Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 oktober 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/06/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013000684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, wat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 30/08/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014638 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende invoeging van een titel 7/1 in de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex voor wat betreft de aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 19/07/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013015195 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, en met de Bijlage, aangenomen te Parijs op 20 oktober 2005 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013000689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de minimale voorwaarden van de risicoanalyse bedoeld in artikel 5, derde lid, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2013 numac 2013000694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie - korpschef Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit d.d. 18 oktober 2013 wordt de heer NEYENS Jozef op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef v Hij wordt gemachtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van de lok(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2013 numac 2013009479 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2013, uitwerking hebbend met ingang van 30 september 2012 's avonds, is op zijn verzoek ontslag verleend aan de heer Beaudoin, N., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep t Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2013, is aan Mevr. De Nys, S., medewerker bij de griffi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2013 numac 2013011550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Temse, Beveren en Kruibeke van openbaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 30/10/2013 numac 2013014560 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter bevordering van de veiligheid en de mobiliteit van motorrijders type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 30/10/2013 numac 2013014579 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013022550 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013022561 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013205186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdagen in 2014 (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013205239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013205399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers ressorteren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013007225 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 13/09/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013007226 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de adviesraad « Historische Pool van Defensie » type ministerieel besluit prom. 07/08/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013007227 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 december 2011 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014617 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 76 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Komen - Ieper, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 30.063 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014619 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 81 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Komen - Ieper, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 32.003 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014618 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 78 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Komen - Ieper, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 30.658 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014616 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 75 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Komen - Ieper, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 29.347 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014621 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 84 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Komen - Ieper, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 33.271 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014622 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 14.505 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014620 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 82 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Komen - Ieper, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 32.057 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014623 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 43 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 15.378 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014627 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 17.165 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014625 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 47 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 16.583 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014624 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 45 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 16.177 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014626 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 48 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 16.933 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014630 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 52 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 18.120 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014628 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 50 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 17.504 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014629 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 51 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 17.697 type ministerieel besluit prom. 22/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014642 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 17 Diest-Tessenderlo, gelegen te Tessenderlo, ter hoogte van de kilometerpaal 30.556 type ministerieel besluit prom. 27/09/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013036020 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 betreffende de omkadering van de visserij en de aquicultuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/10/2013 numac 2013205944 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2013 is aan Mevr. Van Beselaere, G., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om de functie van seconded national expert bij Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

decreet

type decreet prom. 10/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013027220 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het protocol ondertekend te Brussel op 21 oktober 2010 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden houdende wijziging van het akkoord van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, overeenkomstig artikel 4, § 4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type decreet prom. 10/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013027221 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde : 1) te voldoen aan Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen en 2) de introductie overeen te komen tussen de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden van een "papierloos" vignetsysteem in hun gemeenschappelijk stelsel voor de heffing van het gebruiksrecht, ondertekend te Brussel op 21 oktober 2010, en tot wijziging van de artikelen 7bis en 12 van de wet van 27 december 1994 houdende instemming met voornoemd akkoord en tot invoering van een Eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van subsidies aan diensten die breukopvoedingsprojecten organiseren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013029557 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 maart 2013 tot vaststelling van de overgangsmogelijkheden voor de toegang tot in hogescholen georganiseerde studies

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/12/2009 pub. 30/10/2013 numac 2013031826 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/696 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de omkaderingsnormen van de onderwijsinstellingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het niet gesubsidieerde onderwijzend personeel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/10/2013 numac 2013031828 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ontslag. - Hogere functies. - Aanwijzingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2013 wordt de heer ZEEUWS, Remi, attaché, ambtshalve uit zijn ambt ontheven met uitwerking op 18 oktober 2013 's avonds na een tuchtp Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2013 wordt Mevr. SABBE, (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013036026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 1998 houdende instelling van een aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs in het raam van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid type besluit van de vlaamse regering prom. 20/09/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013205823 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bepaling van de mobiliteitstoelage per categorie op advies van het Vlaamse Erasmuscomité

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/10/2013 numac 2013205960 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling, uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van O Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

erratum

type erratum prom. 17/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013022558 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

registratie

type registratie prom. -- pub. 30/10/2013 numac 2013031839 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 8 oktober 2013, van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd KDN TRANS BVBA gelegen Steenweg op Aalst 39, te 9620 Zottegem, ge(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-T/001234510. Bij de beslissing van 3 oktober 2013(...) type registratie prom. -- pub. 30/10/2013 numac 2013031840 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 3 oktober 2013, van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd PTU TRANSSCAN, gelegen Niektadzka 4A, te 72-300 Gryfice - Polen, geregistreerd als ophaler van niet- De registratie draagt het nummer ENR/ DND-C/001235604. Bij de beslissing van 11 oktober 2013(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2013 numac 2013024369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2013 wordt Mevr. KIERCZYNSKI, Kristel, geboren op 10 augustus 1981, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 7 juni 2013 met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederlandse t

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/10/2013 numac 2013007219 bron ministerie van landsverdediging Normale werving **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2014 1. In 2014 wordt een **** van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende **** georganiseerd : ****. Koninklijke Militaire ****, **** ****. Koninklijke Militaire ****, afdeling Sociale en Militaire Wetenschappen. ****. Kandidaat-****(...) type aanwerving prom. -- pub. 30/10/2013 numac 2013007221 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2014 1. In 2014 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van universitair 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 10 oktober 2013 en gebeurt bij voorkeur(...) type aanwerving prom. -- pub. 30/10/2013 numac 2013007224 bron ministerie van landsverdediging Aanvullende werving **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2014 1. In 2014 wordt een **** van kandidaat-beroepsofficieren voor de aanvullende werving georganiseerd voor de Marine, Medische Dienst en **** 2. **** **** hieraan te kunnen deelnemen, moeten de sollicitanten artsen en ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 30/10/2013 numac 2013007223 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-hulpofficieren **** van kandidaat-hulpofficieren in 2014 1. In 2014 wordt een **** van kandidaat-hulpofficieren georganiseerd. 2. Inschrijvingen ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 10 **** ****. De inschrijvingen worden afgesloten op 22 april 2014. ****. De voorwaarden tot deelname aan ****(...)

document

type document prom. -- pub. 30/10/2013 numac 2013031838 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kandidatenoproep met het oog op de toewijzing van het mandaat van bestuursdirecteur van rang 15 van het Directiebestuur van Onderwijs en Beroepsopleiding van de Franse Gemeenschapscommissie Krachtens het besluit van het College van de Fr(...) De duur van het mandaat bedraagt 5 jaar. De mandataris wordt tijdens de uitoefening van zijn mandaa(...)
^