Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 augustus 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/07/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204799 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad type wet prom. -- pub. 26/08/2013 numac 2013204812 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van oktober 2013 De Federale De aanvragen tot inschrijving moeten ten laatste op 26 september 2013, bij middel van een kopie van(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/2012 pub. 26/08/2013 numac 2013014424 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2013 numac 2013018364 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van taken inzake keuring, controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 december 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Ag Het betreft taken inzake keuring, controle en certificering zoals bedoeld in de wetten en de uitvoe(...) type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013022381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013022380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/08/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013021097 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2008 tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013027153 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 05 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013027152 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 03/05/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013027155 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 26/04/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013027154 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/08/2013 numac 2013029490 bron ministerie van de franse gemeenschap Registratie van wapens van natuurlijke personen of familieverenigingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap op datum van 12 januari 2013 heeft de Minister van Cultuur, overeenkomstig het decreet van 12 mei 2004 en het besluit va 56. De heer BATAILLE, Jean, geboren te Borgworm, op 12 mei 1948 : in goud twee sabels van keel, opg(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013035757 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, bij het verstrekken van diensten van algemeen belang

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/08/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013003232 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Omzendbrief betreffende informatie inzake de monitoring van de ICT-activiteiten en de ICT-kredieten

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/08/2013 numac 2013204796 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 juli 2013 en op 1 augustus 2013 (maandelijkse leeftijdsbijslag) van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 119,62 (basis 2004 = 100) wo(...) A. Gezinsbijslag Krachtens de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen. I. Regeling v(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/08/2013 numac 2013204801 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen (niveau A31) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG13118) Na de selectie wordt een lijst met maximum 18 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig bl(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 26/08/2013 numac 2013204817 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige wetenschappelijk administratief deskundigen (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (AFG13117) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aan(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 26/08/2013 numac 2013204818 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijk administratief deskundigen (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG13065) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagde(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 26/08/2013 numac 2013031635 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 24 juni 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd VAN LATHEM GALMART LOGISTICS NV gelegen Brusselsesteenweg 400, te 1500 H(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-C/001225367. Bij de beslissing van 24 juni 2013 v(...) type registratie prom. -- pub. 26/08/2013 numac 2013031634 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 24 juni 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd VAN GARDEREN gelegen Industrieweg 6, te 5256 PN HEESBEEN- NEDERLAND, geregistreerd(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-T/001212358. Bij de beslissing van 24 juni 2013 v(...) type registratie prom. -- pub. 26/08/2013 numac 2013031671 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 23 juli 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd Rolly Geert gelegen Vullaertstraat 21, te 8730 OEDELEM geregistreerd als(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-C/008 Bij de beslissing van 4 juli 2013 van de lei(...) type registratie prom. -- pub. 26/08/2013 numac 2013031672 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 18 juli 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd F.H.U. AMPLIZ gelegen Storczykowa 7, te 32-300 OLKUSZ - POLEN geregistreerd als vervoerder van niet-g De registratie draagt het nummer ENR/ DND-T/001229032. Bij de beslissing van 16 juli 2013 va(...)

document

type document prom. 27/06/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204202 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 27/06/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204274 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende erkenning van het getuigschrift inzake coördinatie van culturele en socio-culturele projecten, uitgereikt door instellingen voor volwassenenonderwijs
^