Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 januari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012000746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van de overtreding van het tijdelijk huisverbod en tot wijziging van artikelen 594 en 627 van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 15/05/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012000747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2012003393 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « Max & Minou » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 april 2010 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Max & Minou », een - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 410 en 411), op 12 jan(...) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012011513 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de benoeming van de commissarissen van de federale regering in de raad van bestuur van de aangewezen beheerders, zoals bedoeld in artikel 8/3, § 1/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2012015215 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Eervol ontslag. - Wijzigingen Bij koninklijk besluit van 10 december 2012 wordt op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 december 2013 aan de heer Jean-Louis DE GERLACHE DE GOMERY adviseur generaal - klasse A4(...) Hij is ertoe gemachtigd zijn pensioenrechten te doen gelden op 1 januari 2014 en de titel van zijn (...) type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012024417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2012202084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen. - Benoemingen Bronzen penning Koninklijk besluit van 22 april 2012 : De heer Blaise, Bernard te Libramont; De heer Blocken, Jaak te Gent. type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012207057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2012207235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 december 2012, wordt aan Mevr. MARTIN, Jeannine, op het einde van de maand januari 2013, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2013000025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit d.d. 19 december 2012 wordt de heer Pelgrims, Ivo, op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie van de lokale politie van de politiezone Haacht met Hij wordt gemachtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van de lok(...) type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013024018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2013200132 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 januari 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Mathy, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Borgworm. He Bij koninklijk besluit van 27 december 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegg(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2013200133 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 december 2012 : - is aan Mevr. De Clercq, E., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - is aan de - is aan de heer Borremans, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in hand(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2013200143 bron federale overheidsdienst justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarders Zittijd maart 2013 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homolo(...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij ter post aangetekende brief aan de voorzitter van de Na(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012206589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Saint-Hubert als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. 11/10/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012207613 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 11/10/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012207612 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 11/10/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012207610 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 11/10/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012207611 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 11/10/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012207615 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 18/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013000020 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Provinciale Opleidingsinstelling « Institut provincial de formation des Agents des Services de sécurité et d'urgence » als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding in het Duits tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht » alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2013003010 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie. - Registratie en domeinen Aanstellingen Bij ministerieel besluit van 3 januari 2013 wordt de heer DEPAEPE, Rudi O.M., voorzitter van het aankoopcomité Gent I, bij wijze van interim aangesteld tot de betrekking van hyp Bij ministerieel besluit van 3 januari 2013 wordt de heer KINNAER, Romain J.G., directeur bij e(...) type ministerieel besluit prom. 14/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013011000 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het pilootproject Roma in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid - ESF 2007-2013, boekjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013011005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 14/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013011004 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingprojecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid-ESF 2007-2013, boekjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 09/01/2013 pub. 14/01/2013 numac 2013021000 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2012207627 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 november 2012 in zake de vzw « Incidanse » tegen het Fonds voor Arbeidsongevallen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 d « Schendt artikel 50 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, overwegende dat de bijdrage voo(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2012207626 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 221.486 van 22 november 2012 in zake Paul Dewaste tegen het Waalse Gewest, tussenkomende partij : de nv « Windvision », waarvan de expeditie ter griff « Schendt artikel 95 van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning de artikelen(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2012031872 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2012, worden beschermd als monument, wegens hun historische, artistieke en esthetische waarde, bepaalde delen van het gebouw gelegen Kleine Zavel 1 - de gevels en bedaking van het hoofdgebouw, - bepaalde delen van het gelijkvloers met inbegrip (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013035010 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013035026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013200035 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Ohey

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2013018004 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart STAELENS, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2013018001 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart STAELENS, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2013018002 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart STAELENS, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2013018003 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart STAELENS, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2013018005 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart STAELENS, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2013018006 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart STAELENS, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2013018007 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart STAELENS, advocaat, met kantoor te 8000 B(...)

document

type document prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2013200129 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratief beheerders van de collecties (niveau B) voor het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (AFG12227) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2013200131 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van ombudsman voor de treinreiziger voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (CNG12223) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiter(...) 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diploma van licentiaat/master, arts(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2012012017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2012 : Kroonorde Gouden Palmen Mej. Aerts Anne, Herent De heer Aeschlimann Rudolf, Kasterlee De heer Allaert Franky, Beernem De heer Anckaert Maurice, Châtelet Mevr. Baeten Marie, Herent De heer Bastin Henri, Pont-à-Celle type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2012014557 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2012 wordt Mevr. Nathalie DE JAEGER vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met rang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2012014558 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2012 wordt de heer Remko DARDENNE vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met rangin Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2012202085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2012 : wordt de heer Devos, Lucien te Poperinge tot Officier in de Orde van Leopold II benoemd; wordt de heer Richet, Claude te Sint-Gillis-Waas tot Ridder in de Orde van Zij nemen vanaf 8 april 2012 hun rang in de Orde in. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2013200051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de Sociale Zekerheid. - Ontslag en benoeming van een werkend lid en een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 18 december 2012, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - Wordt aan de heer Piet - Wordt de heer Ivo VAN DAMME benoemd ten titel van werkend lid van hetzelfde Beheerscomité van de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2012207236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Verviers-Eupen ter vervanging van Mevr. Jeannine MARTIN De betrokk De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2013 numac 2013018015 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep vacature sectorale comités In de loop van de maand april 2013, zal worden overgegaan tot het vernieuwen van de mandaten van de externe leden van verscheidene sectorale comités binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke le Deze externe leden zullen worden aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een hern(...)

document

type document prom. 13/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012022482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2013-2014 type document prom. 19/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013018008 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot aanduiding van de nationale referentielaboratoria
^