WINDT, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 oktober 2015, eervol ontslag uit zijn func De heer DE WINDT wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 16/02/2015 numac 2015014056 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de wet van 17 augustus 2013 tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015014079 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 september 2014 wordt aan Mevr. Valérie VANDERKELEN ontslag verleend uit haar ambt in de klasse A3, titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 juli 2014. Overeenkomst type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015014081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ontslagen Bij koninklijk besluit van 19 december 2014 wordt aan de heer Grégory DELBEKE ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A1, titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 januari 2015. Bij ko Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne in verband met voedselallergieën type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 16/02/2015 numac 2015024060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2014 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015200311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 januari 2015, wordt aan de heer VANDAELE Herman op het einde van de maand mei 2015, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015200785 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 januari 2015, is aan Mevr. Dulière, J., eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel. Bij koninklijke besluiten van 18 januari - Mevr. Van Wemmel, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015200786 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 2 februari 2015, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is Mevr. de Bruyn, C., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het zevende kanton). Het beroep tot ni(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015011037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de keuringsinstelling AIB-Vinçotte Belgium VZW, voor de controle van productie-installaties van elektriciteit, opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015014074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 113 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Montignies-le-Tilleul, ter hoogte van de kilometerpaal 69.395 type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015014073 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 109 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Charleroi, ter hoogte van de kilometerpaal 67.870 type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015014072 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 108 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Charleroi, ter hoogte van de kilometerpaal 67.508 type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 117 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Montignies-le-Tilleul, ter hoogte van de kilometerpaal 71.282 type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015014076 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 115 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Montignies-le-Tilleul, ter hoogte van de kilometerpaal 70.537 type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015014075 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 114 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Montignies-le-Tilleul, ter hoogte van de kilometerpaal 69.608 type ministerieel besluit prom. 06/02/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015018061 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015031088 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 28/01/2015, werd de N.V. BUREAU D'ETUDES GREISCH erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vana(...) De erkenning draagt het nummer : AGR/EA/001380676. type ministerieel besluit prom. 12/12/2014 pub. 16/02/2015 numac 2015035054 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve indeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2014

arrest

type arrest prom. 02/02/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015003057 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van : - de Cel Organisatiebeheersing - de operationele cellen : Cel Interne Controle en Cel Interne Inspectie, door omvorming van de bestaande Bijstand en Interne Controle diensten type arrest prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015200617 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 172/2014 van 27 november 2014 Rolnummer : 5767 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 2 van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 en artikel 158 van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015200615 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 171/2014 van 27 november 2014 Rolnummer : 5765 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 70 van het Wetboek der successierechten, in samenhang gelezen met artikel 7 van hetzelfde Wetboek, gesteld door de Re Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015200618 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 173/2014 van 27 november 2014 Rolnummer : 6031 In zake : de vordering tot schorsing van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, en minstens van artikel 2, eer Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015200614 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 169/2014 van 27 november 2014 Rolnummer : 5748 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1 van de wet van 14 april 1965 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tu Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015200620 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 Rolnummer : 5775 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Bergen. Het Gron samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J(...) type arrest prom. 13/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015200715 bron vlaamse overheid Arrest van de Raad van State

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015027023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQuE » ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen in de locatie « Brenner » te Andenne type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015200726 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International" type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015200728 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regring tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2010 houdende overdracht van bevoegdheden en delegatie van handtekeningen aan de administrateur-generaal of administratrice-generaal en aan de ambtenaren-generaal van « Wallonie-Bruxelles International »

