Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 maart 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/03/2014 numac 2014012010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een organiserend of technisch comité type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/03/2014 numac 2014012013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden of zilveren ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Handelsvertegenwoordiging type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/03/2014 numac 2014012012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Floristen type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/03/2014 numac 2014012011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Floristen type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014024036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde urgentiegegevens moeten worden medegedeeld aan de minister bevoegd voor Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014024071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1997 tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het afsluiten van de vernieuwingsperiode van de identiteitskaarten type ministerieel besluit prom. 04/02/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014024062 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan de VZW POSECO type ministerieel besluit prom. 04/02/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014024063 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan de VZW FAM type ministerieel besluit prom. 14/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de voorzitter en de secretaris van de raad van beroep van de administratieve personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor Architectuur

beschikking

type beschikking prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031134 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforumstaten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Bridgetown, Barbados, op 15 oktober 2008 type beschikking prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031132 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031131 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid teneinde de doelstelling van internationale solidariteit te verwezenlijken type beschikking prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, gedaan te Tegucigalpa op 29 juni 2012 type beschikking prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031137 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie, ondertekend te Brussel op 3 februari 2012 type beschikking prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031136 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Brussel op 6 oktober 2010 type beschikking prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031135 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012 type beschikking prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031141 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten type beschikking prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031140 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt in New York op 10 december 2008 type beschikking prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031139 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : - de wijziging aan het Internationaal Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie; - de wijziging aan het Internationaal Verdrag van 18 december 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen; en - de wijzigingen aan het Internationaal Verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandelingen type beschikking prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031138 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie en houdende de oprichting van een Zone van Economische Uitbouw in de Stad (1)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014027051 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzingvan de Natura 2000-locatie BE32041 "Trou aux Feuilles" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014027055 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32045 - "Vallée de l'Aubrecheuil" type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014201473 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Titel XII van Boek V van het Tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid , betreffende de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren

document

type document prom. -- pub. 06/03/2014 numac 2014201632 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Franstalige analist programmeur Java/Sharepoint/Datawarehouse De vergelijkende selectie Franstalige analist programmeur Java/ Sharepoint/Datawarehouse (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (...) Er zijn 4 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 06/03/2014 numac 2014201633 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Franstalige attaché technisch Accreditatie De vergelijkende selectie Franstalige van attaché technisch Accreditatie (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG13168) werd afgesloten op 25 feb(...) Er zijn 5 geslaagden. (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/03/2014 numac 2014201363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 februari 2014 dat in werking treedt op 1 februari 2014: - wordt aan de heer Eddy VAN LANCKER eervol ontslag verleend uit - wordt de heer Jozef MAES benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, in hoe(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/03/2014 numac 2014201607 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen **** van **** attaché **** (niveau ****) De selectie van **** attaché - **** (****/****) (niveau ****) voor het **** Agentschap voor Geneesmiddelen en **** (****1313(...) Er zijn 21 geslaagden.
^