Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 juli 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/01/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming. - Duitse vertaling type wet prom. 06/01/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014000542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden. - Duitse vertaling type wet prom. 22/05/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Wet ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van discriminatie te bestraffen type wet prom. 06/01/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014000591 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling type wet prom. 22/05/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014000613 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de uitbreiding ervan naar genderidentiteit en genderexpressie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2013207074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden met nachtprestaties die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2013207105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen in 2013 type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2013207106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2013207128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de wijziging van de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012 in toepassing van artikel 27 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, met betrekking tot de voorzieningen voor kinderopvang onder toezicht van de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2013207129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 inzake vergoedingen bij stand-by regeling type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2013207131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2013 type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2013207167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2013207213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014009435 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014 wordt de plaats van kerkbedienaar bij Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 juni 2014. (...) type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014012006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning en wijze van uitkering van de aanvullende sociale voordelen en de vaststelling van het bedrag en de wijze van inning van de bijdragen van de werkgevers type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014024172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "Stichting tegen Kanker" type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014024288 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014200352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014200354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende het bedrag en toekenningsvoorwaarden van de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014200358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen en inzake het stelsel van aanmoedigingspremies in de socioculturele sector type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014200412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de verlenging van vroegere bepalingen met betrekking tot het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014200613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014200611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014204610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014204668 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 9 juli 2014, wordt met ingang van 1 augu De heer Velkeneers, Hugo, wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raa(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014204653 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 18 december 2013 wordt de begrotingswijziging nr. 1 voor het boekjaar 2013 van het gewoon gemeentebedrijf - Plaatselijk ontwikkelingsagentschap - van de stad Edingen, aangenomen in de EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 3 april 2014 worden de woorden "niet onderworpen a(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014204670 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 14 april 2014 wordt de VZW « Maison médicale Saint-Léonard », gelegen rue Maghin 74, te 4000 Luik, voor onbepaalde duur, ingaand op 1 januari 2014, erkend.

arrest

type arrest prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014204450 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 95/2014 van 30 juni 2014 Rolnummers : 5465 en 5467 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers, ing Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. (...) type arrest prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014204452 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 96/2014 van 30 juni 2014 Rolnummers : 5509, 5546, 5576, 5577, 5586 en 5587 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arr Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014204623 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014204652 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2013 tot vaststelling van de personeelsformatie van de informatica pool van de Kruispuntbank voor de Uitwisseling van Gegevens wat betreft het personeel aangesteld voor het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en communicatietechnologie van de Waalse Overheidsdienst, Departement Informatie- en Communicatietechnologieën (TIC) type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014204665 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2013 tot vastlegging van de organieke personeelsformatie van "e-Wallonie-Bruxelles Simplification" , afgekort "eWBS", en van het organiserende steunpunt van de Kruispuntbank voor de Uitwisseling van Gegevens (BCED)

bericht

type bericht prom. 17/07/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014. - Geldigverklaring en vernietiging van de stembiljetten. - Bericht type bericht prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014014370 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Luchtvaart Adreswijziging van de zetel van het overheidsbedrijf Belgocontrol. - Bericht Met ingang van 1 juli 2014 is de zetel van het autonoom overheidsbedrijf BELGOCONTROL gelegen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35. type bericht prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014204195 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 14 april 2014 in zake M.P. en S.J., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 mei 2014, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Hene « 1. Schendt artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in het b(...) type bericht prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014204634 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit. - Directie Vestiging Voertuigenbelastingen. - Bericht in verband met de aanpassing van de verkeersbelasting ter uitvoering van artikel 11 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde Voor de voertuigen vermeld in de eerste kolom van hieronder afgedrukte tabel waarvoor de belastings(...) type bericht prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014204677 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 juni 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 juni 2014, is beroep tot vernietig Die zaak is ingeschreven onder nummer 5938 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014014299 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoe Erkenning van de rijschool type erkenning prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoe Erkenning van de rijschool

document

type document prom. 09/01/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014204090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014204692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014204758 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige management assistenten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige management assistenten (niveau B) voor SELOR (ANG14198) werd afgesloten op 21 mei 2014. Er zijn 4 geslaagden.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 3 juli, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. DE GROOF Vera, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervange(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014022406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, dat in werking treedt de dag van deze be Bij hetzelfde besluit, wordt de heer GIACCIO Christophe benoemd in de hoedanigheid van werkend lid,(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014018263 bron federale wetgevende kamers Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de lokale en federale politie en van expert voor het Controleorgaan op de politionele informatie Gelet op de beslissing van de plenaire vergadering van de Kamer van 24 april 2014 dient vo Aangezien de oproep tot kandidaten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2014 voor deze (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/07/2014 numac 2014204759 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen **** selectie van **** maatschappelijk assistent voor de penitentiaire inrichtingen **** vergelijkende selectie van **** maatschappelijk assistent voor de penitentiaire inrichtingen (****(...) Er zijn 27 geslaagden. (...)
^