Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 februari 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/04/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015000048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van het overlevingspensioen van de zelfstandigen. - Duitse vertaling type wet prom. 05/05/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen en tot invoering van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015009073 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei ****987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 januari 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, district(...) Bij koninklijk besluit van 28 januari 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015011064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Doorhaling van de inschrijving van een kredietbemiddelaar - BVBA WALL'ASSUR Bij ministerieel besluit van 3 februari 2015, genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op de bekendmaking van dit bericht.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 december 2014. zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : LEOPOLDSORDE Ridder De heer AASS Jérôme, Auditeur bij de Federale Ombudsman, met ingang van 8 april 2009 type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015000025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014 wordt de graad van Officier in de Leopoldsorde verleend aan : De heer Georges BULINCKX, Eerste Wachtmeester van de Rijkswacht b.d. De heer André PIENS, Eerste Wachtmeester van de Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. Zij nemen vanaf de datum van het besluit hun rang in (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 24 januari 2015 wordt de heer Olivier LOZET voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie voor het type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de ****, verbonden met de **** bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 11/12/2013 pub. 10/02/2015 numac 2015000064 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015000067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, teneinde de procedure en de modaliteiten voor de verificatie van de opname in het Rijksregister door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de in de akten van burgerlijke stand opgenomen gegevens, te regelen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015007025 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 653 van 13 januari 2015 : Worden bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 15 november 2014: LANDMACHT Generaal-majoors **** ****., De Wordt bevorderd tot Officier in de **** op datum van 8 april 2014: LANDMACHT ****(...) type koninklijk besluit prom. 23/11/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015000066 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de ****, verbonden met de **** bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen, met het oog op de opname van de **** betreffende de afstamming. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015007027 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 640 van 19 december 2014, wordt kapitein-commandant C. Charlot op pensioen gesteld op 5 januari 2015 in toepassing van de samengeordende wetten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015007032 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 646 van 19 december 2014 : **** hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 januari 2015 in toepassing van de samengeordende wet **** Brigadegeneraal ****. ****. **** **** ****-****. ****, ****. ****, ****.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015007031 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 632 van 16 december 2014 : Wordt gemachtigd als titularis van het Kruis van Commandeur in de Orde van **** ****, benevens het Kruis van **** **** De heer ****. de **** van **** (Baron). Worden gemachtigd als titularis van het(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015007035 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 652 van 13 januari 2015, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan kwartiermeester-chef Voor : "Meer dan twintig dienstjaren te hebben volbracht aan boord van bodems van de ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. 15/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015011061 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 02/02/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015011065 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van Koninklijk besluit van 19 december 2014 tot overdracht van personeelsleden van de Programmatorische federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015015024 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carriere. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 31 januari 2015 wordt de heer Jan LUYKX geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Nepal, met standplaats te New Delhi. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015015023 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Sluiting Post Bij koninklijk besluit van 28 januari 2015 wordt de Ambassade van België te Kaboel afgeschaft. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015015025 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carriere. - Aanstellingseinde Bij koninklijk besluit van 26 november 2014 wordt het koninklijk besluit van 21 mei 2013, waarbij de heer Peter MOORS als titularis van een managementfunctie N-1 in de functie van "Directeur-genera Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015018048 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Verlenging van mandaten Bij koninklijke besluiten van 18 januari 2015 de mandaten worden hernieuwd : - van M. Paul MULLIER als « Directeur bij de Directoriaat generaal van Controle » bij het Federaal Agentschap voor de Veil(...) - van M. Walter VAN ORMELINGEN als « Directeur (N-2) bij de Directoriaat generaal van Controlebelei(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015024036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 december 2014 wordt de heer Christophe Janssens bevorderd met ingang van 1 januari 2015 door verhoging naar de hogere klasse in de titel van Attaché in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksg type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015024046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 31/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015024048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de hernieuwing van de conventie in het kader van de wetenschappelijke ondersteuning voor het Nationaal Focal Point Biosafety Clearing-House type koninklijk besluit prom. 31/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015024047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, mazelen/rubella en polio type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015024037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2012 voor de toekenning van een toelage aan de ziekenwagendiensten, bedoeld in artikel 5 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, voor de organisatie van een permanentie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 05/02/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015200625 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015015020 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Dienstvrijstelling Bij ministerieel besluit van 27 januari 2015 wordt aan de heer Koenraad DOENS een dienstvrijstelling toegekend voor een periode van 2 jaar vanaf 1 november 2014 om hem de mogelijkheid te geven de funct Het ministerieel besluit van 13 februari 2014 waardoor aan de heer Koenraad DOENS een dienstvri(...)

