Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/01/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013000693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, ingevolge de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. - Duitse vertaling type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013009487 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2013 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, behoudens tijdig Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2013 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ge(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 18 oktober 2013, wordt de heer VANDEWALLE, Michel, aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone van WATERLOO voor een termijn van vijf type koninklijk besluit prom. 06/07/2009 pub. 06/11/2013 numac 2013000713 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013007228 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de statutaire maatregelen toepasselijk op de militairen van het actief kader en tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten betreffende de militaire tucht type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013009486 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013, is aan de heer François, G., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van voorlopig benoemd referendaris in de vakklasse A1 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2013 's avonds. Bij koninklijk besl(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013009492 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013, is aan Mevr. Closjans, A., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Dit besluit treedt in werki Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013009493 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 25 oktober 2013 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : - De heer BRIGANTI, Lorenzo, geboren op 11 oktober - De heer DESCHEPPER, Stijn, geboren op 14 april 1979 te Aalst, Nederlands taalkader, vakrichting «(...) type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013011551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van de algemene vergadering van het Instituut van auto-experts type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2002 betreffende de eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot invoering van een aanvullend sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de aanpassing van de functieclassificatie voor de tuinaanleg type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot aanwijzing van de geldende loonbarema's type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 betreffende de invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld in het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers in de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het inplanten en onderhouden van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de werknemers type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013015239 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2013 en met ingang van 1 juni 2014 wordt aan de heer Ghislain DOORNAERT eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur (klasse A3(...) Het is de heer Ghislain DOORNAERT vergund op 1 juni 2014 zijn aanspraak op het pensioen te doen gel(...) type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013022549 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering, inzake de pensioenbonus van de werknemers, van artikel 7bis van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013022562 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013022569 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan de representatieve patiëntenverenigingen type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013022568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 21 jaar. - Addendum type koninklijk besluit prom. 21/09/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013024364 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage, voor het jaar 2013, aan de Stichting Kankerregister voor het verzamelen en registreren van gegevens over kanker in België type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013024377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 612.360 EUR aan het "Fonds ter reductie van de globale energiekost" type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013024378 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 2.400 euro aan VZW « Centrale culturelle bruxelloise » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het milieu type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 2.400 euro aan VZW BRUZZLE betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het milieu type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013024380 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de VZW « Greenpeace Belgium » type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013202737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012 betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013205993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2012 betreffende de benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Bij koni In het hetzelfde besluit worden de woorden "De heer Jozef Windey voor de projectgroep GTO/OTC (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013205995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van24 oktober 2013 wordt Mevr. Anne-Marie PERNOT, adviseur-generaal klasse A4, met ingang van 1 oktober 2013 eervol ontslag verleend uit haar functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013206102 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013 is de aanwijzing van Mevr. Schoors, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee j Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013000711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Goedkeuring van een verpakkingsproduct voor het beveiligd vervoer van waarden in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 29/07/2013 wordt het verpakkingsproduct va Deze goedkeuring heeft enkel betrekking op het voornoemde product en de voornoemde codes, in de sta(...) type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type ministerieel besluit prom. 25/09/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029572 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van deskundigen bij de dienst afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 25/09/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029573 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leraren bij de dienst afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 15/05/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013036010 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013205792 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Verlenging van de uitoefening van het mandaat van werkend lid en ondervoorzitter Bij ministerieel besluit va

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013021121 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Raad van State. - Gedeeltelijke vernietiging van artikel 51, § 2, van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 Bij arrest nr. 225.191 van 22 oktober 2013 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, X(...)

decreet

type decreet prom. 11/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013036019 bron vlaamse overheid Decreet houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht type decreet prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013205940 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een« Fonds wallon Kyoto » en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto ten einde de luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (1) type decreet prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013205946 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verschillende decreten, met name inzake industriële emissies type decreet prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013205942 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de opneming van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013206103 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 4 juni 2013 werd de heer De Wolf, E., plaatsvervangend raadsheer, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen, om vanaf 1 november 2013, het amb Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 25 september 2013, van de eerste voorzitter va(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie deontologie voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029566 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 4 : provincie Namen-Luxemburg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029568 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 2 : provincie Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029567 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 3 : provincie Luik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029569 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 1 : provincie Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de centrale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029571 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013205941 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de geologische opslag van kooldioxide

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013206015 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige opvoeders (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG13151) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden word(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? gra(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013000708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 22/08/2013 wordt de uitbreiding van de verg Bij ministerieel besluit van 29/08/2013 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewaki(...) type vergunning prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013000717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Vernieuwingen Bij besluit van 15/07/2013 wordt de vergunning om het beroep van Bij besluit van 15/07/2013 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen(...) type vergunning prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Intrekking Bij besluit van 16/07/2013 wordt de vergunning om het beroep van **** **** **** **** DE ****, voorheen gevestigd te 9840 DE ****, **** 18, onder het nummer 14.12(...) type vergunning prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013000718 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Bij besluit van 16.07.2013 wordt de Heer **** ****, gevestigd te 3540 **** **** besluit van 24.07.2013 wordt de **** **** ****, gevestigd te 9000 ****, **** **** ****(...) type vergunning prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013000719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 27 september 2013 wordt de vergunning De **** **** **** is gevestigd te 4900 SPA, avenue des **** 12, onder het nummer 14.28(...) type vergunning prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013206019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Vergunning tot ontmanteling van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 17 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 wordt de NV FBFC International vergund om de installatie(...) type vergunning prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013206020 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Vergunning tot wijziging van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reg Bij koninklijk besluit van 12 januari 2010, aangevuld bij koninklijk besluit van 28 augustus 2011, (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013003364 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijdens zijn zitting van 14 mei 2013, geen bezwar Deze overdracht werd in Ierland door de High Court toegestaan op 11 oktober 2013. Deze overdrach(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013015241 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 14 oktober 2013 heeft de heer **** **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Republiek Turkije te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de ****

document

type document prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013206016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers Organisatie Management - Business Intelligence (niveau A1) voor SELOR (AFG13169) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die een jaar geldig blijft. Naast (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013018436 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2013 : Met ingang v - De heer MATHIEU, Kevin, bij de buitendiensten; Een beroep tot nietigverklaring van de voormeld(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013205885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 wordt Mevr. Anne-Cécile SCHREUER met ingang van 1 augustus 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 augustus 2012. Een beroe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013205888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 wordt de heer Frédéric BEECKAERT met ingang van 1 juli 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 1 juli 2012.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/2013 numac 2013206094 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2013, pagina 82939, van twee vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2013, pagina 82941, van zeven vacante(...)
^