Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 juni 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013000367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit d.d. 21 mei 2013 wordt de heer DE BECKER, Michel, op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone LEUVEN met ingang van Hij wordt gemachtigd de graad van hoofdcommissaris van politie te dragen, gevolgd door de woorden «(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 23 mei 2013 wordt de heer STOCKX, Etienne, voor de duur van zijn mandaat als korpschef, aangesteld in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 8 september type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2013 van zilveren herdenkingsmuntstukken van 5 en 10 EURO en van gouden herdenkingsmuntstukken van 12 1/2, 50 en 100 EURO type koninklijk besluit prom. 29/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2006 houdende algemene regeling van de toelagen en de vergoedingen toegekend aan de enquêteurs belast met de uitvoering van onderzoeken die worden georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013021062 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013024178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 tot vaststelling van de nadere regelen bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot de aard en het aantal bedden waarvan de desaffectatie in aanmerking mag komen om de ingebruikneming van ziekenhuisbedden mogelijk te maken type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel be type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 29 mei 2013 is het artikel 2 van het ministerieel beslui « Art. 2. Onverminderd de erkenning door de gemeenschappen strekt de territoriale bevoegdheid van d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203344 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2012, is aan de heer Goedemé, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophand Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten van(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013003163 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de zilveren en gouden herdenkingsmuntstukken die in 2013 worden uitgegeven type ministerieel besluit prom. 30/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013015121 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden aan de Voorzitter van het Directiecomité, Directeurs-generaal, Stafdirecteurs en sommige ambtenaren van het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen, vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en centra type ministerieel besluit prom. 13/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031418 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot goedkeuring van een bestek tot regeling van het gebruik van aanduidingen die verwijzen naar de biologische productiemethode in de grootkeukensector

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013201775 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 28/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5363 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1447 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013201776 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 29/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5367 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 330, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent. Het Grondwettelijk Hof samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt, rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013201927 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 30/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5369 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 332quinquies, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Grondwettelijk H samengesteld uit rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, voorzitter M. Bossuyt, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013201928 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 36/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5528 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek , gesteld door de Rechtbank van(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013201995 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 32/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5383 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 11 december 2002 « houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederland Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013201994 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 31/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5373 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 14, § 1, en 16 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013202129 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 33/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5384 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. H samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Moerma(...) type arrest prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013202132 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 35/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5419 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 5, 1°, van de wet van 27 december 1994 « tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik va Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013202130 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 34/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5387 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7, § 13, tweede en vijfde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der a Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013029330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vernieuwing, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, van de 18 erkenningen van Centra voor de validering van vaardigheden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissaris-afgevaardigde van de Regering bij de hogescholen en de hogere kunstscholen. - Aanwijzing Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 mei 2013, wordt Mevr. Ingrid BOUILLIART DE SAINT SYMPHORIEN, geboren op 18 augustus

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031375 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Bosnië" op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031385 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/250 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 16 van administrateur-generaal van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031384 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/249 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van bijstand aan gehandicapten van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013031374 bron brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel. - Bijzonder bestemmingsplan nr. 07-02. - « PACHECO ». - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering d.d. 31 januari 2013 keurt het bijzonder bestemmingsplan 07-02 « Pacheco » van de stad Brussel goed, begrensd Dit plan dekt gedeeltelijk de site van het bijzonder bestemmingsplan 60-09bis voor de wijk 'Kruidtu(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031383 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/245 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van human resources van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031389 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/248 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van sociale zaken en gezondheid van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031386 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/244 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van culturele zaken, sport en toerisme van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031387 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/246 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van onderwijs en beroepsopleiding van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031388 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/247 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van budgettaire, financiële en vermogensrechtelijke zaken van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013035438 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wat de voorwaarden betreft voor het indienen en aanvaarden van verzoeken tot opschorting van de heffing voor bepaalde onroerende goederen en tot aanpassing van sommige voorwaarden voor de aanvraag en de uitbetaling van financiële steun voor saneringswerkzaamheden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203260 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2013 wordt op 31 mei 2013 's avonds eervol ontslag uit zijn functies van kabinetschef van de Minister-President van de Waalse Regering verleend aan de heer Renaud Witmeur en w type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013203259 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 juni 2012 betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten, wat de voorziene certificeringsmaatregelen betreft type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013203258 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 juni 2012 betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten, wat de overdrachtsvergunningen betreft

