Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014003123 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de aanwending van de door het Internationaal Monetair Fonds uitgekeerde buitengewone winsten van de goudverkoop type wet prom. 11/04/1989 pub. 15/04/2014 numac 2014015080 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van het protocol bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Londen op 19 november 1976 type wet prom. 11/04/1989 pub. 15/04/2014 numac 2014015079 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Athene op 13 december 1974 type wet prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014018116 bron federale wetgevende kamers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen. - Onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (...) Overeenkomstig artikel 24 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de(...) type wet prom. 19/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014018119 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wettelijke definitie van de ambachtsman type wet prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2013003454 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 maart 2013 zijn benoemd of bevorderd : Kroonorde Officier Mevr. ZAKOWSKI, Veronica, attaché van financiën. De heer VANDENBOSSCHE, Marc, eerste attaché van financiën. Ridder Mevr. Zij nemen hun rang in de Orde in op 15 november 2009. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2013003453 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale orden Bij koninklijke besluiten van 3 april 2013 zijn benoemd of bevorderd : Kroonorde Officier De heer DEPRET, Stéphane, eerste attaché van financiën. De heer JAMAR, Henri, eerste attaché van financiën. De heer MERTENS Ridder Mevr. DE BRANDT, Christiane, administratief deskundige Gouden Palmen De heer GAZEAU(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2013003457 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 3 april 2013 zijn benoemd of bevorderd : Kroonorde Ridder Mevr. LEYDER, Annick, administratief deskundige. Mevr. VANDEWATTYNE, Sabine, administratief deskundige. Zij nemen hun rang in Orde van Leopold II Ridder Mevr. FALAISE, Annick, administratief deskundige. De heer BOUDE(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2013003459 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 3 april 2013 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer PIERARD, Raymond, directeur. Ridder De heer CALLENS, Dries, attaché. De heer DE LOOF, Christophe, attaché va Mevr. VAN DER AUWERA, Catherine, attaché van financiën. Zij nemen hun rang in de Orde in op 8 ap(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2013003460 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 3 april 2013 zijn benoemd of bevorderd : Orde van Leopold II Grootofficier De heer NICOLAS, Henri, auditeur generaal van financiën. Hij neemt zijn rang in de Orde in op 15 november 2011. type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 15/04/2014 numac 2013012228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het sociaal sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014000243 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden waaronder een zoneraadslid van een hulpverleningszone die, ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, zich voor de uitoefening van dit mandaat kan laten bijstaan door een vertrouwenspersoon type koninklijk besluit prom. 16/02/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014011157 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014003144 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014011231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bepalingen met betrekking tot het Productcontactpunt voor de Bouw type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014015051 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie Benoeming Koninklijk besluit van 18 februari 2014 De heer Gaston DEVRIENDT, adviseur bij het Belgisch Interventie- en Restitutie Bureau, met pensioen vanaf 1 oktober 2013, wordt op zijn verzoe Mevr. Frieda COOSEMANS, adviseur bij de Algemene Directie Economisch Potentieel van de Federale Ove(...) type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014015070 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot erkenning en betoelaging van de koepels en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2007 voor de erkenning en betoelaging van de Federaties van de niet gouvernementele ontwikkelingsorganisaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014015084 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Adellijke gunsten Op voordracht van de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 2 april 2014 de volgende adellijke gunsten verleend: - vergunning van de titel van graaf voor he - vergunning van de titel van baron voor hemzelf en zijn afstammelingen aan jonkheer Marc du BOIS e(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014015085 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Eretekens Op voordracht van de Vice-Eerste-Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 2 april 2014 de volgende burgerlijke eretekens verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari - Grootofficier in de Kroonorde : de heer Hamid AT ABDERRAHIM, de heer Felice DASSETTO, de heer Axe(...) type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014022140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2012 tot uitvoering van artikel 88, vijfde lid, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014024104 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 1991 ter uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014202413 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014 is de heer Hellebaut, H., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn ambt uitoefenen e Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202129 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2008 houdende bepaling van het aantal leden van het Federaal Aansturingsbureau, opgericht bij het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van het administratief en geldelijk statuut van sommige van zijn leden evenals van de leden van het secretariaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014202420 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 maart 2014, dat uitwerking heeft op 28 februari 2014, is de heer Bettoni, B., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel eershalve te voere Bij koninklijk besluit van 19 maart 2014, dat uitwerking heeft op 31 januari 2014, is de heer F(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014011215 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmering 2011, federaal luik, basisallocatie 44.55.11.43.52.43 type ministerieel besluit prom. 19/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014011214 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2011, federaal luik, basisallocatie 44.56.51.43.52.02 type ministerieel besluit prom. 28/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014011222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de stad Diest als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van een vertegenwoordiger van de Minister, tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren, bij het begeleidingscomité zoals bedoeld in artikel 13 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014202412 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 31 maart 2014 zijn aangewezen voor een termijn van één jaar met uitwerking op 11 maart 2014, in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen van Brussel-Hoofdstad : - als - als plaatsvervangend lid : Mevr. Roels, Y. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde (...)

