Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 februari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/08/2012 pub. 21/02/2013 numac 2013000101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/08/2000 pub. 21/02/2013 numac 2013000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 21/02/2013 numac 2012012097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 21/02/2013 numac 2012012108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de organisatie 'Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees' type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013003041 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars type koninklijk besluit prom. 17/02/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013003043 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van art. 28, § 5, van de programmawet van 22 juni 2012, met betrekking tot de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen van de zelfstandigen. - Erratum type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013024060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 euro aan de VZW « Natagora » type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013024061 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 euro aan de VZW « Natuurpunt » type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013201070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende samenstelling en werking van de kamers van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013201074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2013 numac 2013201113 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 is de heer Van Verdeghem, G., erevoorzitter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerl type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2013 numac 2013201114 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013, dat in werking treedt op 28 februari 2013, is de heer Vandenbussche, W., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, op zijn verzoek, in ruste ges Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eersha(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2013 numac 2013201115 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is Mevr. Cartuyvels, A., licentiaat in de rechten, kandidaat-no De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton). Bij koninklij(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/02/2013 numac 2013000114 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2011 tot toekenning van eenmalige financiële hulp aan de steden en gemeenten in het kader van de basisopleiding van de gemeenschapswachten.- Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 04/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013035161 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het sjabloon voor het monitoringplan voor BKG-installaties, alsmede vaststelling van richtsnoeren voor het opstellen en wijzigen van het monitoringplan tijdens de tweede verbintenisperiode type ministerieel besluit prom. 18/12/2012 pub. 21/02/2013 numac 2013035163 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van nadere regels en procedures voor de tweede verbintenisperiode voor wat betreft de indiening en verificatie van een toewijzingsaanvraag voor nieuwkomers, alsmede voor wat betreft de melding en verificatie van een volledige stopzetting van de activiteiten, een gedeeltelijke stopzetting van de activiteiten of een aanzienlijke capaciteitsvermindering van een BKG-installatie type ministerieel besluit prom. 23/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013200947 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « Le Vieux Moulin » te Saint-Hubert type ministerieel besluit prom. 23/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013200946 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « La Vallée du Mârsau » te Libin type ministerieel besluit prom. 23/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013200948 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « La Fagne de Wiaupont » te Saint-Hubert type ministerieel besluit prom. 23/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013200949 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « Les Sources du Ruisseau du Passe Brebis » te Tellin

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/02/2013 numac 2013200391 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 2/2013 van 17 januari 2013 Rolnummer 5309 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 105, eerste lid, en 106 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 21/02/2013 numac 2013201116 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel Bij beschikking van 28 januari 2013 is aan de heer Moiny, Y., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, opdracht gegeven om, voor een nieuwe period Rechtbank van koophandel te Brugge Bij beschikking van 9 november 2012 werd de heer Dupulthys, G(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2012 pub. 21/02/2013 numac 2013029141 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hervorming van de mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van « Wallonie-Bruxelles International »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 21/02/2013 numac 2013035176 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 21/02/2013 numac 2013035177 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de verlaten wegvakken N470a tussen kmp 0,000 en 0,806 en tussen kmp 0,970 en 1,585 (Drapstraat) op het grondgebied van de gemeente Hamme

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/02/2013 numac 2013018108 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 12 januari 1977 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld door de artikelen 18, 21 en 22 van de organi Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heren Dirk Martens en Jacques De Zutter. Eenie(...) type bericht prom. -- pub. 21/02/2013 numac 2013018109 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 12 januari 1977 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld door de artikelen 18, 21 en 22 van de organi Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Ringo Vandermeeren. Eenieder kan inzage n(...) type bericht prom. -- pub. 21/02/2013 numac 2013031078 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van Openbaar onderzoek. - Ontwerp van gewestelijk programma voor de reductie van pesticiden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Verlenging tot 30 maart 2013 Het GPRP-BHG heeft tot doel de risico's voor de gezondheid en het leefmilie Het GPRP-BHG 2013-2017 wil daarbij in de eerste plaats de invoering verzekeren van de ordonnantie d(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 21/02/2013 numac 2013031013 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 16 juli 2012, wordt de heer GOLTZBERG, Benjamin, gedomicilieerd Moskoustraat 14, te 1060 BRUSSEL, erkend als Certificateur wo De erkenning draagt het nummer CREPP-001129289. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 21/02/2013 numac 2013031014 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 21 maart 2012, wordt de heer DESLOGES, Quentin, gedomicilieerd Johann Sebastian Bachlaan 12, bus 1, te 1083 BRUSSEL, erkend a De erkenning draagt het nummer CREPP-001114759. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 21/02/2013 numac 2013031077 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 25 januari 2013, werd de onderneming AB ECOGLOBE BVBA erkend als bodemverontreinigingsdeskundige voor een periode van tien jaar die loopt vanaf de datum van de ondertek De erkenning draagt het nummer AGREPS 009. Bij ministerieel besluit van 25 januari 2013, wer(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 21/02/2013 numac 2013024066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie Huishoudelijk reglement van de Directieraad Artikel 1. Samenstelling van de Raad Overeenkomstig artikel 7, § 1, van het koninklijk besluit van 20 april 65 en zijn wijzigingen tot Naast de leden die er wettelijk deel van uitmaken, nemen ook de verantwoordelijken van de diensten (...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 21/02/2013 numac 2013031076 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 08/02/2013 van de leidende ambtenaren van het BIM, werd « ASES BELGIUM BVBA » gelegen te rue de Liège 206, te 4800 Verviers, geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie

document

type document prom. 17/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013200766 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 juli 2003 tot bepaling van de rechtspositie van het contractueel personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en van bepaalde organismen van openbaar nut type document prom. 10/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013200765 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

erratum

type erratum prom. -- pub. 21/02/2013 numac 2013201137 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal federale accountant (m/v) voor de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (ANG13702). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 6 februari 2013. De uiterste in(...)

aanwerving

type aanwerving prom. 17/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013200767 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de **** **** en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren

document

type document prom. 24/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013200989 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 21/02/2013 numac 2013201107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Raad van beheer. - Te begeven mandaat In de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen is een mandaat van beheerder te begeven. Het De zelfstandigenorganisaties die voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 95, § 1, 2°, va(...)
^