Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/11/2013 pub. 04/03/2014 numac 2013014745 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging (2) type wet prom. 18/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014009085 bron federale overheidsdienst justitie Wet van betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014003075 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 10, § 1, tweede lid, en 16, derde lid, van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014011058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014024067 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014200643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2014 numac 2014200952 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, wordt met ingang van 1 april 2014, aan Mevr. Clara DUBOIS, eervol ontslag verleend uit haar ambt van adviseur gene Mevr. DUBOIS, C. wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Ahlers Belgium van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 11/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014011139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de stad Bergen als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 18/12/2013 pub. 04/03/2014 numac 2014201209 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in de adoptiediensten voor interlandelijke adoptie

decreet

type decreet prom. 06/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014201445 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de gemeentewegen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014027039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32006 "Bois d'Enghien et de Silly" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014027040 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32015 « Canal souterrain de la Bête refaite » type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014027048 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32023 - "Vallée du Ruisseau d'Acoz"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 04/03/2014 numac 2014201211 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de nadere modaliteiten met betrekking tot de inhoud en de procedure voor de opmaak, het afsluiten en de evaluatie van de bestuursakkoorden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014201446 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014201447 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de « Commission wallonne de l'Action sociale » , gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 oktober 2013 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de « Commission wallonne de l'Action sociale » (Waalse Commissie voor Sociale Actie), ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014201448 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2010 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/03/2014 numac 2014003064 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Autoriteit voor financiële diensten en markten. - Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdr Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. (...) type bericht prom. -- pub. 04/03/2014 numac 2014201481 bron waalse overheidsdienst Bericht van openbaar onderzoek Ontwerp-verslag Strategische Beleidsbeoordeling Eenieder wordt verzocht kennis te nemen van en zijn mening mede te delen over het ontwerp-verslag Strategische Beleidsbeoordeling met betrekking tot de uitvoering De documenten liggen ter inzage in de gemeentebesturen van Wallonië, en op deze website : http://ag(...)

document

type document prom. -- pub. 04/03/2014 numac 2014027026 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - "Office wallon des déchets" . - Ophalers geregisteerd voor de inzameling van andere(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^