Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 januari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014009016 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 december 2013 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, district ****, (...) Bij koninklijk besluit van 26 december 2013 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. 07/01/2014 pub. 27/01/2014 numac 2014009018 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 07/01/2014 pub. 27/01/2014 numac 2014009019 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014011011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2013 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., De hierna vermelde personen worden geregistreerd om de verrichtingen te doen behorend bij het kente(...) type wet prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014011009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2013 erkend in toepassing van artikel 3, § 3, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...) type wet prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2013 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van deze Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in ui(...) type wet prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2013007326 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overplaatsing van korps van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 23 van 30 augustus 2013 : In de categorie van de beroepsofficieren wordt onderluitenant vlieger Q. Lefèvre, met zijn graad en zijn anciënniteit, van ambts Voor verdere bevordering wordt hij gerangschikt na onderluitenant van het vliegwezen G. Vanhelmont.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014000020 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 wordt de heer Marnix WITTEVRONGEL, attaché bij het departement, met ingang van 1 februari 2014 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspra type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 december 2013 wordt de heer Gaëtan DE MOFFARTS, toegevoegd rechter bij het departement, met ingang van 1 februari 2014 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensio type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1952 tot bepaling van de functies van het Ministerie van Landsverdediging waaraan vrije inwoning is verbonden type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende een transfer van kredieten naar het programma 50-5 "Inzet" van de sectie 16, Ministerie van Landsverdediging, in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014007004 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling. - Verlenging **** koninklijk besluit ****. 27 van 30 augustus 2013, wordt de aanstelling in de graad van flottielje-admiraal ****. ****, vanaf 4 november 2013 verlengd om de functie van adjunct bij de type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014007005 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 28 van 9 september 2013, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor van het korps van de infanterie M. Recour. Dit besluit heeft type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014007008 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 38 van 16 september 2013: Wordt tot Commandeur in de Leopoldsorde benoemd : De heer Jean Lefebure, adviseur Wordt tot Officier in de Leopoldsorde benoemd : De heer Bernard Bricout, attaché (8 april 2013). type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014007009 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 39 van 16 september 2013: Wordt tot Officier in de Kroonorde benoemd : Mevr. Marie-Ange Delfosse, attaché Worden tot Ridder in de Kroonorde benoemd : De heer Daniel Demarez, administratief assistent (1(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014007006 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 30 van 9 september 2013 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van de Centrale Dienst voor Sociale en Cul Voor meer dan 35 jaar dienst Burgerlijk Kruis Eerste Klasse De heer Serge Croes, administrati(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014007010 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 40 van 16 september 2013: Wordt tot Officier in de Orde van Leopold II benoemd : De heer Claude Maton, ICT-deskundige Wordt tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd : Mevr. Ann Voet, technisch deskundige (8 april (...) type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 27/01/2014 numac 2014007022 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het recht op voeding ten laste van de staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014200635 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 januari 2014 : - is Mevr. Guiliams, S., licentiaat in de rechten, benoemd tot referendaris bij het Hof van Cassatie voor een stage van drie jaar. Na deze drie jaar wordt de benoeming def - is de aanwijzing van Mevr. Dehalu, S., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eers(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014007000 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 9 januari 1956 betreffende de huisvestingstoelagen aan sommige weddetrekkende militairen en aan de burgerlijke personeelsleden met permanente dienst in het kamp van Elsenborn, en die niet op staatskosten gehuisvest zijn type ministerieel besluit prom. 09/01/2014 pub. 27/01/2014 numac 2014007020 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende het recht op voeding ten laste van de staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden type ministerieel besluit prom. 09/01/2014 pub. 27/01/2014 numac 2014011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de kosten voor de behandeling van een dossier door de Ethische Commissie voor de telecommunicatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014018023 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriele besluiten van 20 december 2013, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, met ingang van 1 juli 2013 en dragen de Bij de centrale diensten : - Mevr. LEFEVRE, Vicky, attaché (A2), in het Nederlandse tweetalig ta(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014018024 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 20 december 2013 wordt de heer Vincent HELBO, attaché , met ingang van 1 januari 2014, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, in het Franse taalkader, in de betrekking van (...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type ministerieel besluit prom. 16/01/2014 pub. 27/01/2014 numac 2014021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 16/01/2014 pub. 27/01/2014 numac 2014024034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde type ministerieel besluit prom. 15/01/2014 pub. 27/01/2014 numac 2014024037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de klinische biologie type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014024045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Milieuvergunning. - Verlenging Bij ministerieel besluit van 23 januari 2014 werd het ministerieel besluit van 14 april 2004 houdende verlening aan de naamloze vennootschap C-Power van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploit De Minister van de Noordzee, J. VANDE LANOTTE type ministerieel besluit prom. 09/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031040 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014200636 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 21 januari 2014 : - is het verzoek tot associatie van de heer Walraevens, G., notaris ter standplaats Herzele, en van Mevr. Turtelboom, A., kandidaat-notaris, om de associatie "Guy Walraevens &a Mevr. Turtelboom, A., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Herzele; - is de aa(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014027009 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de ontwerp-herziening van het gewestplan Luik met het oog op de vestiging van een terminal lucht/HST-vrachtverkeer bij de luchthaven Luik-Bierset

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031030 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het regionaal Comité van advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014035060 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014035058 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014035063 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014035067 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 houdende vaststelling van de kiesprocedure voor de Raad van het Gemeenschapsonderwijs wat de kandidaatstelling en de verkiezing van de kandidaten betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014035071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CB-X-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014035093 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 december 2013 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Plantentuin Meise"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200539 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Onhaye

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014200461 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 december 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 december 2013, heeft Karine V Die zaak is ingeschreven onder nummer 5780 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. D(...)

document

type document prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014200562 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs De vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG13106) werd afgesloten op 16 januari (...) Er zijn 31 geslaagden.

erratum

type erratum prom. 20/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200577 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014200627 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige inspecteurs dierenarts De vergelijkende selectie van Franstalige inspecteurs dierenarts (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (AFG13075) werd afgesloten op 23(...) Er zijn 4 geslaagden. type document prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014200629 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige inspecteurs De vergelijkende selectie van Franstalige inspecteurs (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (AFG13077) werd afgesloten op 23 december 2013. Er(...) type document prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014200631 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs Fyto De vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs Fyto (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (ANG 13094) werd afgesloten(...) Er zijn 5 geslaagden. type document prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014200628 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige inspecteurs Phyto De vergelijkende selectie van Franstalige inspecteurs Phyto (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (AFG13076) werd afgesloten op 23 december (...) Er zijn 3 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014200632 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs dierenarts De vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs dierenarts (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (ANG 13095) wer(...) Er zijn 5 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014007011 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 41 van 16 september 2013 : Wordt majoor van het vliegwezen ****. **** benoemd in het ambt van **** militair docent van het organiek kader van het **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014007017 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 226 van 26 december 2013, wordt Mevr. Lien De Geyter, doctor in de rechten, als tijdelijk medewerker in de hoedanigheid van de deeltijds docent aan de Koninklijke Militair

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2014200630 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** **** selectie van **** inspecteurs De vergelijkende selectie van **** inspecteurs (niveau ****) voor het **** Agentschap voor de Veiligheid van de **** (****) (**** 13093) ****(...) Er zijn 17 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2013207192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtelijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Brussel Op 3 december 2013, werd de heer de Schietere de Lophem, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt type document prom. -- pub. 27/01/2014 numac 2013207234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de socioculturele sector Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 december 2013, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch S worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de socioculturele sector : 1. als vertege(...)
^