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015009081 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief nr. 240. - Uittreksels uit het strafregister Aan de dames en heren Provinciegouverneurs, Aan de dames en heren Burgemeesters, Aan de dames en heren hoofdgriffiers en adjunct-griffiers, Ter info aan : Aan Mevrouw en de her Aan Mevrouw en de heren Eerste voorzitters bij de Hoven van Beroep, Aan Mevrouw en de heren Eers(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015031076 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 11 september 2014, van het BIM, werd de heer BAKKALI HASSANI, Anouar, gedomicilieerd Meibloemstraat 17, te 1120 BRUXELLES, erkend als Certificateur wooneenheid, na De erkenning draagt het nummer CREPP-001251065. Bij beslissing van 11 september 2014, van h(...) type erkenning prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015031080 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van 14 oktober 2014, van het BIM, werd Mijnheer DEKEGEL Edouard, gedomicilieerd Groot-Bijgaardenstraat 141, te 1082 BRUXELLES, erkend als Certificateur openbaar gebo De erkenning draagt het nummer CPUPP-001365312. type erkenning prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015031079 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 19 november 2014, van het BIM, werd Mijnheer VERMEIREN Thomas, gedomicilieerd rue de la Réserve 33, te 7160 GODARVILLE, erkend als Certificateur tertiaire ee De erkenning draagt het nummer CTEPP-001368478. type erkenning prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015031081 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 14 oktober 2014, van het BIM, werd de heer SAHITAJ, Roland, gedomicilieerd Schijfstraat 5, te 1020 BRUXELLES, erkend als Certificateur wooneenheid, natuurlijke per De erkenning draagt het nummer CREPP-001367180 Bij beslissing van 14 oktober 2014, van het (...) type erkenning prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015031082 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 4 november 2014, van het BIM, werd de heer ARETA GARCIA, Gonzalo Eloy, gedomicilieerd de Theuxstraat 148, bus 4, te 1040 BRUXELLES, erkend als Certificateur woonee De erkenning draagt het nummer CREPP-001367919 Bij beslissing van 26 november 2014, van het (...) type erkenning prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015031087 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 25 april 2013, wordt HERSSENS André, gedomicilieerd Wimpelbergstraat 31, bus 31, te 1120 BRUSSEL erkend als Certificateur woone De erkenning draagt het nummer CREPP-001206489

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015200815 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch medewerkers (niveau C) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (ANG15009) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die drie jaar gel(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. 03/04/2013 pub. 16/02/2015 numac 2015011017 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV "Bescherming van de mededinging" en boek V "De mededinging en de prijsevoluties" van het Wetboek van economisch recht. - Errata type erratum prom. 21/12/2013 pub. 16/02/2015 numac 2015011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht. - Errata type erratum prom. 19/04/2014 pub. 16/02/2015 numac 2015011020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek. - Errata type erratum prom. 10/04/2014 pub. 16/02/2015 numac 2015011016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen tot prijsverhoging, prijskennisgevingen en meldingen van geneesmiddelen, met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, en grondstoffen, als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht. - Errata type erratum prom. 03/04/2013 pub. 16/02/2015 numac 2015011018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en van boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Errata

registratie

type registratie prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015031077 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 30/01/2015 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd Sorin Ciurariu geregistreerd als vervoerder van niet-gevaarlijke afvals(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001384146. (...) type registratie prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015031078 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 30/01/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd Sorin Ciurariu geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-C/001384046. (...)

document

type document prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015200720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015018049 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Adviseur-generaal : Bij ministerieel besluit van 23 januari 2015 : Me - Mevr. MATHY, Isabelle, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten; Een beroep tot nieti(...) type benoemingen prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015018055 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Adviseur : Bij ministerieel besluit van 26 januari 2015: Met ingang v - De heer BEERENS, Tom, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; Een beroep tot n(...) type benoemingen prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015018054 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché: Bij ministerieel besluit van 26 januari 2015: Met ingang va - De heer MAES, Lode, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; Met ingang van 1 j(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015200310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Herman VANDAELE De betrokken organisaties worden De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015200745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtelijke Macht. - Arbeidshof te Bergen Op 29 januari 2015, werd de heer WAGNON Francis, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof te Bergen, door de Eerste Voorzitter van dit Hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend type document prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015200757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Namen-Dinant Op 20 januari 2015, werd de heer Paternostre, Michel, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Namen-Dinant, door de voorzit Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 3 februari 2015 tot 2 februari 2016. type document prom. -- pub. 16/02/2015 numac 2015200810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Luik Op 2 februari 2015 werd de heer Baguette, Jean, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend mag
^