Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 september 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013009419 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type wet prom. -- pub. 06/09/2013 numac 2013009421 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. 30/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2013 numac 2013009408 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013 dat in werking treedt op 1 september 2013, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Aline VANDENBROUCKE, attaché. Het is haar vergund haar pensioenaanspraak te d type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2013 numac 2013009418 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013, in werking tredend op 12 december 2013 's avonds, is Mevr. Matagne, L., griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij het arbeidshof te Luik, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013, in werking tredend op 30 juni 2014 's avonds, is d(...) type koninklijk besluit prom. 23/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011444 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedures inzake bescherming van de mededinging type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in Boek IV "Bescherming van de mededinging" en Boek V "De mededinging en de prijsevoluties" van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 04/09/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de betaling en de invordering van de administratieve geldboeten en dwangsommen bepaald in Boek IV van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011448 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van Boek IV « Bescherming van de mededinging » en Boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek IV en Boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek IV en aan Boek V, in Boek I van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2013 numac 2013015201 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 30 juli 2013 wordt Mevr. Laure DEMAY, attaché - klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financïen, via vrijwillige mobiliteit, met ingang van 1 augustus 2013 overgeplaatst naar de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013022435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de taalkaders in de centrale diensten van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2013 numac 2013204965 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013 is de heer Joly, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datu Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2013 : - is de heer Peeters, P., licentiaat in de (...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 06/09/2013 numac 2013003293 bron federale overheidsdienst financien Raad van State. - Vernietiging Arrest nr. 224.353 van 11 juli 2013 van de Raad van State vernietigt het koninklijk besluit van 5 december 2011 waarbij de heren Johan DEBELVA en Dirk CARMEN benoemd worden in betrekkingen waaraan de titel van dire

decreet

type decreet prom. 10/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013027168 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/09/2013 numac 2013204968 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 14 mei 2013, van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, is de heer Liesens, C., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, voor vast aangewezen tot kame Bij beschikking van 14 mei 2013, van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013031627 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijziging van twee beambten belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013031625 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013035726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013204387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en pleegzorgers

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013204862 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging in de statuten van de "SA SOWECSOM"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013000582 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot opheffing van de omzendbrief van 20 juli 2001 betreffende de juridische draagwijdte van bijlage 35 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Afvoering van de registers. - Inschrijving type omzendbrief prom. 23/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011450 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief. - Verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, § 1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie - 1 september 2013

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/09/2013 numac 2013204930 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs elektriciteit en bouw (niveau A) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (ANG13128) Na de selectie wordt een lijst (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 06/09/2013 numac 2013204940 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatiebeheerder interne controle (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG13094) Na de selectie wordt een lijst van 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum : ? gegrad(...) type lijst prom. -- pub. 06/09/2013 numac 2013204941 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-specialisten (niveau A) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (ANG13126) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die één jaar geld(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/09/2013 numac 2013003294 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling met het oog op de integratie in de nieuwe structuur van de Federale Overheidsdienst Financiën. - Erratum Bijlage I van het dienstorder houdende de incompetitiestelling met het oog op de integratie in de nieuwe structuur van FOD FINANCIEN Stafdienst Personeel en Organi(...) type erratum prom. 13/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013022438 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 11/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013027175 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 mei 1999 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de directeurs-generaal, adjunct-directeurs-generaal en financieel directeurs van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 06/09/2013 numac 2013204912 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden pensioenen (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) (ANG13102) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 06/09/2013 numac 2013204964 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen bouw (m/v) (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG13120) Na de selectie wordt een lijst met maximum 49 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naast deze li(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/09/2013 numac 2013204933 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** adjunct-**** **** vergelijkende selectie van **** adjunct-**** (niveau ****) voor de **** **** (****13062) werd afgesloten op 26 augustus 2013.(...) Er zijn 52 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 06/09/2013 numac 2013003277 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Toestemming van wijzigingen aan verrekeningsregels van LCH.Clearnet SA De Nationale Bank van België deelt mede (...) Brussel, 8 mei 2013. De Gouverneur, Luc COENE
^