Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/12/2013 numac 2013009544 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 is machtiging verleend aan de heer **** **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, juffrouw ****(...) de genaamde **** **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****, (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013003416 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2013 numac 2013009558 bron federale overheidsdienst justitie Personeel Aanstelling van een titularis van een managementfunctie Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 wordt de heer Jan BOGAERT aangewezen als titularis van de managementfunctie « Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie » met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013014734 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 januari 2010 tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van de spoorweginfrastructuurbeheerder die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorvervoer type koninklijk besluit prom. 12/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013014733 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van activa en de passiva die door NV van publiek recht Infrabel aan de spoorwegonderneming bedoeld in artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 7 november 2013 tot hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS worden overgedragen type koninklijk besluit prom. 12/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013014732 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van activa en de passiva die door de NV van publiek recht NMBS Holding in de NV van publiek recht HR Rail worden ingebracht, de inbrengen in geld in de NV van publiek recht HR Rail door de NV van publiek recht NMBS Holding en Infrabel en tot goedkeuring van de uitgifte van nieuwe aandelen door HR Rail type koninklijk besluit prom. 16/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013014743 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "HR Rail" die van rechtswege zal optreden als voorzitter van de raad van bestuur type koninklijk besluit prom. 16/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013014744 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1, tweede paragraaf, van het koninklijk besluit van 11 december 2013 houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013022625 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013024437 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2013 numac 2013207101 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Burgerlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 november 2013 : - is het Kruis 1e klasse toegekend aan : De heren : Jansens, H., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen; Kersemans, E., ereplaatsve Mertens, W., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen; - is de Medaille (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2013 numac 2013207098 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 december 2013 is aan de heer Demarcin, B., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dinant. Het beroep tot nietigverkl

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013024435 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type ministerieel besluit prom. 11/10/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013031890 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen

decreet

type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036140 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool sportwetenschappen type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206827 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de wijzigingen aan het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, opgemaakt te New York op 7 maart 1966, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, opgemaakt te New York op 18 december 1979 en het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, opgemaakt te New York op 10 december 1984 type decreet prom. 28/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206949 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 25 maart 2004 betreffende de erkenning en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen type decreet prom. 28/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206976 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verschillende maatregelen inzake fiscaliteit van de voertuigen, spelen en weddenschappen en automatische ontspanningstoestellen

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 18/12/2013 numac 2013207038 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Mechelen Bij beschikking van 28 november 2013 werd de heer Verdoodt, R., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Mechelen, aangewezen om, vanaf 1 januari 2014, het ambt van plaatsv

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036139 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036141 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de netwerken die voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om omroepprogramma's te ontvangen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206795 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206866 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorlopige vaststelling van de rooilijnaanpassing N12 Turnhoutsebaan in Deurne, Antwerpen tussen hoek Hallershofstraat en Turnhoutsebaan huisnummer 31 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206869 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene regels inzake subsidiëring

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206895 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206902 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206903 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een toelage voor managementondersteuning aan voorzieningen voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1983 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de personen met een handicap, geplaatst ten laste van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wat betreft de bijdrage van personen met een handicap die ondersteund worden door een pleeggezin en een dagcentrum

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206925 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International"

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/12/2013 numac 2013206948 bron waalse overheidsdienst Bericht van terinzagelegging van een aanvraag tot registratie van de benaming "Miel de Wallonie" als beschermde geografische aanduiding Gelet op Verordening nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en leve(...) De aanvraag is van toepassing op producten die volgens de Europese categorie tot de categorie "(...) type bericht prom. -- pub. 18/12/2013 numac 2013206980 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit Belastingwetgeving van toepassing op het grondgebied van het Waalse Gewest inzake de belasting op de automaten voor het jaar 2014. - Bericht betreffende de jaarlijkse indexering van bepaalde bedragen in Bovenvermeld bericht, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 december 2013, blz. 94615, die(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/12/2013 numac 2013207079 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directeurs , voor de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (ANG13193) Een lijst van laureaten die het meest beantwoorden aan het functieprofiel en de vereiste competenties wordt aangelegd en b(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type lijst prom. -- pub. 18/12/2013 numac 2013207084 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige directeurs , voor de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (AFG13125) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 18/12/2013 numac 2013042412 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand december 2013    Indice décembre 2013 Moye(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206878 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/12/2013 numac 2013207057 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken financiële interne controle & beheerscontrole. - Erratum De Selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken financiële interne controle & beheerscontrole (niveau A) vo(...) Er zijn 8 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 18/12/2013 numac 2013207052 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken beheerscontrole De vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken beheerscontrole (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidspro(...) Er zijn 2 geslaagden. type document prom. -- pub. 18/12/2013 numac 2013207176 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-specialisten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-specialisten (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG13096) werd afgesloten op 9 oktober 2013. Er is 1 geslaagde.(...) type document prom. -- pub. 18/12/2013 numac 2013207183 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs uitzonderlijk vervoer De vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs uitzonderlijk vervoer (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG13082) w(...) Er zijn 4 geslaagden. type document prom. -- pub. 18/12/2013 numac 2013207187 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés boekhouding teamverantwoordelijken De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés boekhouding teamverantwoordelijken (m/v) voor de FOD Justitie (ANG13124) werd afgesloten(...) Er zijn geen geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2013 numac 2013015274 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Benoemingen Leopoldsorde Bij Koninklijk Besluit van 25 augustus 2012 werd benoemd : Grootofficier Zijn Excellentie de heer Charles Baranyanka, Eerste Ambassadeur van onafhankelijk Burundi te Brussel. Bij Konink Ridder De heer Klaus Huys, Adviseur voor de Buitenlandse Handel te Lima. Bij Koninklijk B(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/12/2013 numac 2013207173 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** attachés administratieve geldboeten De vergelijkende selectie van **** attachés administratieve geldboeten (niveau ****) voor de **** ****, Arbeid en S(...) Er zijn 13 geslaagden.
^