Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren. - Duitse vertaling type wet prom. 27/11/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433**** van het Strafwetboek, en van artikel 77**** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring. - **** vertaling type wet prom. 14/02/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014003084 bron federale overheidsdienst financien Domaniale wet type wet prom. 26/02/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014022122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende wijziging van de programmawet van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het Asbestfonds

programmawet

type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 27/03/2014 numac 2014000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014003091 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4 en 20 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 25/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014009115 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de werking van het coördinatiecomité opgericht bij artikel 150ter van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 25/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014009117 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de politierechtbanken gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 25/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014009116 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier, adjunct-griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent bij een griffie in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014018095 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014022124 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014024084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014024083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de griffier en de plaatsvervangende griffier in de Nationale Raad van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014024101 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH verordening, de biociden verordening en de CLP verordening wanneer dat noodzakelijk is in het belang van defensie type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014201723 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014201726 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014009122 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende bepaling van het bedrag van de retributie die geheven wordt bij consultatie van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van inning type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies type ministerieel besluit prom. 06/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014022098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type ministerieel besluit prom. 03/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014024094 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 03/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014024093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 03/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014024095 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014201040 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 Rolnummer : 5574 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vóór de wij Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechte(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014201044 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 181/2013 van 19 december 2013 Rolnummer : 5578 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 233 van het Sociaal Strafwetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014201041 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 177/2013 van 19 december 2013 Rolnummer : 5575 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 2°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gesteld door de Rechtbank van eerste aan Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechte(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014201043 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 179/2013 van 19 december 2013 Rolnummer : 5595 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3, 3°, tweede streepje, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, zoals gewijzigd bij Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechte(...) type arrest prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014201086 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 178/2013 van 19 december 2013 Rolnummers : 5579, 5580, 5581 en 5625 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 62, achtste lid, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het konin Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechte(...) type arrest prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014201300 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest ****. 29/2014 van 13 februari 2014 **** : 5623 In zake: het beroep tot vernietiging van de artikelen 7 tot 9 van het decreet van het **** **** van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter ****. ****, emeritus voorzitter ****. ****(...) type arrest prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014201471 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 30/2014 van 20 februari 2014 Rolnummer : 5603 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 2012 houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewe Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 13/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014201933 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen door de algemene vergadering van de VN op 10 december 1984, alsook met het Facultatief Protocol aangenomen door de algemene vergadering van de VN op 18 december 2002 type decreet prom. 13/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014201935 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, aangenomen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa op 7 april 2011 type decreet prom. 13/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014201934 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de wijziging in artikel 8, § 7, van het Internationaal Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, met de wijziging in artikel 20, § 1, van het Verdrag van 18 december 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen, en de wijzigingen in artikel 17, § 7, en in artikel 18, § 5, van het Internationaal Verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandelingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014029186 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2007 tot bepaling van de gevallen waarin het " Fonds Ecureuil " geldvoorschotten kan toekennen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014201884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het regelgevend deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de diensten voor gezins- en bejaardenhulp

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014201797 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 februari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 maart 2014, is beroep tot gehe Die zaak is ingeschreven onder nummer 5871 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014201945 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 februari 2014 in zake de ebvba « Nikris » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 februari 2014 « - Schendt artikel 192 WIB de artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet, in die zin geïnterpret(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014031215 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 26 februari 2014 wordt de erkenning van de NV GRONTMIJ, vert

erratum

type erratum prom. 17/08/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. - Erratum type erratum prom. 19/07/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Erratum type erratum prom. 13/01/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid. - Erratum type erratum prom. 27/01/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014031156 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de Evaluatiecommissie van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014202031 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige senior psychosociaal managers De vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior psychosociaal Managers (niveau A2) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG14131) werd(...) Er zijn geen geslaagden. type document prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014202052 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige electricien (niveau C) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG13168) De vergelijkende selectie van Nederlandstalige electricien (m/v) (niveau C) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzien(...) Er zijn 2 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014007077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 wordt Mevr. Caroline MEERSCHAUT vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het nederlandse taalkader, met r Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 wordt de heer Lieven JACOBS vastbenoemd in de klasse(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014021033 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt Mevr. Muls, Bénédicte, geboren op 13 februari 1982, met ingang van 16 oktober 2013 vast benoemd tot attaché "Expert in documtenrestaura Bij Koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt de heer Dekoninck, Wouter, geboren op 14 sept(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014021032 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 november 2013 dat uitwerking heeft op 1 maart 2013 wordt Mevr. Vanhoonacker, Isabelle, geboren op 9 januari 1965, eerstaanwezend assistent van de Nederlandse ta Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 dat uitwerking heeft op 1 oktober 2013 wordt de hee(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014022034 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 januari 2014 werd met ingang van deze datum bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Luc Beaucourt, Gent.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014031173 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen niveau A Bij beslissing van de raad van bestuur van 31 januari 2014 wordt de heer Cédric WAUCQUEZ vast benoemd via werving in de graad van attaché (niveau A/rang A1) in het Franse taalkader met ing(...) Bij beslissing van de raad van bestuur van 31 januari 2014 wordt de heer Kristof THOMAS vast be(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014000245 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Vacante betrekkingen van **** rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor **** **** belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er drie vacante betrekkingen va Ten einde deze vacante betrekkingen in te vullen en een reserve van geslaagden aan te leggen in ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014000246 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Vacante betrekkingen van **** rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor **** **** belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er drie vacante betrekking Ten einde deze vacante betrekkingen in te vullen en een reserve van geslaagden aan te leggen in ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014201956 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** projectleider **** (niveau ****) voor de **** **** en **** (****13195) De vergelijkende selectie van **** projectleider ****(...) Er zijn 8 geslaagden.

document

type document prom. 24/02/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014031181 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving type document prom. 27/02/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014031194 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving type document prom. -- pub. 27/03/2014 numac 2014201520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen Bij besluit van de Directeur-generaal van 26 februari 2014, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen : 1. als vertegenw(...)
^