Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 maart 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013009109 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 25 februari 2013, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig ver Bij koninklijk besluit van 25 februari 2013, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013022133 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk beslui Bij hetzelfde besluit, wordt de heer SALMON, Eric, arts, benoemd in de hoedanigheid van lid van bov(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013009125 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013, uitwerking hebbend met ingang van 31 januari 2013 's avonds, is een einde gesteld aan de functies van de heer Malteste, S., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bru Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden. Bij koninklij(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013014070 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erkenni(...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/03/2013 numac 2013024084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde voeders. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/03/2013 numac 2013200699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 1979 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/03/2013 numac 2013201064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013201144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013 wordt aan de heer Opdelocht, Roger, op het einde van de maand juni 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013000146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 7 maart 2013 wordt de heer Jaak RAES aangewezen om met ingang van 1 april 2013 tijdelijk de functie van voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken te Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 08/03/2013 pub. 18/03/2013 numac 2013201142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende aanduiding binnen de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om voorlopige voorstellen te doen inzake tuchtstraffen type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013201526 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013 wordt de "SA Kalis" vanaf 18 februari 2013 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013 wor Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013 wordt de "SA Société belge de Maintenance in(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013201091 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 9/2013 van 14 februari 2013 Rolnummer : 5520 In zake : het beroep betreffende het koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt en de rechters-ve(...) type arrest prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013201264 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 14/2013 van 21 februari 2013 Rolnummer : 5330 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14ter van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. Het Gro samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters A. Alen, J.-P. Snappe, J.(...)

decreet

type decreet prom. 07/02/2013 pub. 18/03/2013 numac 2013029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende sommige aanpassingen, in verband met de bescherming van minderjarigen, van het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009 betreffende de audiovisuele mediadiensten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2013 pub. 18/03/2013 numac 2013031138 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 18/03/2013 numac 2013201595 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2012 betreffende de inning en de invordering van de administratieve geldboeten die opgelegd worden krachtens de artikelen 13ter, 200bis en 200ter van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2013 pub. 18/03/2013 numac 2013201628 bron waalse overheidsdienst 7 FEBRUARI 2013 - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging in de statuten van de "Société régionale d'Investissement de Wallonie" , afgekort "SOGEPA"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/08/2012 pub. 18/03/2013 numac 2013000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 48bis met betrekking tot het optreden bij AMOK-incidenten en tot aanvulling van de omzendbrief GPI 48 van 17 maart 2006 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013018163 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Johan LINTHOUT. Eenieder kan inzage nemen(...)

erratum

type erratum prom. 22/02/2013 pub. 18/03/2013 numac 2013011135 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de uitvoer van goederen met bestemming Iran, aan een vergunning onderworpen wordt. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013022124 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. LEBBE, Caroline, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013022126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 27 februari 2013, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013022128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 27 februari 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 20 Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. LEBBE, Caroline, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013022125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een ldt Bij koninklijk besluit van 27 februari 2013, dat uitwerking he Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. LEBBE, Caroline, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013022129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. LEBBE, Caroline, benoemd bij voornoemde Commissie,in de hoedanig(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt de heer HANS, Guy, benoemd tot lid bij genoemd comité, als vertegenwoo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013201576 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Benoeming door verandering van graad Bij koninklijk besluit van 4 maart 2013, dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendg Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013201143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Roger Opdelocht De betrokken org De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013201312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel Bij besluit van de Directeur-generaal van 26 februari 2013, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staat worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel : 1. als vertegenwoord(...) type document prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013201525 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de directrice van 10 oktober 2012 wordt de heer Christian Salmon, attaché, vanaf 1 april 2013 in ruste gesteld. Bij besluiten van de directrice van 15 oktober 2012 worden de heren Albert Collet en Jean-Louis Pon Bij besluit van de secretaris-generaal van 19 februari 2013 dat uitwerking heeft op 1 januari 2(...) type document prom. -- pub. 18/03/2013 numac 2013201651 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van mei 2013 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor ge Voornoemde examens lopen over de kennis van de Nederlandse taal of van de Franse taal. De aandac(...)
^