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg Bericht Wijzigingen aan het reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2012. DEEL 1 D(...) type bericht prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013018271 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Vlaamse Gewest, dat woonplaats kiest bij Mrs. Paul VAN Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2013. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013018273 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Christel VAN HUMSKERKEN, die woonplaats kiest bij Mr. Wim Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 208.861/X-15.412. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013018272 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Emile BAERT heeft op 22 mei 2013 de nietigverklaring gevor Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2013. Deze zaak is ingeschr(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013000351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 8 februari 2013, wordt de vergunning voor het e Bij ministerieel besluit van 26 maart 2013, wordt de vergunning voor het exploiteren van een be(...) type vergunning prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 6 mei 2013 wordt de vergunning voor het exploiteren van een type vergunning prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013000352 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking van de weigering tot vergunning Bij ministerieel besluit van 20 december 20 type vergunning prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013000354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 20 december 2012, wordt de vergunning voor het exploiter De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op (...)

erratum

type erratum prom. 30/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013003186 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Errata type erratum prom. 21/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013018275 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. [2013/203237]. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013043005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)    Indices mai 2013 Moyenne

document

type document prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203313 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal regulering en organisatie van de markt voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13716) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? houder te zijn van een basisdiploma (...) type document prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203310 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal K.M.O.-Beleid voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13715) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SE(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? houder te zijn van een basisdiploma (...) type document prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203317 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal controle en bemiddeling voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13718) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieproced(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? houder te zijn van een basisdiploma (...) type document prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203318 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal economisch potentieel voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13719) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedur(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? houder te zijn van een basisdiploma (...) type document prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203316 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal kwaliteit en veiligheid voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13717) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieproced(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? houder te zijn van een basisdiploma (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013011251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2013 werd met ingang van 8 april 2013 benoemd : Kroonorde Zilveren Palmen De heer Jean GELAY, Pont-à-Celles. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 25 april 2013 werden met ingang van 8 april 2013 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heren : Jean-Michel DALLE, Oostduinkerke; Dirk DEROOSE, Kruishoutem; Gu Mevr. Marie-Jeanne HUYSMAN, Kluisbergen. De heren : David SZAFRAN, Sint-Genesius-Rode; Pat(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013, dat uitwerking heeft Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Patrakais, Nicole, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangen(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013007136 bron ministerie van landsverdediging Werving van een **** docent «*****» voor de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de aanwerving van een **** docent die vanaf het academiejaar 2013-201 2. Plaats van de cursus Koninklijke Militaire ****, **** 30, 1000 ****. 3. ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013007138 bron ministerie van landsverdediging Werving van een **** docent «*****» voor de Polytechnische Faculteit van de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de werving van een **** docent die vanaf het **** 2. Plaats van de cursus Koninklijke Militaire School, **** 30, 1000 **** 3. Les(...) type aanwerving prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013007137 bron ministerie van landsverdediging Werving van een **** docent «*****» voor de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de werving van een **** **** docent die zal belast worden met het 2. Plaats van de cursus Koninklijke Militaire ****, **** 30, 1000 **** 3. Do(...) type aanwerving prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013007141 bron ministerie van landsverdediging Werving van een **** docent «*****» voor de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de werving van een **** **** docent die zal belast worden met het 2. Plaats van de cursus Koninklijke Militaire ****, **** 30, 1000 **** 3. Do(...) type aanwerving prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013007140 bron ministerie van landsverdediging Werving van een **** docent «*****» voor de Polytechnische Faculteit van de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de werving van een **** docent die **** 2. Plaats van de cursus Koninklijke Militaire ****, **** 30, 1000 **** 3. Les(...) type aanwerving prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013007139 bron ministerie van landsverdediging Werving van een **** docent «*****» voor de Polytechnische Faculteit van de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de werving van een **** 2. Plaats van de cursus Koninklijke Militaire ****, **** 30, 1000 **** 3. Les(...)

document

type document prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 13 mei 2013 werd Mevr. Lequeux, Jacqueline, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het a
^