Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 december 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 04/12/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014004031 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014011615 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 november 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wor(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014206858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207406 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, is mevr. Bossaux C., notaris ter standplaats Mettet, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207405 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2014, is in het eerste artikel van het koninklijk besluit van 3 juli 2014 waarbij de aanwijzing van de heer Zajtmann B., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, Bij koninklijk besluit van 23 november 2014, is de benoeming van mevr. Jacob C., tot de functie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207422 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 november 2014 : - is aan de heer Van Doosselaere G., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen. Het is hem ve - is aan de heer Spie ssens J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 14 november 2014, wordt met ingang van Mevr. PIESSENS Maria wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207486 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 december 2014, is aan Mevr. Taylor B., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant. Bij koninklijke besluiten van - is de heer van der Linden d'Hooghvorst A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Braban(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/12/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014000850 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014018460 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 14 november 2014 wordt de heer Royal Mathieu, Attaché ,met ingang van 1 augustus 2014, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, in het franstalig taalkader, in de betrekking van Adviseur (...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014018461 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 14 november 2014 wordt Mevr. Mertens, Ethel, Attaché ,met ingang van 1 april 2014, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, in het nederlands taalkader, in de betrekking van Adviseur bij (...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014018464 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 14 november 2014 wordt de heer Huygh, Wim, Attaché ,met ingang van 1 augustus 2014, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het nederlandstalig taalkader, in de betrekking van Attaché(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014018463 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 14 november 2014 wordt de heer Eglem, Steve, Attaché ,met ingang van 1 augustus 2014, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het franstalig taalkader, in de betrekking van Attaché bi(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014018462 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 14 november 2014 wordt Mevr. Verfaillie, Inge, Attaché ,met ingang van 1 augustus 2014, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het nederlandstalig taalkader, in de betrekking van Att(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 23/10/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014029722 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 07/11/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014036894 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2014 betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 juli 2014 tot 31 december 2014 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen type ministerieel besluit prom. 26/11/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014036902 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014009657 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 9 oktober 2014, heeft de heer Deene, Alexander, raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van dr Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 8 juli 2014 van de voorzitter van de re(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014029755 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/11/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014036905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N18 Turnhoutsebaan - Peperstraat en Sint-Martinusstraat tussen kilometerpunt 9,59 en 10,88 Kasteelstraat tussen kilometerpunt 20,81 en 21,19 N18 Gildenstraat - Passtraat en Markt tussen kilometerpunt 12,6 en 13,42 op het grondgebied van de gemeente Retie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014207468 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014207467 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaar belast met de geldboetes bedoeld in artikel 41bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014207465 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overvloedige regens die op 20 september 2014 zijn gevallen als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014207466 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de rukwinden met een lokaal karakter die op 6 juli 2014 hebben plaatsgevonden als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207157 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 oktober 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 november 2014, is beroep tot ver Die zaak is ingeschreven onder nummer 6076 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207310 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 november 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 november 2014, is beroep tot g Die zaak is ingeschreven onder nummer 6089 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207311 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 november 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 november 2014, is beroep tot ver Die zaak is ingeschreven onder nummer 6082 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207315 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 november 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 november 2014, is beroep tot g Die zaak is ingeschreven onder nummer 6086 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207316 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 november 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 november 2014, is beroep to b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 november 2014 ter post aangetekende (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014004034 bron federale overheidsdienst financien Thesaurie. - Deposito- en Consignatiekas. - www.depositokas.be Lijst van consignaties waarvan de rechten zullen vervallen in 2015 Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 - Art. 27 Om de betaling ervan te bekomen moeten de personen die Agentschappen van de Deposito- en consignatiekas (Gerechtelijke consignaties in geld) type lijst prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014004033 bron federale overheidsdienst financien Thesaurie. - Deposito- en Consignatiekas. - www.depositokas.be Lijst van de fondsen neergelegd na sluiting van een faillissement voor de periode 2013-2014 Koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot uitvoering van de artikelen 73 en 83 van de fail Het in consignatie geven van activa die te voorschijn komen na het vonnis van sluiting van het fail(...) type lijst prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207464 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0434.613.646 CHARLEROI EUROPE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf (...) type lijst prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207544 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Officers (niveau 2) voor de FOD Financiën (ANG14362) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt ee(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : . diplo(...)

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014009662 bron federale overheidsdienst justitie Het proces-verbaal van het overlijden van Hare Majesteit Koningin Fabiola werd opgemaakt op negen december 2014, om 18 uur 20, in het Koninklijk Paleis te Brussel, op de aangifte van de heer Philippe Kridelka, Secretaris- Generaal van het Huis van De heer Philippe KRIDELKA, Secretaris-Generaal van het Huis van Zijne Majesteit de Koning De hee(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014015278 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 3 december 2014 hebben H.E. Mevr. Maria Christina LUNDQVIST, de heer Stanislav VALLO, en de heer Tadeous Tafirenyika CHIFAMBA de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandig H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014029770 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Académie royale de Médecine de Belgique Samenstelling van het Bestuur voor 2015 Voorzitter : BROTCHI, Jacques, emeritus hoogleraar van de Université libre de Bruxelles, Den Doornlaan, 5, bus 14, 1180 Brussel. Vast Secretaris : FERRANT, Eerste ondervoorzitter : MELIN, Jacques, gewoon hoogleraar van de Université catholique de Louva(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014022532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 novemb - mevr. ADNET, Bernadette, in de hoedanigheid van werkend lid en de heer VAN EECKHOUT, Herman, in d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014022533 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Vlaams-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij konin Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DU BOIS, Marc benoemd, bij genoemde Gewestelijke commissie, al(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014022553 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Pensioenen. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 1 december 2014 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van effectief lid van het - wordt Mevr. Vanderhoven, Marie-Noëlle benoemd tot effectief lid van voornoemde Rijksdienst, in de(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de zeevissers, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen Hernieuwing van mandaten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 november 2014 wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar ingaande op 15 oktober 2014, het - de heer C. PERSYN, als voorzitter van het technisch comité voor de zeevissers; - als lid van h(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Medisch-technisch comité, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen Hernieuwing van mandaten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 november 2014 wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar ingaande op 15 oktober 2014 : de heer wordt hernieuwd als lid van het medisch-technisch comité, voor een termijn van zes jaar ingaande op(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor de beroepsziekten. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 november 2014 dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2014 : - wordt aan Mevr. Caroline DEITEREN eervol ontslag verleend ui - wordt Mevr. Eva VANDERVELDEN, benoemd tot lid van het Beheerscomité van het Fonds voor de beroeps(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207470 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor de beroepsziekten. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 november 2014 dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2014: - wordt aan Mevr. Marie-Hélène SKA eervol ontslag verleend uit - wordt Mevr. Anne LEONARD, benoemd tot lid van het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziek(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207522 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 november 2014 dat in werking treedt op 1 december 2014 : - wordt aan Mevr. Ann VAN LAER eervol ontslag verleend uit haar m - wordt Mevr. Nathalie DIESBECQ benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, i(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014018468 bron rekenhof Aanwerving van **** adjunct-controleurs 1. Aanwerving van adjunct-controleurs, richting boekhouding, **** **** - niveau **** **** vergelijkend **** voor **** adjunct-controleurs (richting boekhouding) - niveau ****(...) Hieronder volgen de resultaten van het vergelijkend **** ****14601 : (...)

document

type document prom. -- pub. 12/12/2014 numac 2014207304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de houthandel Bij besluit van de Directeur-generaal van 28 november 2014, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsb worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de houthandel: 1. als vertegenwoordiger(...)
^