decreet

type decreet prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014035382 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid type decreet prom. 27/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202319 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot verbetering van de sociale dialoog type decreet prom. 27/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202318 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en tot verbetering van de sociale dialoog type decreet prom. 27/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202320 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden, voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 27/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202321 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de opdrachten van de opleidingsadviseur in het onderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014031101 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanwijzingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2013 wordt Mevr. Nadine SOUGNE aangewezen om het mandaat van Directeur Diensthoofd - Rang A4 - bij Brussel Gewestelijke Coördinatie-Beheer van de Mid Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2013 wordt de heer Frank (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014031168 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vervanging van leden van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014031276 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/560 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van een mandataris van rang 16 - directeur-generaal - voor het Franstalig Brussels Instituut voor beroepsopleiding Gelet op de artike(...) Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, artikel 79 en(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014035303 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014035331 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bestuurder mobiele kraan type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014035354 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie wever

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages . - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet, artikel 7bis De (...) De referentie-indexen van maart 2014 wijzigden immers niet met meer dan 0,75 punten ten aanzien van(...) type bericht prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014018129 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Marcinelle Energie en "Enel Trade S.p.A." Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2013. Deze zaak is inges(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014003143 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling bij de FOD Financiën van betrekkingen bij de nieuwe diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 95, Ed. 1, van 31 maart 2014, pagina's 27957 tot 27965, moet bijlage 2 De Administrateur-generaal, Carlos SIX Voor de raadplegin(...)

document

type document prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014202473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014031004 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 22 juni 2001, wordt de heer Michel CAMPE definitief benoemd op 1 augustus 2005 in de hoedanigheid van Bestuurder van Z Bij beslissing van de directeur-generaal van 21 mei 2001, wordt de heer Paolo FULCO definitief (...) type benoemingen prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014031005 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 22 maart 2001, wordt de heer Marcel AERSSENS definitief benoemd op 1 maart 2001 in de hoedanigheid van Bestuurder van Bij beslissing van de directeur-generaal van 25 januari 2001, wordt de heer Kurt DE LANGE defin(...) type benoemingen prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014031007 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 28 mei 2002, wordt de heer Francis GRIMAU definitief benoemd op 1 februari 2002 in de hoedanigheid van Werkman van Ope Bij beslissing van de directeur-generaal van 10 maart 2003, wordt de heer Mario DELETREZ defini(...) type benoemingen prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014031008 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 5 juni 2003, wordt de heer Johnny DEPASSE definitief benoemd op 1 februari 2003 in de hoedanigheid van Bestuurder van Bij beslissing van de directeur-generaal van 5 juni 2003, wordt de heer Najim BELKHIR definitie(...) type benoemingen prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014031015 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 23 oktober 2007, wordt de heer Johnny DUQUENNE definitief benoemd op 1 januari 2006 in de hoedanigheid van Werkman van Bij beslissing van de directeur-generaal van 23 oktober 2007, wordt de heer Daniel CAUCHIE defi(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014202516 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetb(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014031255 bron brussels hoofdstedelijk gewest **** ****. - Goedkeuring Bij besluit van 5 maart 2014 wordt goedgekeurd de beslissing van 29 januari 2014 waarbij de gemeenteraad van de gemeente **** beslist de reglementen betreffende de vooruitgang en de werving van het ****

document

type document prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014031010 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Bevorderingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 10 mei 2004, wordt de heer Pierre Germain DE BECKER bevorderd door overgang naar het hogere niveau op 10 mei 2004 in Bij beslissing van de directeur-generaal van 10 mei 2004, wordt de heer Alain ERNOULD bevorderd(...) type document prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014031195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Bevorderingen Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2013, wordt Mevr. DE BUCK Anne-Catherine benoemd in de graad van Eerste assistent. Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerin Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2013 wordt Mevr. DEFOS(...) type document prom. -- pub. 15/04/2014 numac 2014031256 bron brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel. - Overheidsopdrachten. - Niet-goedkeuring Bij besluit van 7 maart 2014 is niet goedgekeurd de beslissing van 16 januari 2014 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel beslist de gunningswijze en het best
^