Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/06/2013 pub. 17/03/2014 numac 2014000148 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014011165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - Intrekking van erkenning Bij beslissing van 3 maart 2014, genomen in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met na 205924 S.A. PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS A(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014000212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de financiering van het SISNET-netwerk type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014003085 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014009074 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor onderhoudsbijdragen type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014009076 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 169.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014009103 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 21 februari 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014009102 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 21 februari 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014009104 bron federale overheidsdienst justitie Onderneming AMERICAN EXPRESS. - Machtiging doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, wordt de onderneming American Express gemachtigd doorgiften type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014024082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 april 2013 betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde, en tot vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde ertoe gemachtigd worden een bijzondere beroepstitel te dragen of zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen, en de registratieprocedure als zorgkundige type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014201534 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 6 juni 2013, dat in werking treedt op 25 maart 2014, is aan de heer Pien, P., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Kruibeke. Het is hem vergund de titel van zijn ambt ee Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, dat in werking treedt op 17 maart 2014, is aan de heer(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014201744 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Ambtshalve verlies van de hoedanigheid van ambtenaar, van een attaché Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, verliest de heer NKANU, Nzita, geboren op 13 Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014009106 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 10 maart 2014 is benoemd tot attaché-hoofd van dienst in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie de heer Huys, D., eerste attaché in deze dienst. Dit b Bij ministerieel besluit van 10 maart 2014 is aan Mevr. Putzeys, L., assistent bij de griffie v(...) type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2011 tot benoeming van een commissaris bij Belgocontrol

arrest

type arrest prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014200283 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 153/2013 van 13 november 2013 Rolnummer : 5548 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 66 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. Het Gro samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen(...) type arrest prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014200284 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 156/2013 van 21 november 2013 Rolnummer : 5526 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 50 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. Het Grondwette samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen(...) type arrest prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014200285 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 157/2013 van 21 november 2013 Rolnummer : 5533 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechte(...) type arrest prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014200286 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 159/2013 van 21 november 2013 Rolnummer : 5541 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op het aanslagjaar 2009, geste Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechte(...) type arrest prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014200287 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 160/2013 van 21 november 2013 Rolnummer : 5544 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 12 van de wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, gesteld door de St Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechte(...) type arrest prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014200289 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 162/2013 van 21 november 2013 Rolnummer : 5555 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 2, c) tot e), 35, § 2, en 57 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, ges Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechte(...)

decreet

type decreet prom. 20/01/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014200947 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol nr. 3 bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende Euroregionale samenwerkingsverbanden , gedaan te Utrecht op 16 november 2009

beschikking

type beschikking prom. 27/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014031208 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de oprichting van een naamloze vennootschap actief in de sector van het personeelsbeheer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014035196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de preventiefuncties type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 17/03/2014 numac 2014201441 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de lijst van hogescholen ten gevolge van de fusie van de hogescholen HUB-EHSAL en de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven tot de hogeschool HUB-KAHO

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014201707 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014201706 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 1997 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/03/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014002007 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 629bis. - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2014 en 2015 en de personeelsplannen 2014 : update van de bijlage 1 van omzendbrief 629

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014201728 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige stafmedewerkers interne beheersing (niveau A1) voor de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) (ANG14167) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar g(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014024090 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Machtiging voor de bouw en vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Lodewijkbank en ten zuidoosten van de Bligh Bank Bij ministerieel besluit van 7 februari 2014, genomen krachtens het koninkli De machtiging wordt verleend voor een termijn van vijf jaar. De vergunning wordt verleend voor een (...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014009107 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging jeugdrechtbank van Tongeren Vanaf 17 maart 2014 zijn de diensten van de jeugdrechtbank van Tongeren gevestigd Piepelpoel 10, te 3700 Tongeren.

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014015048 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 13 februari 2014 hebben H.E. de heer Dylan Vernon, de heer Juan José Gómez Camacho, de heer Manjeev Singh Puri, de heer Ali Said Faqi en de heer Najeem Bin Suleiman Bin Najeem Al-Abri de eer gehad aan de Konin H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

document

type document prom. 16/01/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014200944 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de coëfficiënt voor de uitbetaling van de werkingstoelagen die aan de instellingen voor volwassenenonderwijs worden toegekend voor het jaar 2014 type document prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014201753 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés industrieel ingenieur (niveau A1) voor de FOD Justitie (ANG14178) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst va(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Dip(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2014 numac 2014009075 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Commissie voor onderhoudsbijdragen Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor onderhoudsbij Deze Commissie is belast met het opstellen van de aanbevelingen voor de begroting van de kosten voo(...)
^