Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 juni 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/04/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014014280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat betreft het raadgevend comité van de treinreizigers type wet prom. -- pub. 24/06/2014 numac 2014022290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 25 februari 2014 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 25 van de nomenclatuur van de geneesk(...) type wet prom. -- pub. 24/06/2014 numac 2014022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 10 december 2013 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 12 van de nomenclatuur van de geneesk(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014011350 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende metrologische verrichtingen type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014011399 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de verplichte statistieken van het spoorvervoer uitgevoerd door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014011398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van, enerzijds, de specifieke reglementaire, administratieve, technische en organisatorische maatregelen teneinde de naleving van de voorschriften over de bescherming van individuele gegevens of de gegevens over individuele eenheden en over de statistische geheimhouding te verzekeren en van, anderzijds, de voorwaarden waaronder het Nationaal Instituut voor de Statistiek kan handelen als tussenpersoon bij een latere verwerking voor statistische doeleinden type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014011397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanstelling van de afgevaardigde voor de gegevensbescherming bij de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2014 numac 2014014264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 4 april 2014, dat in werking treedt op 1 januari 2015, wordt aan de heer Erwin MACHTELINCKX eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal. Hij wordt gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2014 numac 2014015115 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor internationale samenwerking. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 maart 2014 wordt de heer Philip HEUTS belast met de functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Mali, met standplaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2014 numac 2014015113 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière buitenlandse dienst. - Personeel. - Bevordering Bij koninklijke besluiten van 2 april 2014 worden de heren Jan MATTHYSEN, Luc LIEBAUT, Guy TROUVEROY en Pierre VAESEN, ambtenaren van de tweede administratieve klasse van de carrière Buite Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014022297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 21 december 2012 houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014203852 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de ledenvan het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014003146 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de retributies voor bijzondere prestaties van de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/06/2014 numac 2014015116 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor internationale samenwerking. - Overplaatsingen Bij ministeriele besluiten van 18 maart 2014 worden de hiernavermelde stagiairs toegevoegd aan de diplomatieke post of het Bureau ontwikkelingssamenwerking vermeld onde BECKERS Joris : Ambassade van België te Dar es Salaam. PERREMANS Delphine : Ambassade van (...)

arrest

type arrest prom. 07/05/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014022308 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type arrest prom. -- pub. 24/06/2014 numac 2014203728 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 70/2014 van 24 april 2014 Rolnummer : 5650 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 625 van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Gent Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014203905 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 tot aanwijzing van de leden van de in artikel 171bis van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen bedoelde Kamer van Beroep

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2006 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor deontologie voor de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en voor de instellingen van openbaar nut die onder het Sectorcomité XVII ressorteren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014203906 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de kleinhandel in niet-gespecialiseerde winkels en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning alsook het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een effectonderzoek onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014203909 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de biomethaniseringsinstallaties bedoeld in rubriek 90.23.15 en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/06/2014 numac 2014204078 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché openbare aanbestedingen (niveau A) voor het WIV (ANG14243) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagde(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : een dip(...)

document

type document prom. -- pub. 24/06/2014 numac 2014204081 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel deskundigen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel deskundigen (niveau B) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (ANG14199) werd afgesloten op 17 juni 2(...) Er zijn 11 geslaagden. (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/06/2014 numac 2014204144 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** **** van financiën voor **** **** van de Inspectie van **** (****13189). - Erratum Na de selectie wordt een **** met maximum 20 geslaagden aangelegd, die 3 jaar geldig ****(...) **** : 1. Vereiste diploma's op de uiterste **** : ****(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2014 numac 2014015136 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Artikel 1. Bij koninklijke besluiten van 8 april 2012, werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer van HAUTE, Patrick, 08.04.2012, ambtenaar van de eerste administr Ridder De heren : PEETERS, Leo, 08.04.2012; QUINAUX, Olivier, 08.04.2012; VERHEYLEWEGHE(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/06/2014 numac 2014015114 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière buitenlandse dienst. - Vacante betrekkingen Bij ministerieel besluit van 27 maart 2014 wordt het aantal vacante betrekkingen te voorzien van 15 oktober 2013 tot 14 april 2014 in de eerste administratieve klasse van de carrière Buitenlan type vacante bettreking prom. -- pub. 24/06/2014 numac 2014015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarriere. - Vacante betrekkingen Bij ministerieel besluit van 18 maart 2014 wordt het aantal vacante betrekkingen te voorzien van 15 oktober 2013 tot 14 april 2014 in de vierde administratieve klasse van de Kanselarijcarrière vastgeleg

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/06/2014 numac 2014018211 bron rekenhof Aanwerving van **** adjunct-controleurs richting boekhoudkundige In samenwerking met ****, het **** van de federale overheid, richt het Rekenhof een vergelijkende **** in met het oog op de aanwerving van **** ad Op korte termijn zullen 10 adjunct-controleurs worden opgeroepen voor indiensttreding De ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 24/06/2014 numac 2014204079 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** juristen De vergelijkende selectie van **** juristen (niveau ****) voor de Openbare Instelling van Sociale Zekerheid (****14176) werd afgesloten op 11 juni 2014.

document

type document prom. 07/01/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014035339 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 07/01/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014201701 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 07/01/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014202410 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^