Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/05/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014009293 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde type wet prom. 26/03/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales type wet prom. 19/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014015125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat de oprichting van het GEN-oriëntatiecomité betreft

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 26/05/2014 numac 2014055297 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen **** voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, ongehuwd, geboren te ***** op ** ***** ****, Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 19/05/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014003212 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014018131 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014024202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014203358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014027150 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het visitekaartje en de prestatie-indicatoren van de distributiediensten en tot opheffing van het ministerieel besluit van 12 oktober 2007 type ministerieel besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029329 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid "Juridisch waken over sociaal recht " (code 718402U32V1) gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029330 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid "Sociaal recht toegepast op het personeelsbeleid " (code 713401U32V1) gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in landbouwkunde - finaliteit : landbouwkundige technieken en landbouwkundig beheer » gerangschikt op het niveau van het landbouwkundig hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid "Administratief beheer van het personeel " (code 718401U32V1) gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 06/05/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014035535 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2014

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/05/2014 numac 2014203090 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 60/2014 van 3 april 2014 Rolnummer : 5624 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen XI.1 tot XI.7 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek, gesteld do Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 11/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029321 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst, gedaan te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010, tussen het Koninkrijk België en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type decreet prom. 11/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 type decreet prom. 11/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, gedaan te Ulaanbaatar op 30 april 2013 type decreet prom. 11/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029324 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en het Protocol, gedaan te Brussel op 10 november 2009 type decreet prom. 20/03/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029322 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 februari 1990 betreffende de schoolgebouwen van het niet-universitair onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en tot wijziging van het programmadecreet van 18 december 2013 houdende verschillende maatregelen betreffende de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap, cultuur, leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie, het agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs, de schoolgebouwen en onderzoek type decreet prom. 11/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029333 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Manama op 4 november 2007, alsook het Wijzigende protocol ervan gedaan te Manama op 23 november 2009 type decreet prom. 03/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type decreet prom. 03/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029338 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 26/05/2014 numac 2014203371 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Luik Bij beschikking van 15 mei 2014 van de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Luik, is de aanwijzing van Mevr. Guidet C., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, tot ondervoorzitter in deze rechtban

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Reaffectatiecommissie voor de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging voor de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 te Brussel op de site van de kliniek Sint-Jan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014203271 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014203274 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een aanpassingsperiode in afwijking van de tijdelijke bescherming verleend bij het besluit van de Waalse Regering van 7 oktober 2010 tot erkenning van de benamingen "Saucisson d'Ardenne" "Petit Saucisson d'Ardenne", "Collier d'Ardenne" en "Pipe d'Ardenne" als geografische aanduidingen type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014203313 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende steunverlening aan de biologische landbouw en tot opheffing van het besluit van 24 april 2008 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/05/2014 numac 2014203407 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige facility manager (m/v) (niveau A4) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (ANG14225) Na de selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, zonder rang(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (vier jaar geldig) van de pers(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 26/05/2014 numac 2014009286 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging vredegerecht Brussel V Vanaf 7 april 2014 zijn de diensten van het vredegerecht van Brussel V gevestigd Houba De Strooperlaan 156, 3de verdieping, bus nr. 6, 1020 Brussel. Tel. 02-426 28 03 Fax. 02-426 65 23

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 30/01/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014203268 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

document

type document prom. -- pub. 26/05/2014 numac 2014203409 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technische adjuncten, in de functie van « agent d'entretien polyvalent (niveau 3) », voor het Ministerie van de Franse gemeenteschap (AFG12050) Na de selectie wordt een lijst met de geslaagden aangel(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type document prom. -- pub. 26/05/2014 numac 2014031410 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Bevorderingen Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 wordt de heer DEGIVES, Frédéric, benoemd in de graad van directeur met ingang vanaf 1 mei 2014. Bij beslissing van de Brusselse Hoofdste Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 wordt de heer VERHAE(...)
^