Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 mei 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/10/1986 pub. 28/05/2013 numac 2013000335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 474 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie type koninklijk besluit prom. 14/08/1986 pub. 28/05/2013 numac 2013000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 442 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013003130 bron federale overheidsdienst financien Personeel Bij koninklijk besluit van 3 april 2013, wordt er, op zijn aanvraag, met ingang van 1 april 2013, een einde gesteld aan de managementfunctie -2 « Administrateur Betalingen » toegekend aan de heer Wilfried Van Herzeele. Bij besli Een beroep tot nietigverklaring van voormelde beslissing kan voor de afdeling administratie van de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013009229 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2013, zijn benoemd tot : - in de vakklasse A2 met de titel van secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings te Halle-Vilvoorde, de heer Amelinckx, L., secretaris Dit besluit treedt in werking op de dag bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de wet van 19 juli 2(...) type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013011263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de vertegenwoordigers bij het Comité van wijzen bedoeld in artikel 4 van de wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013022219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013200321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende het belang van vorming type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013200331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013200337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013200338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013200350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de syndicale premie voor 2011 type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013200327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2010 tot vaststelling van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, cafe- en aanverwante bedrijven" type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013200326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2010 betreffende de tussenkomst van het sociaal fonds in de vergoeding van de tijd van de verplichte permanente bijscholing in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013200330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de vierde verlenging van collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2007 betreffende de nationale minimum weddeschalen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013200362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013200375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot wijziging van artikel 4.5. van het reglement van het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid gevoegd als bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 augustus 2010 tot invoering van een aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden voor de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013200376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie 2011 type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013200377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013200379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding in geval van overstap van een 1/5e vermindering naar een loopbaanhalvering voor de bedienden van 55 jaar type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013200402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers in geval van ontslag wegens brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013200408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het deeltijds werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013203161 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 mei 2013 is de heer Franck, B., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerl type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013203160 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 mei 2013 is Mevr. Helson, J., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Zij Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013009228 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 24 mei 2013 : - zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings te Halle-Vilvoorde : - Mevr. Beeckmans, K., parketjurist in het rechtsgebied van het hof Dit besluit treedt in werking op de dag bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de wet van 19 juli 2(...) type ministerieel besluit prom. 13/05/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013011259 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 29/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013014174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 65 op de spoorlijn nr. 287, baanvak Aat-Gellingen, gelegen te Isières, ter hoogte van de kilometerpaal 46.830 type ministerieel besluit prom. 29/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013014176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/93548 van 17 mei 1995 tot vaststelling van, onder andere, de veiligheidsinrichtingen van de overwegen nrs. 185 en 186 op de spoorlijn nr. 69A, spooraansluiting op de spoorlijn nr. 69, gelegen te Menen, respectievelijk ter hoogte van de kilometerpaal 288.922 en 289.131 type ministerieel besluit prom. 29/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013014175 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 99160/34 van 23 maart 2000 tot vaststelling van, onder andere, de veiligheidsinrichtingen van de overwegen nrs. 11 en 14 op de spoorlijn nr. 34, baanvak Luik-districtsgrens, gelegen te Herstal, respectievelijk ter hoogte van de kilometerpaal 8.540 en 8.831 type ministerieel besluit prom. 29/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A1/01476/94 van 13 februari 1984 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 43 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Leuze, gelegen te Leuze-en-Hainaut, ter hoogte van de kilometerpaal 59.225 type ministerieel besluit prom. 29/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013014178 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 69 op de spoorlijn nr. 287, baanvak Aat-Gellingen, gelegen te Aat, ter hoogte van de kilometerpaal 49.110 type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013029342 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 22/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 mei 2011 tot aanstelling van de leden van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031302 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Schaerbeek Action Emploi » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031301 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Schoolinterventieteam VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031303 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « PretNet Services » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031307 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Espace social Télé-Service » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031305 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Media Actie Kuregem Stad VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031304 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Multijobs VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031311 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Boulot » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031310 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Buurtwerk Chambéry VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031308 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Centre familial de Bruxelles » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031309 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Cenforgil Sport VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Cleaning@Home » BVBA als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031312 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk « A vos Services » - Tot uw Dienst, als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031313 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk « Age d'Or Services Bruxelles » als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031315 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de hernieuwing van de erkenning van « Art du Propre » BVBA als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031316 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van de BVBA met een sociaal oogmerk « SOCCHA » als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031318 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van de CVBA « Bruxelles Installation - Partenariat et Services » als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031317 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Paraconstruct » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

