Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/04/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013009350 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij type wet prom. 29/04/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013009352 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel type wet prom. 24/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013009351 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers type wet prom. -- pub. 23/07/2013 numac 2013011365 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Registratie. - UBS SA Bij beslissing van 1 juli 2013, genomen in toepassing van de artikelen 74, 75 en 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende(...) 219237 UBS (LUXEMBOURG) SA RUE JOHN F. KE(...) type wet prom. 25/02/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013015161 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Servië, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo betreffende de totstandbrenging van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte, gedaan te Luxemburg op 9 juni 2006 (1) (2) (3) type wet prom. -- pub. 23/07/2013 numac 2013022374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk bes Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Drielsma, Pierre, huisarts, benoemd in de hoedanigheid van lid(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 23/07/2013 numac 2013055183 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****, **** **** ****, weduwe van ****, **** Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, om na(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013003235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum en de terugbetalingsmodaliteiten van de eeuwigdurende leningen van de Belgische Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2013 numac 2013009336 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, met(...) type koninklijk besluit prom. 08/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013011353 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van het project « Hervestiging van vluchtelingen » type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013011357 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 09/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013011361 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit inzake waarschuwingsberichten om de kosten van elektronische-communicatiediensten te beheersen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/07/2013 numac 2013018331 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 27 juni 2013 wordt met ingang van 1 augustus 2013, eervol ontslag uit zijn functies van Adviseur verleend aan de heer Ignace DESMEDT, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfd

arrest

type arrest prom. 25/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013031605 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leiden de ambtenaren betreffende de aanstelling van een controleur aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer

decreet

type decreet prom. 04/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief type decreet prom. 04/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 04/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint-Lucia inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 04/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012 type decreet prom. 20/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het onderwijs voor sociale promotie waarbij de sturingsorganen ervan worden bepaald en waarbij e-learning in haar onderwijsaanbod geïntegreerd wordt type decreet prom. 10/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204167 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 mei 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief. type decreet prom. 10/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204166 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet, met het samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief

beschikking

type beschikking prom. 11/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013031616 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet ingevolge de hervorming van de wetgeving op de overheidsopdrachten type beschikking prom. 11/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013031617 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord, gedaan te Brussel op 10 november 2009, tussen het Koninkrijk België en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type beschikking prom. 11/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013031620 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009, tussen het Koninkrijk België en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013031626 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 15 van de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie en tot informatie betreffende de ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013031632 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013035611 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van artikel 67 en 69 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013035645 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het loopbaan- en diversiteitsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204120 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft de omschrijving van de beleidsvelden

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 23/05/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204168 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/07/2013 numac 2013204269 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** penitentiair administratief assistenten De vergelijkende selectie van **** penitentiair administratief assistenten (niveau ****) voor de **** **** (****12618) we(...) Er zijn 58 geslaagden.

document

type document prom. 26/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204196 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^