Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 februari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/12/2012 pub. 27/02/2013 numac 2013000121 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse dringende bepalingen type wet prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013009095 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2012, **** **** verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 17 februari 2012, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013009092 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen(...) Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, is machtiging verleend aan mevrouw **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 27/02/2013 numac 2012003322 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Quick Cash 2 euro » en « Quick Cash 5 euro » genaamd type koninklijk besluit prom. 30/01/2013 pub. 27/02/2013 numac 2012207563 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013009011 bron federale overheidsdienst justitie Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 wordt mijnheer VAN GORP, Nicola, benoemd tot rijksambten(...) type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 27/02/2013 numac 2013009093 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » en « Service de Solidarité socialiste » voor het begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013011097 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 6 januari 2013 werden met ingang van deze datum bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer Aloysius MICHIELSEN, Lasne; De heer Paul THERMOTE, Gullegem. Zij zullen het Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 werd met ingang van deze datum bevorderd : Orde (...) type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 27/02/2013 numac 2013014046 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juli 2007 tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 27/02/2013 numac 2013014047 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013014050 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende storting op rekening "Fonds voor Spoorweginvesteringen" van de niet door de NMBS-Groep gebruikte investeringsmiddelen type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013014049 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 1962 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013022058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 29/01/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013022065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten kan beslissen om een pilootproject op te zetten inzake preventie, teneinde de verergering van een ziekte te voorkomen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013003050 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 1.25 % - 22 juni 2018 » type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013009094 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 21 februari 2013 is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel te vervullen aan : Mevr. Ouvry, S., assistent bij dit parket; Dit b de heer Altruy, J.-J., assistent bij dit parket; Dit besluit treedt in werking op de datum van (...) type ministerieel besluit prom. 03/11/2011 pub. 27/02/2013 numac 2013014048 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de technische normen met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 07/02/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013024063 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan de VZW POSECO type ministerieel besluit prom. 06/02/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 06/02/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2011 houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor Filosofische Cursussen type ministerieel besluit prom. 14/11/2012 pub. 27/02/2013 numac 2013029154 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning en subsidiëring van de rechtstreekse operator - Plaatselijke Bibliotheek van Gesves type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 februari 2008 houdende aanstelling van de leden van het pedagogisch begeleidingscomité bedoeld in artikel 25 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2004 houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld bij artikel 54 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031097 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten. - Goedkeuringen ETTERBEEK. - Bij besluit van 8 november 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 17 september 2012 waarbij de gemeenteraad van Etterbeek beslist de toegeving van twee bijkomende bet SCHAARBEEK. - Bij besluit van 8 november 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 19 september (...) type arrest prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031098 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten. - Niet-goedkeuringen OUDERGEM. - Bij besluit van 25 oktober 2012 is niet goedgekeurd de beslissing van 4 september 2012 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oudergem de SINT-JANS-MOLENBEEK. - Bij besluit van 16 november 2012 wordt vernietigd de beraadslaging van 2(...) type arrest prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031101 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten. - Overheidsopdrachten. - Vernietigingen EVERE. - Bij besluit van 14 december 2012 wordt vernietigd de beslissing van 18 oktober 2012 waarbij de gemeenteraad van Evere de wijze van gunning en het be SINT-GILLIS. - Bij besluit van 14 december 2012 wordt vernietigd de beslissing van 25 oktober 2(...) type arrest prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031099 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten Overheidsopdrachten. - Goedkeuringen GANSHOREN. - Bij besluit van 4 oktober 2012 wordt de beslissing van 5 september 2012 waarbij de gemeenteraad van Ganshoren de gunningwijze vastlegt en het best SINT-JOOST-TEN-NODE. - Bij besluit van 8 oktober 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 29 au(...) type arrest prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031100 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten. - Overheidsopdrachten. - Niet-goedkeuringen SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. - Bij besluit van 19 oktober 2012 wordt de beslissing van 23 augustus 2012 waarbij het college van burgemeester en schepenen van VORST. - Bij besluit van 8 november 2012 is niet goedgekeurd de beslissing van 25 september 201(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2012 pub. 27/02/2013 numac 2013027066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013029151 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een afwijking wordt verleend aan de school voor gespecialiseerd secundair beroepsonderwijs « EEPSIS » te Horrues om samen te werken met het « Centre d'Education et de Formation en Alternance » ingericht door de provincie te Quenast

