Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 maart 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013009059 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Leuven type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013009102 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 540.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013009103 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 91.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 6 januari 2013 wordt Mevr. Charlotte DELMEIRE, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met be Bij koninklijk besluit van 6 januari 2013 wordt Mevr. Anne-Charlotte PREVOT, klasse A1 met de t(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013011094 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 januari 2013 wordt met ingang van 1 september 2012, op zijn aanvraag, aan de heer Jonas MARLEIN ontslag uit zijn ambt van attaché verleend. Overeenkomstig de gecoördineerde we type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013011099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 wordt met ingang van 1 december 2012, op haar aanvraag, aan Mevr. Eylem SIMSEK ontslag uit haar ambt van attaché verleend. Overeenkomstig de gecoördineerde wette type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013011098 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 14 december 2012 wordt Mevr. Chantal BINOTTO, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met beh Bij koninklijk besluit van 14 december 2012 wordt Mevr. Leen DE CORT, klasse A1 met de titel va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013011123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen Wegvergunningen index : 235/50201 Een koninklijk besluit van 6 maart 2013 kent een wegvergunning toe aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, voor de aanleg en exploitatie van een bovengrondse omleiding Ave type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013021017 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bin koninklijk besluit van 26 november 2012 wordt Mevr. Legrand, Juliette, geboren op 6 juli 1978, assistent-stagiair bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, bevestigd en benoemd bij dezel Bij koninklijk besluit van 26 november 2012 wordt de heer De Coster, Nicolas, geboren op 27 maa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag van leden Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, dat in werking treedt de dag type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013024073 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013024074 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013200403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013200702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42/1 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 25/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013200890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 25/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013200915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013201077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013011117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 28 februari 2013, genomen krachtens het koninklijk besluit van 28 februari 2007 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit, verbieden het op de markt PR/002-0259-03 : Discolamp GIFI DIFFUSION 262452 PR/002-0261-03 : Discolamp NICOLS (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013011120 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 28 februari 2013, genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 19 PR/002-0735-01 : Deurbel CHACON REF84104 PR/002-0736-01 : Drukknop voor deurbel CHAC(...) type ministerieel besluit prom. 21/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013024071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013029178 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Brevet van het hoger onderwijs van adviseur in socio-professionele integratie » die ressorteert onder het hoger sociaal onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013029187 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Psychosociale benadering opleidingen voor volwassenen » die ressorteert onder het hoger pedagogisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Specialisatie in het ondernemingsbeheer van sociale economie » die ressorteert onder het hoger economisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Pedagogische benadering opleidingen voor volwassenen » die ressorteert onder het hoger pedagogisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 05/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Technicus vervoer en logistiek » die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 27/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013200892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van een adviseur van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 18/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013201316 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikelen 11 en 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2012 houdende de uitvoering van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013201531 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 6 maart 2013 : - is het verzoek tot uittreding uit de associatie "Denis Grégoire, Renaud Grégoire et Marjorie Albert", ter standplaats Moha , van Mevr. Albert, M., als geassocieerd n(...) Is de benaming van de associatie van de heren Grégoire, D., en Grégoire, R., ter standplaats Moha ((...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013201092 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 Rolnummers : 5316, 5329, 5331 en 5332 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 13 augustus 2011 « tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en v Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, voorzitter(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013201386 bron waalse overheidsdienst Natuurbehoud. - Nietigverklaring door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 221.879 van 20 december 2012, Afdeling Administratie, XIIIe Kamer, worden de artikelen 11, 13 en 15 van het besluit van de Waalse Regering waarbij de o

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013201392 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 19 december 2012 in zake Guido Verhaegen tegen de Vlaamse Landmaatschappij en het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is inge « 1. Schendt art. 33bis, § 2, 5°, tweede lid, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de be(...)

decreet

type decreet prom. 29/11/2012 pub. 11/03/2013 numac 2013029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd type decreet prom. 24/01/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013029201 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Radiocommunicatie, en de bijlagen, gedaan in Den Haag op 23 juni 1993 en de Akte van wijziging van het Verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Radiocommunicatie, gedaan in Kopenhagen op 17 december 2002

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013201513 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne Bij beschikking van 11 december 2012 is de aanwijzing van de heer Riguelle, L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, tot ondervoorzitter in deze r

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013029182 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bescherming van minderjarigen tegen televisieprogramma's die hun fysieke, mentale of zedelijke ontwikkeling schade kunnen toebrengen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013201374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de nieuwe aftakking Slagmolenweg met bijbehorend openbaar domein, riolering en duiker tussen de kilometerpunten 0,000 en 0,167 op het grondgebied van de stad Genk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013201393 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2002 betreffende de sectorale voorwaarden voor installaties en/of activiteiten die oplosmiddelen verbruiken type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013201394 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de installaties die titaandioxide produceren type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013201396 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor stookinstallaties type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013201395 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013018143 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA HIPPO SHOP, die woonplaats kiest bij Mr. Stijn VER Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.207.939/X-15.350. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013018142 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Julbert MAES, Maria JANSSENS, René VAN ROMPAEY, Jozefina V Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2013. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013018144 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Alain GUNZBURG, Paul VAN DIJCK, Bertha LUYCKX en Helena VA Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2012. Deze zaak is inges(...)

erratum

type erratum prom. 10/01/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013201407 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de « Conseil wallon de l'Egalité entre Hommes et Femmes » . - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013022114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013, dat Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. NEIRYNCK Chantal, benoemd in de hoedanigheid van plaatsverva(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013022113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eerv Bij hetzelfde besluit, wordt de heer GIACCIO Christophe benoemd tot plaatsvervangend lid, bij v(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013201391 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vacante betrekkingen van Franstalige en Nederlandstalige Cultuurpactinspecteurs bij de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. - Oproep tot de kandidaten (...) De belangstellende ambtenaren worden ervan in kennis gesteld dat een betrekking van een Franstalige(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013009110 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een administratief deskundige voor de dienst opleiding Het **** voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een administratief deskundige voor de dienst opleiding (****/**** -niveau ****) van de ****(...) De geselecteerde kandidaat zal aangeworven worden ofwel op basis van een terbeschikkingstelling in (...)

document

type document prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013011046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2013 tot en met 31 juli 2013 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie Gepubliceer Overwegende dat op 13 december 2012 de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas(...) type document prom. -- pub. 11/03/2013 numac 2013011047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2013 tot en met 31 juli 2013 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie Gep Overwegende dat op 13 december 2012 de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas(...)
^