Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013009532 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 november 2013 is machtiging verleend aan ****. **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens Bij koninklijk besluit van 19 november 2013 is machtiging verleend aan de genaamde ****,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 14 januari 2013 betreffende het burgerinitiatief in de zin van de Europese Verordening nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013000779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en de prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel. - Addendum type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013000794 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleidingsvereisten waaraan het personeel van de maritieme veiligheidsondernemingen moet voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013009540 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 27 november 2013 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2(...) type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013011630 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van bepaalde boeken van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013022608 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2014 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid op 58 jaar in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling voor 2013 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de betaling van de carenzdagen type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid op 56 jaar met een beroepsverleden van tenminste 40 jaar in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers vanaf 56 jaar die worden ontslagen met een beroepsverleden van minstens 33 jaar waarvan minstens 20 jaar in een arbeidsregime zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 23 maart 1990 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie voor beroepschauffeur C en op deze opleiding volgende wettelijke examens van de werknemers die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de regeling van gedeeltelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van het bedrag en toekenningsmodaliteiten van het sociaal voordeel in uitvoering van artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013 ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2012 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de aanvullende sociale voordelen door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking" type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de outplacement type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de pensioentoezegging voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Intersectoraal Sociaal Fonds" (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vergoeding van de verplaatsingstijd en terugbetaling van de vervoerskosten tussen de woonplaatsen van opeenvolgende gebruikers type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen in uitvoering van de wet van 17 mei 2007 houdende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij volledige werkloosheid ten behoeve van de erkende zeevissers type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging, voor 2013, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2013 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013206120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, wordt aan de heer GALLEZ Alain, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Luik type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de financiële tussenkomst in de kosten voor de geneeskundige schifting van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector FILLIN benaming van het paritair comité, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2005 , tot invoering van de bepalingen in verband met de organisatie van de eindeloopbaan (Plan Tandem - Milieux d'accueil d'enfants) (1) type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013206090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van metaalconstructies, verplaatsing van productielijn, montage en industrieel ouderhoud gelegen in Ligny en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013206137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 november 2013 wordt aan Mevr. CARPENTIER, Maggy, op het einde van de maand februari 2013, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013206211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 december 2013, wordt aan de heer COOREMAN Koen, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Antw type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013206250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 december 2013, wordt aan de heer DUQUET Marc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank v type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013206293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van herstelling, onderhoud en verbouwing van schepen, generatorsets, evenals de herstelling van laadbakken voor mijnvrachtwagens gelegen in Péronnes-lez-Antoing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013011631 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 5 december 2013, genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 197 PR/002-0931-01: PR/002-0931-01: Tub(...)

decreet

type decreet prom. 28/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013206722 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren , opgemaakt te Genève op 26 mei 2000 (1) type decreet prom. 28/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013206721 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, opgemaakt te Brussel op 12 december 2006 type decreet prom. 28/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013206723 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt te New York op 10 december 2008

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013206870 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel Bij beschikking van 28 november 2013, van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, is de aanwijzing van de heer Hendrickx, P., rechter in de rechtbank van eerste a Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 13 n(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013029588 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012 tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013206719 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Decreetgevend deel van het Waalse wetboek van Sociale actie en Gezondheid wat betreft de diensten voor sociale insluiting

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013018484 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart STAELENS, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013018485 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Mark RENIERS, Else WIERINCKX, Guido NAEYAERT, Hilde GOVERS, Michel HAMROUNI, Wendy MEYERS, Christia(...) type bericht prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013206753 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 7 november 2013 in zake Maria Wziatka tegen het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, waarvan de e « Houdt artikel 36, § 2, 3°, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondern(...) type bericht prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013206754 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 oktober 2013 in zake Walter Appels tegen de Pensioendienst voor de Overheidssector, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 « Schenden art. 156 en 160 van de Nieuwe Gemeentewet in combinatie met de artikelen 1 en 6 van de w(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013206859 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige directeur Empreva (niveau A4) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Een lijst van laureaten die het meest beantwoorden aan het functieprofiel en de vereis(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013011614 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2013, op bladzijde 39470, dient er in het koninklijk besluit van 7 juni 2013 betreffende de pensionering van de heer Theofiel VAN RENTERGEM, te worden gel ", met ingang van 1 juni 2014, " in plaats van : ", met ingang van 1 december 201(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013020056 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 13 december 2013, na afloop van punt 4 van de agenda van het Parlement 1. Ontwerpen van ordonnantie - Ontwerp van ordonnantie houdende aanpass(...) - Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappe(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013020055 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Donderdag 12 december 2013, om 14 uur en van vrijdag 13 december 2013, om 9 uur en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingneming - Voorstel van resolutie(...) 2. Ontwerpen van ordonnantie en van verordening (*) - Ontwerp van ordonnantiehoudende de aanpass(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013031984 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 25 november 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ELEM BVBA gelegen Dwarsstraat 10, te 1210 BRUSSEL, BELGIE, geregistr(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-C/001244710. Bij de beslissing van 21 november 201(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013206124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, is Mevr. CREMER Dominique benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer TALKO Victor wiens mand type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013206123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, is Mevr. VASTENAVONDT Eliane benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van de heer JANSSENS Ber type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013206121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, is Mevr. CORDEIRO Marie-Noëlle benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer LECLERCQ type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013206122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, is Mevr. MESTREZ, Brigitte benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer ROBIN Michel wiens man type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2013 numac 2013206342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 december 2013, is de heer WIJNS Marc benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Mechelen ter vervanging van de heer WILLOCKX Willem
^