Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 december 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014022541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische raad voor rolstoelen van 21 oktober 2014 en in uitvoering van artikel 22 Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 28, § 8, van de nomenclatuur van(...) type wet prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014041312 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand december 2014 is sa Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,019 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014000899 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014004035 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een Gouverneur voor België bij het Europees Stabiliteitsmechanisme, bij de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, bij de Aziatische Ontwikkelingsbank, bij de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank, bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, bij het Afrikaans Ontwikkelingsfonds en bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014024405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2015 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014207386 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffend De in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 3°, a), b), c) en d) van het voormelde koninklijk besluit op(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014000902 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 12 november 2014, wordt de heer Philippe QUERTAINMONT, Kamervoorzitter bij de Raad van State, gemachtigd om deel uit te maken van een examencommissie voor inspecteur type ministerieel besluit prom. 24/11/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014036903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 24 februari 2014 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal VTE per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014032007 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijzondere dotatie aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in functie van de jaarlijkse evaluatie, toegekend als specifieke aansporingsdotatie of ter bevordering van het openbaar vervoer in het algemeen, voor het dienstjaar 2013 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014032008 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de MIVB van een saldo aan de compensatiedotatie voor de tarieven met sociale doeleinden voor 2014 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014032009 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een saldo aan de dotatie aan de MIVB voor de verbeteringen van het aanbod voor 2014

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014036852 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toelage voor gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken en de wachttoelage

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/12/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014002067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 642 - De vaststelling van de brugdagen voor 2015 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014018473 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Richard BRULS, die woonplaats kiest bij Mr. Wim MERTENS, advocaat, met kantoor te 3580 Beringen, Sc(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014000856 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/6119/14 van 1 december 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « BRS » te Leuven om van 1 januari tot e type vergunning prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014000854 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 december 2014 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014000855 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/7021/14 van 1 december 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Collège d'Alzon » te TELLIN om van 16 type vergunning prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014000857 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/5639/14 van 1 december 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « GAIA » te Brussel om van 1 maart tot e type vergunning prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014000858 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/5501/14 van 1 december 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen » te B type vergunning prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014000860 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 december 2014 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014000864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 december 2014 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014000865 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/7411/14 van 1 december 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Oeuvres du Soir » te Brussel om van 1 type vergunning prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014000868 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/4997/14 van 1 december 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Les Fermes du Bonheur » te Sommière om type vergunning prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014000867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/7181/14 van 1 december 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Vlaamse Liga Tegen Kanker » te Brussel type vergunning prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014000866 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/7251/14 van 1 december 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de mutualiteit verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Landsbond der Christelijke Mutualiteiten » te Bruss type vergunning prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014000869 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/2916/14 van 1 december 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Natura Belgica » te Waterloo om van 1

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014022551 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 november 201 als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen : Mevrn. DE BAERDEMAEKER, Els, DE GROOF, (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014018475 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep tot kandidaten voor een mandaat van een vast of plaatsvervangend extern lid van het sectoraal comite van de sociale zekerheid en van de gezondheid (Afdeling Sociale Zekerheid en Afdeling Gezondheid). - Tweede Oproep In de loop van d(...) De externe leden van het Sectoraal comité worden aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordige(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014021134 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Bibliotheek van België . - Vacature van Assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 1908 (betrekking bij de Directie Ondersteunende diensten - dienst Publiekswerking) Sommige woorden(...) 1. POSITIE VAN DE FUCTIE BINNEN DE INSTELLING ? Het gaat om een voltijdse betrekking van statuta(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/12/2014 numac 2014207556 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** sociaal bemiddelaars **** vergelijkende selectie van **** sociaal bemiddelaars (privaat sector) (****/****) (niveau ****3) voor de **** ****, Arbeid en(...) Er zijn 2 geschikten.
^