decreet

type decreet prom. 16/05/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013203120 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013029338 bron ministerie van de franse gemeenschap Gedelegeerd commissaris van de Regering bij de Hogescholen en de Hogere Kunstscholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2013, wordt de heer Thierry Detienne, geboren op 25 juli 1959, houder van het dipl type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de selectieproef voor bevordering tot het ambt van inspecteur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Afgevaardigde van de Regering bij de « Université Catholique de Louvain ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2013, wordt de heer Philippe Charlier, licentiaat in de psychopedagogie, wonend te J. Bancu 3

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 maart 2013, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van de gevels en de daken van de Jasparhuizen gelegen Stenenkrui(...) Bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende instelling van de(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013031329 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2013 worden beschermd als monument de gevels en bedaking van de twee originele toegangspaviljoenen van het voormalige Meudonkasteel De goederen zijn bekend ten kadaster te Brussel, 19e afdeling, sectie B, 1e blad, percelen nr 217 a(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013031330 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2013 wordt ingesteld de procedure tot bescherming door uitbreiding, als geheel van de straatgevels en de daken van de huizen gelegen Grootgodshuisstra De goederen zijn gekend ten kadaster van Brussel, afdeling 12, sectie N, blad 6, percelen nrs. 1158(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031346 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de afwijkingen op het snoei- en kapverbod van bomen tussen 1 april en 15 augustus type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031413 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij het Bestuur Uitrusting en Vervoer van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013035478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen en van bijlage XI en XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat de verlenging van de tijdelijke opschorting van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra betreft

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013203075 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013018256 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV FUN BELGIUM, die woonplaats kiest bij Mrs. Wim DE CU Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2013. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013018257 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Anne-Marie JANSEN, die woonplaats kiest bij Mr. Pascal MAL Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2013. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013018258 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Steven JANSSEN, die woonplaats kiest bij Mrs. Koen GEELEN Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2013. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013018265 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Mevr. Cécile Thibaut c.s. heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van artikel 1 van het(...) type bericht prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013203101 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 april 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 april 2013, heeft de vzw « Liga Die zaak is ingeschreven onder nummer 5626 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013203121 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 11 april 2013 in zake het openbaar ministerie tegen Pol Hainaut, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 april 2013, heeft de « Schendt artikel 62, achtste lid, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, in zoverr(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013009230 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De Politierechtbank van Doornik verhuist naar het volgende adres vanaf 4 juni 2013 : Politierechtbank Childéricstraat 22 7500 Doornik

document

type document prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013203181 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige landmeters De vergelijkende selectie van Nederlandstalige landmeters (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG13015) werd afgesloten op 13 mei 2013. Er zijn 13 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013203179 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten (niveau B) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC) (ANG12645) werd afgesloten op 19 fe(...) Er is 1 geslaagde. type document prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013203180 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs De vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs luchtvaart (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG13017) werd afgesloten 16 april 2013. E(...) type document prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013203182 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige P&O-medewerkers verloning en arbeidsvoorwaarden De vergelijkende selectie van Nederlandstalige P&O-medewerkers verloning en arbeidsvoorwaarden (niveau B) voor het Wetenschappelijk Instit(...) Er is 1 geslaagde.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013203193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 16 april 2013 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder ee Tijdens zijn plenaire vergadering van 16 mei 2013 heeft de Senaat de lijst bevestigd zoals voorgedr(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/05/2013 numac 2013203178 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** grafici-illustratoren De vergelijkende selectie van **** grafici-illustratoren (niveau ****) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor **** (****(...) Er zijn 3 geslaagden.

document

type document prom. 14/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013203052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^