Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 december 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/02/2014 pub. 04/12/2014 numac 2014015158 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 10 november 2009 (2) (3) type wet prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014018455 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen . - Bekendmaking overeenkomstig artikel 44 van de geïndexeerde bedragen van de heffing Overeenkomstig artikel 44 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen gewijzigd bij de(...) Het bedrag van de heffing opgelegd bij artikel 44 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse (...) type wet prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014018454 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 225, vierde lid, van de geïndexeerde bedragen van de retributies Overeenkomstig artikel 225, vierde lid, van de wet van 12 augustu 1° De bedragen van de bijdragen, contributies opgelegd bij de artikelen 225 en 225/1 van de wet va(...) type wet prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014018457 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies Overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, van de wet van 1° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij artikel 25 van het koninklijk besluit van 3 juli 1969(...) type wet prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014018458 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 224, § 3, van de geïndexeerde bedragen van de retributies Overeenkomstig artikel 224, § 3, van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bep De bedragen van de bijdragen, retributies opgelegd bij de artikelen 1, 2 en 3 van het koninklijk be(...) type wet prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014018459 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 30, § 10, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies Overeenkomstig artikel 30, § 10, van de wet van 1° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 15(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/11/2014 pub. 04/12/2014 numac 2014000889 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in politiezones type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014000887 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Herplaatsing Bij koninklijk besluit van 18 november 2014 wordt de heer Danny VANDENPERRE herplaatst in de functie van Directeur van de Dienst Individuele Onderzoeken bij de Alge type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014000893 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Bij koninklijk besluit d.d. 26 november 2014 wordt Mevr. DHONT, Veerle, identificatienummer 44-35236-08, benoemd in de functie van `hoofdcommissaris van politie - directeur Directie Operaties' bij de lokale politie v type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014000895 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Bij koninklijk besluit d.d. 26 november 2014 wordt Mevr. VANHOOREN, Karin, identificatienummer 44-50598-44, benoemd in de functie van `hoofdcommissaris van politie - diensthoofd Wijkdienst' bij de lokale politie van type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014000894 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Bij koninklijk besluit d.d. 26 november 2014 wordt de heer VAN GAEVER, Chris, identificatienummer 44-35606-87, benoemd in de functie van `hoofdcommissaris van politie - diensthoofd Lokale Recherche' bij de lokale pol type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014015184 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014 wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van ambtenaar van de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst, aan de heer Sadi BRANCAR type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014015185 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014 wordt de heer Bart OUVRY geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Madagaskar, met standplaats te Nairobi. Bij koninklijk besluit van 2 juli 2014 word type koninklijk besluit prom. 23/11/2014 pub. 04/12/2014 numac 2014015269 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot ontheffing, benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014018456 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Bekendmaking overeenkomstig artikel 4, § 3quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies Overeen 1° De bedragen van de retributies opgelegd bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 septemb(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014207290 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 26 november 2014 dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2014, wordt de heer Jan THEUNIS, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, gemachtigd om zijn ambt te cumuleren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/2008 pub. 04/12/2014 numac 2014014820 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalde retributies. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 04/12/2014 numac 2014014821 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C + E, D, D + E en de subcategorieën C1, C1 + E, D1, D1 + E, bepaalde retributies. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014015186 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Binnencarrière. - Hoofdbestuur. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 25 juni 2014 wordt de tijdelijke overplaatsing van Mevr. Anne-Marie SNYERS bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel verlengd met type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014031985 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB's/PCT's Bij ministerieel besluit van 14 november 2014, werd de N.V. JACOBS erkend als ophaler van PCB's/PCT's voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de vervaldatum van de erkenning die werd t(...) De erkenning draagt het nummer : AGR/PCB/001279938 Bij ministerieel besluit van 14 november(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014031987 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvaloliën Bij ministerieel besluit van 14 november 2014, werd de N.V. JACOBS erkend als ophaler van afvaloliën voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de vervaldatum van de erkenning die werd to(...) De erkenning draagt het nummer : AGR/HU/001279859 Bij ministerieel besluit van 14 november 2(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014031986 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 14 november 2014, werd de N.V. ASBESTOS REMOVAL erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de da(...) De erkenning draagt het nummer AGR/DD/001269600 Bij ministerieel besluit van 14 november 20(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014032001 bron brussels hoofdstedelijk parlement Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Wijzigingen aan het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement Het Brussels Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 14 november 2014, wijzigingen aan te brengen aan artikels 3 Deze wijzigingen en de gecoördineerde tekst van de gewijzigde artikels evenals de adviezen van de d(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/12/2014 numac 2014207308 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****2) voor de **** voor **** (****14315) werd afgesloten op (...) Er zijn geen geslaagden.
^