Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/01/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014000454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2013207115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk" type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2013207215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014002037 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt Mevr. Elke VAN HEMELRIJCK, via federale mobiliteit, overgeplaatst als ambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisat Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014007289 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toekenning van de titel van "Nationale necropool" aan het fort van Loncin type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014022368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014012000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling van specifieke bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van arbeiders in de ondernemingen waarvan de gewone activiteit bestaat in het uitvoeren van baggerwerken type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling, in het kader van het Maritiem Arbeidsverdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie van 23 februari 2006, van aanvullende bepalingen van toepassing op de arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur van de werknemers die als zeeman aan boord van een zeeschip varen en arbeid verrichten in de ondernemingen waarvan de gewone activiteit bestaat in het uitvoeren van baggerwerken type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024268 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 30 juni 2014 type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024279 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2014 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024305 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van een laboratorium dat kan worden belast met de bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024304 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van een laboratorium dat kan worden belast met de bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024309 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van een laboratorium dat kan worden belast met de bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers die tenminste 56 jaar oud zijn en die reeds tenminste 20 jaar in een stelsel van nachtarbeid werken type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen, met uitzondering van ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de inspanning tot opleiding type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids-overeenkomst van 18 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de afschaffing van de carenzdag type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014203692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 27 mei 2014 wordt Mevr. Agnès ROUSSEAU, adviseur klasse A3, met ingang van 1 maart 2015, eervol ontslag verleend uit haar functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014203695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 4 juni 2014 is het laboratorium NV SGS Belgium, Division Environmental Services, Polderdijkweg 16, te Groep : 8. Methode : WI_11_Arbeidsveiligheid. Gebaseerd op : KB van 16/01/2006 (gepubliceerd (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014203796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 4 juni 2014 is de NV Centraal Laboratorium Bayer Antwerpen, Haven 507 - Scheldelaan 420, te 2040 Antw Groep : 1 Methode : 2901-15006/15008 Gebaseerd op : NIOSH 0500/0600 Verrichting en princip(...) type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de wijziging van de berekening van de 5 procent drempel als bedoeld in artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 betreffende de terugbetaling aan de werkgever van een aanvullende vergoeding die toegekend wordt ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden, zoals verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014204429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 juli 2014 wordt Mevr. Barbara STILMANT met ingang van 1 september 2014 ontslag verleend uit haar functies van attaché klasse A1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel beslu type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014204620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel beslu type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw betreft, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid en tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 mei 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014035500 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de delegatie van bevoegdheid tot toekenning van subsidies aan kmo's voor strategisch advies inzake personeelsbeleid en ict type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204849 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204851 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 07/03/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204853 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014204570 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 87/2014 van 6 juni 2014 Rolnummers : 5647 en 5648 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 10, § 1, vierde lid, van het Vlaamse decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014204571 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 88/2014 van 6 juni 2014 Rolnummer : 5653 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Het Grondwe samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J(...) type arrest prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014204569 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 86/2014 van 6 juni 2014 Rolnummers : 5572 en 5652 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, g Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. (...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014204905 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 4 maart 2014, werd de heer Van Leuven, L., erekamervoorzitter, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vana Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Bij beschikking van 28 maart 2014, van de geweze(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014031597 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de veldesdoorn in de Guillaume Gilbertlaan 12(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014031599 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de gewone magnolia gelegen Orbanlaan (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van incubatoren type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer over de weg"

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014003323 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt de overdracht bekendgemaakt van de gehele portefeuille hypothecaire schu De maatschappelijke benaming van de vennootschap « Eigen Huis - Thuis Best NV » werd gewijzigd in «(...) type bericht prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014204414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1070 Brussel, Ernest Blérotstraat 1, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt de K 1. het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector (nr. 329), vastges(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014003308 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijd Deze overdracht werd door de Supreme Court of Gibraltar toegestaan op 20 mei 2014 en heeft uitwerki(...)

erratum

type erratum prom. 10/04/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014022398 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. - Erratum type erratum prom. 26/06/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 36, 51, 52bis, 59bis, 59bis/1, 59ter, 59ter/1, 59quater, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies, 59quinquies/1, 59quinquies/2, 59sexies, 59septies, 59octies, 59nonies, 70 en 94 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014204904 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, zijn vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 september 2014, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veur - D'hooge M., wonende te De Panne; - Pattyn M., wonende te Koksijde. Bij koninklijk beslu(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014002036 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 april 2014 wordt de heer Leslie DE PUYDT tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014002038 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt de heer Kristof SNEYERS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014022414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, dat in werking tre type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014204877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014 wordt de heer Koen FAES met ingang van 1 mei 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 mei 2013.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014205000 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** artsen kwaliteit ziekteverzuim De vergelijkende selectie van **** artsen kwaliteit ziekteverzuim (niveau ****3) voor **** van de **** ****, Veiligheid van de ****(...) Er zijn geen geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014204145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtelijke Macht Arbeidsrechtbank te Brussel Op 27 mei 2014, werd de heer DE GANSEMAN Jacques, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidshof te Brussel, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van p Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende één jaar, van 22 juni 2014 tot 22 juni 2015. type document prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014204156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtelijke Macht Arbeidsrechtbank te Charleroi-Bergen, afdeling Bergen en La Louvière Op 4 juni 2014, werd de heer NUTILE, François, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi-Bergen afdeling Bergen, door d type document prom. -- pub. 05/08/2014 numac 2014204878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Charleroi-Bergen, afdeling Charleroi Op 30 juni 2014, werd de heer DELFORGE, Etienne, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi-Bergen afdeling Charleroi, door de voor
^