Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 december 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012003363 bron federale overheidsdienst financien Toestand van de Deposito- en Consignatiekas, vastgesteld op 31 december 2011 en bekendgemaakt ingevolge artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935 A. Eigen bedrijvigheid I. Deposito's in geld    31.12.2010 - 31.12.2011 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012007310 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Pensionering van een officier Bij koninklijk besluit nr. 9109 van 4 oktober 2012, wordt luitenant-kolonel vlieger stafbrevethouder J. David, op pensioen gesteld op 1 september 2012, in toepassing van de samengeordende wett type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012007316 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 9116 van 14 oktober 2012, wordt aan Mevr. Thérèse Van Noppen, op 1 januari 2013 eervol ontslag uit haar ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Zij wordt gemac type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012007318 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 9117 van 14 oktober 2012, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren be Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader van de reserveoffi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012009515 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012009520 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2012, is de heer Puystiens, E., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zij Bij koninklijke besluiten van 5 december 2012, zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtban(...) type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012011494 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012011498 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2012 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012014539 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren type koninklijk besluit prom. 12/12/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012022445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012207399 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 4 december 2012 : - zijn bevorderd tot de graad van Grootofficier in de Leopoldsorde : De heren : - Dubrulle, G.; - De Riemaecker, X., ereadvocaten-generaal bi Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen; - is de heer Arkens, J.-M., emeritus vrederechter van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012207398 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2012, dat in werking treedt op 31 december 2012, is Mevr. Brigode, T., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aa Bij koninklijk besluit van 5 december 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 3 december 2012(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012007296 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij ministerieel besluit ****. 91874 van 25 september 2012 wordt op 24 september 2012 luitenant-kolonel vlieger **** ****. **** ontslagen uit het ambt van commandant van de militaire regio **** type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012007317 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 91888 van 1 oktober 2012 : Wordt generaal-majoor ****. ****, op 3 september 2012 ontslagen uit het ambt van permanent inspecteur van de taalexamens voor het Wordt apotheker-generaal-majoor ****. ****, op 3 september 2012 benoemd als permanent inspecteur ****(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012207215 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 221.192 van 25 oktober 2012 in zake M.N. tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 november 2012, heeft « Schendt artikel 6, eerste lid, 1°, van de wet van 10 april 1990 betreffende de private en bijzond(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012207216 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 oktober 2012 in zake de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tegen wijlen Jacques Electeur en Yvette Englebert, waarvan de expeditie ter griffie van « Schenden de artikelen 60 tot 73 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbep(...)

beschikking

type beschikking prom. 29/11/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012031837 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, ondertekend te Brussel op 10 mei 2010 type beschikking prom. 29/11/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012031839 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking van 11 oktober 1999, ondertekend te Kleinmond op 11 september 2009 type beschikking prom. 29/11/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012031838 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tot tweede herziening van de Partnerschapovereenkomst tussen de leden van de Groep van Staten van Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal herzien te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, gedaan te Ouagadougou op 22 juni 2010 type beschikking prom. 06/12/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012031840 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering en de Brusselse Huisvestingscode en betreffende de regelgeving voor de woningen die gebouwd of gerenoveerd worden in het kader van de wijkcontracten type beschikking prom. 06/12/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012031841 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 18 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode type beschikking prom. 29/11/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012031844 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Jakarta op 9 november 2009

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012031836 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 2008 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012031835 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2009 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012207151 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011 houdende de aanwijzing van de leden van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012009512 bron federale overheidsdienst justitie Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzak Overeenkomstig artikel 1, vijfde tot achtste lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 t(...) type bericht prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012207155 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij vonnis van 17 oktober 2012 in zake Albert Stebel en Nicole Bomble tegen de Belgische Staat, FOD Financiën, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ing « Schendt artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, eventueel in samenhang gele(...)

erratum

type erratum prom. 20/09/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012022456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het « Xerius Kinderbijslagfonds, Vereniging zonder winstoogmerk ». - Erratum

registratie

type registratie prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012031830 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 4 december 2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « Groundwater Technology BV » gelegen te Sheffieldstraat 13, te 3047 AN Rotterdam geregistreerd als bodemsan(...) De registratie draagt het nummer ENREAS 033.

document

type document prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012207198 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch administratief assistenten De vergelijkende selectie van Franstalige technisch administratief assistenten (niveau C) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale E(...) Er zijn 8 geslaagden. type document prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012207197 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige loonadministratie-experten De vergelijkende selectie van Franstalige loonadministratie-experten (niveau B) voor het WIV (AFG12094) werd afgesloten op 4 december 2012. Er zijn 2 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012002081 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 wordt de heer Hannes LOMBAERT tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, m Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012007311 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming en opname van kandidaat-**** **** koninklijk besluit ****. 9111 van 4 oktober 2012 : Landmacht Worden de kandidaat-**** ****. **** en ****. ****, op 27 juni 2012 benoemd in de graad Luchtmacht Wordt de kandidaat-**** ****, ****., op 27 juni 2012 benoemd in de graad (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012009472 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van België. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 november 2012 is de heer Dave De Ruysscher benoemd tot lid van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012024404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2012. Orde van Leopold II Wordt benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold II : De heer HEYNDELS, Hans, adjunct-secretaris, wonende te Vilvoorde. Hij zal

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012207303 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** **** (****12074) werd afgesloten op 31 oktober 2012. Er zijn 174 ****(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 7 (...)

document

type document prom. -- pub. 18/12/2012 numac 2012022448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 21 november 2012, worden benoemd of bevorderd : Leopoldorde Officier De heer VERLINDEN Jozef Amand Theo Attaché (N) bij de Dienst(...) Mevr. WALRAVENS Yolande Theresia (15/11/2012) Attaché (N) bij de Dienst Voor De Overzeese Social(...)
^