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 24/01/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013031105 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot wijziging van het besluit van 4 december 2008 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secretarissen en de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/01/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013031115 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « gemeentescholen van Ukkel » op het grondgebied van de gemeente Ukkel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013035196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding « Master of Comparative Vertebrate Morphology » als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031012 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 19 maart 2012, wordt CLEMENT, François, gedomicilieerd Ordestraat 25, te 1050 BRUSSEL, erkend als Certificateur wooneenheid, De erkenning draagt het nummer CREPP-001114725. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031082 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 27 november 2012, wordt de heer ANNOYE Fabrice, gedomicilieerd rue de Bau 14, te 1450 CHASTRE erkend als Certificateur woonee De erkenning draagt het nummer CREPP-001177002. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031083 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur tertiaire natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 3 december 2012, wordt Mevr. BRYNART Marie, gedomicilieerd rue Laid-Culot 24 5030 GEMBLOUX erkend als Certificateur tertiaire, nat De erkenning draagt het nummer CTEPP-001174629 type erkenning prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031084 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 6 december 2012, wordt de heer BUTAYE Dirk, gedomicilieerd Kaboutermansstraat 74, 3000 LEUVEN erkend als Certificateur, t De erkenning draagt het nummer CTEPP-001182859. type erkenning prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031086 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 18 december 2012, wordt Mevr. Van Overstyns, Céline, gedomicilieerd chaussée de Tubize 76, te 1440 Wauthier-Braine, erke De erkenning draagt het nummer CTEPP-001184918. type erkenning prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031089 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur tertiaire, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 4 december 2012, wordt THOUVENEL Sylvain, gedomicilieerd Waterloose steenweg 671, bus 14, 1050 ELSENE erkend als Certificateur te De erkenning draagt het nummer CTEPP-001181893. type erkenning prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031087 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 17 december 2012, wordt de heer Viroux, Christian, gedomicilieerd Brabantse Prinsenlaan 51, te 1170 Brussel, erkend als Certif De erkenning draagt het nummer CREPP-001183744. type erkenning prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031088 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 27 november 2012, wordt de heer LONG Pierre-Yves, gedomicilieerd rue de Samme 160, te 1460 VIRGINAL erkend als Certificateur De erkenning draagt het nummer CREPP-001138168. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031090 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 4 december 2012, wordt de heer SIRRE Alain, gedomicilieerd avenue du Vallon 80, te 1380 OHAIN erkend als Certificateur De erkenning draagt het nummer CTEPP-001181702. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het(...) type erkenning prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031092 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 17 december 2012, wordt Mevr. DEBRABANDERE Adinda, gedomicilieerd Hoogveld 24, 9340 LEDE erkend als Certificateur tertiai De erkenning draagt het nummer CTEPP-001183265. type erkenning prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 27 november 2012, wordt de heer GUETAT Abdessatar, gedomicilieerd Bergense Steenweg 470, te 1070 BRUSSEL erkend als Certifica De erkenning draagt het nummer CREPP-001180412. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031093 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 4 december 2012, wordt de heer HUART Didier, gedomicilieerd Laroussesquare 21, te 1190 BRUXELLES erkend als Certificate De erkenning draagt het nummer CTEPP-001181629. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 2 januari 2013, wordt de heer BORTELS Vincent, gedomicilieerd rue Culée 5 te 1380 LASNE erkend als Certificateur wooneenheid, De erkenning draagt het nummer CREPP-001183803. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031095 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 2 januari 2013, wordt de heer DELCHAMBRE Sébastien, gedomicilieerd Abdij van Dieleghemstraat 25, bus 7, ter 1090 BRUSSE De erkenning draagt het nummer CTEPP-001183281. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031081 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 12 februari 2013 van de leidende ambtenaren van het BIM, werd « BIOSOIL bv » gelegen te Nijverheidsweg 27, te 3341 LJ Hendrik Ido Ambacht geregistreerd als bodemsaneringsa(...) De registratie draagt het nummer ENR/EAS/001189070. Bij de beslissing van 12 februari 2013 v(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013022078 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januar Bij hetzelfde besluit wordt de heer TAMELLINI, Jean-François, benoemd in de hoedanigheid van we(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013022077 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013, worden benoemd tot leden va in de hoedanigheid van werkende leden : - de heren DE SCHUTTER, Alfons, D'HOOGHE, Simon, NEMETH,(...)

document

type document prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013018122 bron raad van state Politieraadsverkiezing van de gemeente Blankenberge-Zuienkerke. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Katrien VAN RYSSEL. In zake : Politieraadsverkiezing te Blankenberge-Zuienkerke Namens de Hoofdgriffier, I. DEMORTIER, Bestuurlijk Attaché. type document prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013018123 bron raad van state Politieraadsverkiezing van de gemeente Blankenberge-Zuienkerke. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Guy DE CONINCK. In zake : Politieraadsverkiezing te Blankenberge-Zuienkerke Namens de Hoofdgriffier, I. DEMORTIER, Bestuurlijk Attaché. type document prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013018124 bron raad van state Politieraadsverkiezing van de gemeente Blankenberge-Zuienkerke. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Patrick KINA. In zake : Politieraadsverkiezing te Blankenberge-Zuienkerke Namens de Hoofdgriffier, I. DEMORTIER, Bestuurlijk Attaché. type document prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013018125 bron raad van state Politieraadsverkiezing van de gemeente Blankenberge-Zuienkerke. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Jeanine JACOBS In zake : Politieraadsverkiezing te Blankenberge-Zuienkerke Namens de Hoofdgriffier, I. DEMORTIER, Bestuurlijk Attaché. type document prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031004 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen van de opleiding voor certificateur openbaar gebouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 22 augustus 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de opleiding voor certificateur openbaar gebouw van « Blue Pla De erkenning draagt het nummer PEBFORM-0046. Bij beslissing van 19 september 2012, van de l(...) type document prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031106 bron brussels hoofdstedelijk gewest Burgemeesters. - Benoemingen Gemeente Schaarbeek Bij besluit van 30 november 2012 wordt de heer Bernard CLERFAYT benoemd tot burgemeester van de gemeente Schaarbeek. Gemeente Elsene Bij besluit van 30 november 2012 wordt de heer Wi Gemeente Ukkel Bij besluit van 30 november 2012 wordt de heer Armand DE DECKER benoemd tot (...) type document prom. -- pub. 27/02/2013 numac 2013031111 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Politiezone 5339. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 5 februari 2013 wordt de beslissing van 23 oktober 2012 waarbij het politiecollege van de Politiezone 5339 de gunningswijze en het bestek betreffende het afsluiten van een to
^