beschikking

type beschikking prom. 15/12/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015031057 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2014, dat het Brussels Hoofdstedelijk Parlement in zijn vergadering van vrijdag 12 december 2014 aangenomen heeft, ter bekrachtiging voor te leggen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type beschikking prom. 15/12/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015031059 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2015, dat het Brussels Hoofdstedelijk Parlement in zijn vergadering van vrijdag 12 december 2014 aangenomen heeft, ter bekrachtiging voor te leggen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type beschikking prom. 15/12/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015031063 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting, dat het Brussels Hoofdstedelijk Parlement in zijn vergadering van vrijdag 12 december 2014 aangenomen heeft, ter bekrachtiging voor te leggen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type beschikking prom. 15/12/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015031065 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2014, dat de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in haar vergadering van vrijdag 12 december 2014 aangenomen heeft, ter bekrachtiging voor te leggen aan het Verenigd College type beschikking prom. 15/12/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015031066 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2014, dat de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in haar vergadering van vrijdag 12 december 2014 aangenomen heeft, ter bekrachtiging voor te leggen aan het Verenigd College type beschikking prom. 15/12/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015031067 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015, dat de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in haar vergadering van vrijdag 12 december 2014 aangenomen heeft, ter bekrachtiging voor te leggen aan het Verenigd College type beschikking prom. 15/12/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015031068 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015, dat de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in haar vergadering van vrijdag 12 december 2014 aangenomen heeft, ter bekrachtiging voor te leggen aan het Verenigd College

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2015 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de aangepaste gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2014 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015029020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 houdende aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015200575 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenningsmodaliteiten aan de gemeenten van de opbrengst van de aanvullende belasting op de belasting op de masten, pylonen of antennes type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015200573 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2011 houdende uitvoering van artikel 5bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015200574 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de ontwikkelingszones met inachtneming van artikel 107, § 3, punt c, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de maximumbedragen vastgesteld bij de richtlijnen betreffende de regionale steunmaatregelen voor de periode 2014-2020

overeenkomst

type overeenkomst prom. 15/12/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015031062 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2015, dat het Brussels Hoofdstedelijk Parlement in zijn vergadering van vrijdag 12 december 2014 aangenomen heeft, ter bekrachtiging voor te leggen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type overeenkomst prom. 15/12/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015031061 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende à de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2015, dat het Brussels Hoofdstedelijk Parlement in zijn vergadering van vrijdag 12 december 2014 aangenomen heeft, ter bekrachtiging voor te leggen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015200502 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 januari 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 januari 2015, is beroep tot gehel Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 januari 2015 ter post aangetekende brief(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015031055 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van 10 april 2014, van het BIM, werd de heer CHERIFI, Mohammed, gedomicilieerd Jan Baptist Troucheaustraat 23B, te 1600 SINT-PIETERS-LEEUW, erkend als Certificateur De erkenning draagt het nummer CPUPP-001268206 Bij beslissing van 8 april 2014, van het BIM,(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015200559 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 15 januari 2015 100 GROUP S - SECRETARIAT SOCIAL Secrétariat social agréé d'employeurs ASBL 100 GROUP S - SOCIAAL SECRETARIAAT Sociaal se(...)

erratum

type erratum prom. 09/03/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. - Erratum

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015015022 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 3 februari 2015 hebben H.E. de heer Vuong Thua Phong, de heer Qu Xing, Dr Daniel Emery Dede en Mevr. Norma Miguelina Goicochea Estenoz de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te o H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015003051 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 december 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2015, wordt de heer Alain J.J.G. GODA, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015003052 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 december 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2015, wordt de heer Frank K. BAELUS, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslis Bij koninklijk besluit van 30 december 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2015(...)

document

type document prom. -- pub. 10/02/2015 numac 2015031054 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 27/08/2003 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd COMINBEL N.V. Bij de beslissing van 05/08/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd RENDAC B.V.B.A(...)
^