Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 juni 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/06/2014 numac 2014009359 bron federale overheidsdienst justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 21 mei 2014 worden tot lid van de probatiecommissie te Leuven benoem Effectief lid VAN CASTEREN, Christina, advocaat. Plaatsvervangend lid LAES, Dimitri, advoc(...) type wet prom. 15/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft type wet prom. 22/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wat het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 18/06/2014 numac 2014002034 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en werkingsmodaliteiten van de openbare Instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen op het vlak van de fondsen voor middellange en lange termijn type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014021080 bron federaal instituut voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 02-33-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014024250 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van de runderleucose type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014024249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van de runderbrucellosebestrijding type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014024253 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het « Regular Process Trust Fund » type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014202561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014202867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding en de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/06/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014011401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 10/06/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 05/06/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014011402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 90 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 06/06/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014202640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van de bevoegdheid bedoeld in artikel 9, § 3 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 29/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203426 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de vakjury voor de goedkeuring van de globale concepten 2015-2017 van de instellingen voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/06/2014 numac 2014203718 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 227.240 van 29 april 2014 in zake Guillaume Laveaux tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 mei 2014, « Doet artikel 20sexies, § 1, van de wet van 21 december 1990 houdende statuut van de kandidaa(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/06/2014 numac 2014203730 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari Bij arrest van 9 april 2014 in zake het Vlaamse Gewest tegen de nv « Braco Immobiliën », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 mei 2014, heeft het « Schendt artikel 2, 1°, tweede zin, van het decreet van de Vlaamse Raad van 19 april 1995 houdende(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/06/2014 numac 2014203797 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arrest van 13 maart 2014 in zake het openbaar ministerie en anderen tegen P.B., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 april 2014, hee « Schendt artikel 7 van de wet van 14 januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffend(...)

decreet

type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt type decreet prom. 11/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering van een kadaster van onderwijs- en post-onderwijstrajecten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen type decreet prom. 04/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014202559 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders type decreet prom. 28/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203693 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de terbeschikkingstelling van voorzieningen in het kader van de herziening van het kwalificerend onderwijs en de samenwerking tussen de Centra voor gevorderde technologieën en de Kenniscentra type decreet prom. 24/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203698 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de oprichting en de ontwikkeling van collectieve structuren van het hoger onderwijs voor de activiteiten inzake een voortgezette vorming en een leven lang leren

beschikking

type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu alsook andere wetgevingen inzake milieu, en tot instelling van een Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de voorwaarden waaronder het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap zijn opdrachten uitoefent in het kader van de renovatie van het « Conservatoire royal de Musique » te Brussel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014031458 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Logistiek bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014031459 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de botanische benaming van tomaten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014031487 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Energie bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 18/06/2014 numac 2014203733 bron waalse overheidsdienst Intern team Walcomfin Bij besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014, dat in werking treedt op 1 juli 2014, wordt Mevr. Susanne Desille, eerste auditeur bij het Rekenhof, uit haar ambt als coördinerend projectleidster bij het interne team Wa type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203732 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van de cel voor financiële informatie en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2005

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/06/2014 numac 2014018201 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Inter-Environnement Bruxelles c.s. heeft de nietigv Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2014. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 18/06/2014 numac 2014018202 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belg Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2014. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 18/06/2014 numac 2014018203 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De ORDE VAN VLAAMSE BALIES en Kati VERSTREPEN, die beiden Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2014. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 18/06/2014 numac 2014018205 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Frans VERSYCK en Maria ROOSE, die beiden woonplaats kiezen bij Mr. Jan GHYSELS, advocaat, Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 211.938/X-15.757. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 18/06/2014 numac 2014203731 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 22 april 2014 in zake de bv cvba « Woonmaatschappij IJzer & Zee » tegen Adjetey Afatsawo, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen « Schenden artikel 2 van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de artikelen (...) type bericht prom. -- pub. 18/06/2014 numac 2014203798 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 april 2014 in zake P.L., in aanwezigheid van E.P., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 april 2014, heeft de Jeugdrechtba « 1. Schenden de artikelen 343, § 1, a) en b), en 353 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/06/2014 numac 2014203190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

erratum

type erratum prom. 04/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014000481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Kerncentrale Doel van de Gouverneur van de provincie Antwerpen. - Erratum

document

type document prom. 13/03/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203214 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming type document prom. -- pub. 18/06/2014 numac 2014203885 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van directeur-zaakvoerder (niveau I) voor het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s (AFD14001) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jar(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Diplo(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/06/2014 numac 2014021084 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 7 april 2014 dat uitwerking heeft op 1 mei 2014 wordt de heer Journée, Michel, geboren op 15 november 1982, bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in de wetenschappelijke loop Bij ministerieel besluit van 7 april 2014 dat uitwerking heeft op 1 mei 2014 wordt de heer Cler(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2014 numac 2014021083 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 dat uitwerking heeft op 1 maart 2010 wordt Mevr. Gérin, Cécile, geboren op 27 september 1968, assistent stagiair van de Franse taalrol bij het Koninklijk Belgisch Instituut voo Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 dat uitwerking heeft op 1 maart 2013 wordt Mevr. Fo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2014 numac 2014022237 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationale Orden. - Benoeming Bij Koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt benoemd op de datum vermeld tegenover zijn naam: ORDRE VAN LEOPOLD Officier De heer MAUS de ROLLEY Bertrand - 15 november 2010.

document

type document prom. 14/03/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014202536 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^