Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 oktober 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/07/2013 pub. 22/10/2014 numac 2014000785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014009565 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 30 september 2014 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****(...) Bij koninklijk besluit van 30 september 2014 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. 03/02/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014015212 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 14 oktober 2010 (2) type wet prom. 29/06/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014015216 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Monetair Fonds inzake de vestiging in België van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 16 maart 2004 (2)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014055293 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen **** voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** ****, ongehuwd, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Alvorens te beslissen over de vraag van de algemene Administratie van de ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014009572 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 oktober 2014: - is mevr. Van den Brande N., eerste substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel, benoemd tot substituut-generaal bij het arbeidshof te Brussel. - is mevr. - is mevr. Bonnaerens S., parketjuriste bij het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, benoe(...) type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014012072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014012079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : 1) wordt ingetrokken het koninklijk besluit van 13 juni 2013 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, houdende coördinatie en wijziging van de arbeids- en loonvoor-waarden; 2) algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, houdende coördinatie en wijziging van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014206385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2014 wordt aan de heer JACQUES Paul op het einde van de maand augustus 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, rechter in sociale zaken, als werkgever eer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014011566 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de Raad voor het Verbruik type ministerieel besluit prom. 09/10/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014011577 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitters van de Raad voor het Verbruik type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014029547 bron ministerie van de franse gemeenschap Machtiging om taalbadlessen te geven 1) Bij ministerieel besluit van 15 mei 2014 wordt Mevr. Béatrice VOLLEN, geboren op 8 maart 1950, ertoe gemachtigd in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap van België het hie - leraar algemene vakken belast met taalbadonderwijs (Engelse taal) in het secundair onderwijs van (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014029549 bron ministerie van de franse gemeenschap Domeindirecteur voor het domein Theater en Spreekkunsten binnen Arts 2 . - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 15 mei 2014 wordt Mevr. Sylvie LANDUYT, geboren op 24 juli 1971 te Bergen, tot domeindirecteur voor het domein Theater e type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van leraren bij de Dienst Afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 05/05/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029593 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2007 houdende benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het niet-confessioneel gesubsidieerd onderwijs bij het Overlegcomité voor het niet-confessioneel secundair onderwijs

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014031689 bron brussels hoofdstedelijk gewest Politiezone 5342. - Overheidsopdrachten Nietigheid van rechtswege Overeenkomstig artikel 9, vijfde lid, van de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de meergemeentelijke politiezones van het Brussel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, van de erkenning van het Validatiecentrum voor bekwaamheden FOREm - Management en Handel, voor het beroep van autoverkoper type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029540 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006 dat de voorwaarden vastlegt voor de toegang tot universitaire studies voor de houders van academische graden uitgereikt buiten de universiteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2014-2015, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029539 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hervorming van de mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van "Wallonie-Bruxelles International" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029541 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 maart 2013 tot vaststelling van de overgangsmogelijkheden voor de toegang tot in hogescholen georganiseerde studies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029548 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Voorzitters en Secretarissen van de Raad van Beroep van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029545 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2014-2015 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029546 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters van deze comités type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029655 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende een weigering om inschrijving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029656 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de werkingswijze van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende een weigering om inschrijving

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 25/09/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014031879 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leden van het verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan personen houdende delegatie van handtekening aan bepaalde ambtenaren van Brussel plaatselijke besturen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014031885 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van leden, van de voorzitter en van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Haven van Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014036419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de landinrichting

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014018367 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Charles JORIS heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 213.467/VIII-9397. Voor de Hoofdgriffier: C(...) type bericht prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014018388 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De intercommunale "Santé publique du pays de Charleroi" en het "Centre hospitalier r(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014003998 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijd Deze overdracht werd in Luxemburg door het Commissariat aux assurances toegestaan op 9 april 2014. type mededeling prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014003999 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische RuimteHet Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijdens Deze overdracht werd in Luxemburg door de Commissariat aux assurances toegestaan op 7 mei 2014. (...)

erratum

type erratum prom. 04/09/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014206484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014000806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 september 2014, wordt Mevr. **** ****, **** in de rechten, benoemd als rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor ****, met ingang van **** koninklijk besluit van 11 september 2014, wordt Mevr. **** ****, **** in de ****(...)

document

type document prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014031685 bron brussels hoofdstedelijk gewest Overheidsopdrachten. - Goedkeuring BRUSSEL. - Bij besluit van 18 juli 2014 wordt goedgekeurd de beslissing van 16 juni 2014 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel de gunningswijze en het bestek betreffende de levering van een vrachtwagen me type document prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014031686 bron brussels hoofdstedelijk gewest Overheidsopdrachten. - Niet-goedkeuring ETTERBEEK. - Bij besluit van 1 augustus 2014 is niet goedgekeurd de beslissing van 23 juni 2014 waarbij de gemeenteraad van Etterbeek de gunningswijze en het bestek betreffende de studie voor de afbraak en type document prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014031684 bron brussels hoofdstedelijk gewest Goedkeuring BRUSSEL. - Bij besluit van 28 juli 2014 wordt goedgekeurd de beslissing van 16 juni 2014 waarbij de Gemeenteraad van de Stad Brussel beslist aan de heer Jamel EL HADDAD de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege op te leggen. type document prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014031688 bron brussels hoofdstedelijk gewest Niet-goedkeuring KOEKELBERG. - Bij besluit van 18 juli 2014 is niet goedgekeurd de beslissing van 26 juni 2014 waarbij de gemeenteraad van Koekelberg beslist de gewone en buitengewone begrotingswijzingen nr. 1 inzake de begroting voor 2014 goed type document prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014031690 bron brussels hoofdstedelijk gewest Overheidsopdrachten. - Goedkeuring SCHAARBEEK/EVERE/SINT-J-T-N. - Bij besluit van 18 juli 2014 wordt goedgekeurd de beslissing van 4 juni 2014 waarbij de politieraad van de politiezone 5344 beslist de gunningswijze en het bestek betreffende de a type document prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014031687 bron brussels hoofdstedelijk gewest Kerkfabriek Sint-Lambertus te Sint-Lambrechts-Woluwe Goedkeuring Bij besluit van 18 juli 2014 wordt goedgekeurd de beslissing van de bisschop van Mechelen-Brussel om de Marcel Fonteynegaarde in de gebiedomschrijving van de kerkfabriek Sint-La type document prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014031692 bron brussels hoofdstedelijk gewest Goedkeuring SCHAARBEEK. - Bij besluit van 30 juli 2014 wordt goedgekeurd de beslissing van 25 juni 2014 waarbij de gemeenteraad van de gemeente Schaarbeek beslist de toekenning van een levensduurtepremie aan de personeelsleden woonachtig in het type document prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014031691 bron brussels hoofdstedelijk gewest Goedkeuring SCHAARBEEK. - Bij besluit van 30 juli 2014 wordt goedgekeurd de beslissing van 25 juni 2014 waarbij de gemeenteraad van de gemeente Schaarbeek beslist de tijdelijke specifieke personeelsformatie "Fonds voor het Groot Stedenbelei type document prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014031695 bron brussels hoofdstedelijk gewest Goedkeuring VORST. - Bij besluit van 18 juli 2014 wordt goedgekeurd de beslissing van 24 juni 2014 waarbij de gemeenteraad van de gemeente Vorst beslist Hoofdstuk IX van het geldelijk statuut betreffende Examenjury's te wijzigen. type document prom. -- pub. 22/10/2014 numac 2014206174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap Bij besluit worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het g(...)
^