Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014003052 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake accijnzen type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014009078 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het kalenderjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014021029 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat naar de Vlaamse Gemeenschap, van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van de Hogere Zeevaartscholen afhangend van het voormalige Ministerie van Verkeerswezen type koninklijk besluit prom. 05/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2010 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2014 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2014 numac 2014201192 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 3 februari 2014 : - is Mevr. Van de Wouwer A., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Zij zal - is de heer Peeters R., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, be(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2014 numac 2014201311 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014, dat in werking treedt op 31 januari 2014, is het aan de heer Paul, A., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel eershalve t Bij koninklijk besluit van 11 februari 2014, dat in werking treedt op 1 maart 2014, is aan de h(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2014 numac 2014201332 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 3 februari 2014 : - Zijn bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heren : Blondeel P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel ; Dumont M., ka(...) Heimans H., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent (15.11.2011); Hulpiau E., kamervoorzit(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014000123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014003074 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2007 houdende de oprichting van de hulpkantoren van het enig kantoor der douane en accijnzen en de bepaling van de bevoegdheden van het enig kantoor der douane en accijnzen en van zijn hulpkantoren type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014011076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 17/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2010 tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201264 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013. type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201263 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201268 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201267 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201269 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 01 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201266 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 309bis van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014201251 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op vrijdag 15 augustus 2014 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging van Laneffe in het kader van haar dag "Pêche en Famille" georganiseerd wordt type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014201252 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 31 mei 2014 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging "La Gaule" van Soumoy, gemeente Cerfontaine, in het kader van haar dag "Pêche en Famille" georganiseerd wordt type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014201249 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/02/2014 numac 2014201341 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 januari 2014 in zake de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen tegen Leo Liefferinckx, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen o « Schenden de artikelen 100 en 101 van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskund(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/02/2014 numac 2014201241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 25/02/2014 numac 2014201242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichtin Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 25/02/2014 numac 2014011074 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor normal(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitingsdatum van het ond(...)

document

type document prom. -- pub. 25/02/2014 numac 2014201413 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige helpdeskmedewerkers De vergelijkende selectie van Nederlandstalige helpdeskmedewerkers (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13178) werd afgesloten op 18 februari 2014. Er zijn 6 ges(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/02/2014 numac 2014018069 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers type aanwerving prom. -- pub. 25/02/2014 numac 2014201418 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** attaché logistiek De vergelijkende selectie van **** attaché logistiek (niveau ****) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse **** (****13176) werd afgesloten op 1(...) Er is 1 geslaagde.
^