Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014009237 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie type wet prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van Verordening nr. 347/2013 (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2014 numac 2014000261 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, wordt met ingang van 1 april 2014, Mevr. **** **** bevorderd in de titel van attaché in de klasse ****2 bij de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken van de **** **** **** koninklijk besluit van 9 maart 2014, wordt met ingang van 1 april 2014, de **** **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2014 tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 25 mei 2014. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014003166 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2014 numac 2014007112 bron ministerie van landsverdediging Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 140 van 15 december 2013, wordt de heer H. Deprez, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde, voor : "Zijn inzet gedurende vele jaren voor zijn lan Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2014 numac 2014007120 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Nationale ****. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 143 van 21 december 2013, worden benoemd tot Ridder in de **** van **** **** met toekenning van het kenteken van twee gekruiste zwaarden met **** **** De heren ****. ****, ****. **** en ****. ****. Zij nemen rang in de **** in op datum van 15 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2014 numac 2014007121 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervol onderscheiding. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 145 van 21 december 2013 : De Medaille van de **** met bronzen staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" wordt verleend aan de type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2014 numac 2014007197 bron ministerie van landsverdediging Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 138 van 15 december 2013 : Wordt de heer Patrick Maselis, benoemd tot Officier in de Kroonorde, voor : "Zijn inzet gedurende vele jaren voor z Worden de heren Pieter Lambert en Patriek Vanlaere, benoemd tot Ridder in de Kroonorde, voor : &quo(...) type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014009198 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2014 numac 2014009274 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 april 2014 : - is de heer Van den Bergh B., rechter in de rechtbank van koophandel te Gent, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen. - is de heer Thiriar P., rechter in de - is mevr. Stubbe A., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, benoemd tot r(...) type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende kaas type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011295 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2012 tot regeling van de terugbetaling door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een begunstigde gehuisvest in een plaatselijk opvanginitiatief type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014022181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014202618 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2013 houdende benoeming van de Regeringscommissarissen bij de Fondsen Sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014202774 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014202773 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014202880 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2014 numac 2014203044 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, wordt met ingang van 1 Mevr. DIEU Béatrice wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014000327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO EOC Surfactants van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 16/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO EOC Belgium Latex Division II van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de door de NV STESUD onder de benaming « DEPASS - E-COUNTING » voorgestelde software die in stemopnemingsbureaus gebruikt wordt voor de elektronische stemmentelling type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014000419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de door de NV STESUD onder de benaming « CODI » voorgestelde software van de optelling en de digitale transmissie van de resultaten en van de processen-verbaal type ministerieel besluit prom. 04/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014024182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de toegelaten chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden

decreet

type decreet prom. 13/12/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014035384 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014203110 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 november 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de artikelen 42 en 44 van de Internationale Conventie inzake de rechten van het kind type decreet prom. 11/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014203116 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het kaderakkoord tot samenwerking tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het inter-Franstalig overleg inzake gezondheid en bijstand aan personen en betreffende de gemeenschappelijke principes die op deze laatsten van toepassing zijn

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014203158 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van het Beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014203159 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van de Adviesraad voor individuele integratiehulp van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées"

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/05/2014 numac 2014022195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 15 april 2014    GROUP S - SOCIAAL SECRETARIAAT    GROUP S - SECRETARIAT 100 Sociaal secretariaat voor werkgevers V.Z.W 100 Secrétariat social agréé d'e(...)

erratum

type erratum prom. 12/11/2009 pub. 19/05/2014 numac 2014014203 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de gevaarlijke goederen, bedoeld in artikel 48bis, 2, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Erratum. - Duitse vertaling type erratum prom. 22/04/2012 pub. 19/05/2014 numac 2014203059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot behoud van pensioenrechten van personeelsleden van hogescholen bij hun integratie in universiteiten. - Erratum type erratum prom. 27/12/2012 pub. 19/05/2014 numac 2014203060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, met het oog op het opleggen van een bijzondere bijdrage in 2012 ten laste van de erkende sociale secretariaten. - Erratum type erratum prom. 24/06/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014203061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 7 november 1969 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving op de houders van een vergunning van beroepsrenner. - Erratum type erratum prom. 11/11/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014203063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002. - Erratum type erratum prom. 11/11/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014203064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet van 27 december 2006 en van het Sociaal Strafwetboek (1). - Erratum type erratum prom. 21/12/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014203065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving . - Erratum type erratum prom. 11/11/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014203062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 21/11/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014203114 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de artikelen 42 en 44 van de Internationale Conventie inzake de rechten van het kind type samenwerkingsakkoord prom. 27/02/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014203119 bron waalse overheidsdienst Kaderakkoord tot samenwerking tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het inter-Franstalig overleg inzake gezondheid en bijstand aan personen en betreffende gemeenschappelijke principes die op deze laatsten van toepassing zijn

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/05/2014 numac 2014018132 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 25 februari 2014 wordt de heer LECLERE, Pascal, met ingang van 1 november 2013, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het federaal agentschap Bij ministerieel besluit van 11 februari 2014 wordt de heer DE MOERLOOSE, Louis,met ingang van (...) type benoemingen prom. -- pub. 19/05/2014 numac 2014018137 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 7 februari 2014 wordt Mevr. D'HOKER, Joke, met ingang van 1 januari 2014, op het Nederlandstalig taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap vo

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2014 numac 2014024144 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 februari 2014 wordt Mevr. VANDENBERGHE Heleen, geboren op 16 december 1983, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 november 2013, met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederl Bij koninklijk besluit van 23 maart 2014 wordt Mevr. DE GRES Veronique, geboren op 28 oktober 1(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/05/2014 numac 2014203249 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** vertaler-revisor De vergelijkende selectie van **** vertaler-revisor (niveau ****) voor de **** **** (****13189) werd afgesloten op 13/05/2014. Er zijn 7 ges(...)
^