Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/07/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. - Duitse vertaling type wet prom. 14/04/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000129 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 144ter, § 1, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek om het in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005, en met de Wijziging van het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag. - Duitse vertaling type wet prom. 04/12/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en tot bekrachtiging van de bepalingen inzake rechtsbescherming van twee koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikel 80, derde tot vijfde lid, van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen. - Duitse vertaling type wet prom. 30/12/2009 pub. 25/03/2014 numac 2014000144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 14/01/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000172 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 14 januari 2013 betreffende het burgerinitiatief in de zin van de Europese Verordening nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014011172 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 02-33-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van een gewoon lid van de raad van bestuur van bpost type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2014 numac 2014201970 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2014, dat in werking treedt op 25 maart 2014, wordt, op haar verzoek, ontslag uit haar functies verleend aan Mevr. Masschelein, Liesbet, ambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014003094 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3.00 % - 22 juni 2034 » type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014137 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Boussu, ter hoogte van de kilometerpaal 51.063 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1bis op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Boussu, ter hoogte van de kilometerpaal 50.986 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 11 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Bernissart, ter hoogte van de kilometerpaal 56.887 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Saint-Ghislain, ter hoogte van de kilometerpaal 55.810 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Boussu, ter hoogte van de kilometerpaal 51.943 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 13 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Bernissart, ter hoogte van de kilometerpaal 57.905 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014145 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/484/78 van 11 april 2002 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Doornik - Saint-Ghislain, gelegen te Bernissart, ter hoogte van de kilometerpaal 61.018 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Bernissart, ter hoogte van de kilometerpaal 60.570 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Bernissart, ter hoogte van de kilometerpaal 58.965 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 22 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Péruwelz - Blaton, gelegen te Quevaucamps, ter hoogte van de kilometerpaal 65.316 type ministerieel besluit prom. 11/03/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014024096 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juni 2013 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de orthopedische heelkunde type ministerieel besluit prom. 04/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014029176 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/03/2014 numac 2014201786 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 5 december 2013 worden de gewone en buitengewone begrotingswijzigingen nr. 1 voor het boekjaar 2013 van de stad Moeskroen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 28 o MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 12 februari 2014 wordt de beraadslaging van de Gemeen(...)

decreet

type decreet prom. 05/12/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014029141 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de lesroosters in de kwalificatieafdeling van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan en houdende organisatie van stages in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan en in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en vorm 4 type decreet prom. 28/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035336 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur type decreet prom. 20/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014201868 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de harmonisering en de vereenvoudiging van de procedure voor de controle en de toekenning van de subsidies en de activiteitenverslagen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014027079 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33025 - "Fagnes du Nord-Est" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014027078 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33028 - "Vallée de l'Amblève du Pont de Targnon à Remouchamps" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014027081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33030 - « Vallée de l'Amblève de Chêneu au Pont de Targnon » type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014027082 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33033 - "Vallée du Wayai et affluents" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014027080 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33029 - "Basse vallée de la Lienne" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014027083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33032 - « Fagnes de Malchamps et de Stoumont » type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014027084 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33031 - "Bois de la Géronstère"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014029187 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor opvang en opvoedingshulp type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie die niet bekrachtigd wordt met een getuigschrift voor wiskunde in het derde leerjaar van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie die niet bekrachtigd wordt met een getuigschrift voor wiskunde in het vijfde leerjaar van het lager onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035260 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van twee statutaire en twee contractuele personeelsleden van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap aan het agentschap Jongerenwelzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft een aantal geldelijke maatregelen voor bepaalde personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035268 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011 houdende de aanwijzing van de leden van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van één contractueel personeelslid van het agentschap Kind en Gezin aan het agentschap Jongerenwelzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035275 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en pleegzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg, wat betreft het bezwaar dat kandidaat-pleegzorgers of pleegzorgers kunnen indienen tegen de weigering of intrekking van een attest om pleegkinderen of pleeggasten op te vangen en wat betreft overgangsbepalingen met betrekking tot pleegzorg

erratum

type erratum prom. 17/06/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014003105 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling. - Erratum type erratum prom. 11/07/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014003107 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie. - Erratum type erratum prom. 17/06/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014003106 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende betere inning van penale boeten type erratum prom. 26/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014003110 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9, tweede lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de procedure voor de voorafgaande adviesaanvraag. - Erratum

programmadecreet

type programmadecreet prom. 18/12/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap, cultuur, leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie, het agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs, de schoolgebouwen en onderzoek

document

type document prom. -- pub. 25/03/2014 numac 2014201950 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs De vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (ANG13190) werd afgesloten op 25 februari 20(...) Er zijn 108 geslaagden.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2014 numac 2014201949 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** sociaal bemiddelaar De vergelijkende selectie van **** sociaal bemiddelaar (niveau ****3) voor de **** ****, Arbeid & Sociaal **** (****) (****13(...) Er zijn geen geslaagden.

document

type document prom. 21/03/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014 type document prom. -- pub. 25/03/2014 numac 2014201869 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de provinciegouverneur van Luxemburg van 10 februari 2014, wordt de heer Michel Rongvaux, gemeenteontvanger bij het Provinciaal Gouvernement van Luxemburg, vanaf 1 maart 2014 in ruste gesteld. Bij besluit van de Bij besluit van de secretaris-generaal van 11 februari 2014, dat uitwerking heeft op 1 december(...)
^