Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 december 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012022422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 4 september 2012, en in uitvoering van artikel Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 35bis, § 1, van de nomenclatuur (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012000615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering van een griffier Bij koninklijk besluit van 12 november 2012 wordt Mevr. Katty LAUVAU, griffier bij de Raad van State, gedetacheerd bij het Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken voor een periode van een jaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012009507 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 november 2012, is het artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 waarbij de heer Manbré, L., benoemd werd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen gewijzigd als vol Bij koninklijk besluit van 10 november 2012 is benoemd tot parketjurist in het rechtsgebied van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012015202 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2012 wordt de heer Koenraad LENAERTS geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Republiek Trinidad en Tobago, met standplaats te Caracas. type koninklijk besluit prom. 25/10/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 4, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012022446 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's type koninklijk besluit prom. 04/10/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012024384 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine » voor de periode van 1 april 2012 tot 31 december 2012 type koninklijk besluit prom. 04/09/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012024391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW Idaho type koninklijk besluit prom. 04/09/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012024392 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW Solaix type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012205569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en Diensten betreft, van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012207133 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 november 2012 : - is Mevr. Lommelen, I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, op haar verzoek, ontlast uit haar functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, op datum va - is Mevr. Gorré, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, aangewezen tot de funct(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012000609 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 19 november 2012 wordt de heer Brecht STEEN, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om het mandaat van voorzitter van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadpl type ministerieel besluit prom. 24/10/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012000688 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 maart 2009 houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toekenning van gelijkstellingen en vrijstellingen voor cursussen of examens betreffende de opleiding van de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 24/10/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012000687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 maart 2009 houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toekenning van subsidies aan de provinciale opleidingcentra type ministerieel besluit prom. 06/12/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012009499 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 5 juni 2008 tot vaststelling van de lijst met de punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012011488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de secretaris van het Interministerieel Comité voor de Distributie type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012014508 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 144 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Zonhoven, ter hoogte van de kilometerpaal 91.408 type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012014509 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 145 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Zonhoven, ter hoogte van de kilometerpaal 91.839 type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012014512 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 148 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Hasselt, ter hoogte van de kilometerpaal 94.760 type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012014510 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 146 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Hasselt, ter hoogte van de kilometerpaal 93.975 type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012014513 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 138 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Heusden-Zolder, ter hoogte van de kilometerpaal 84.227 type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012014511 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 147 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Hasselt, ter hoogte van de kilometerpaal 94.438 type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012014516 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 141 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Zonhoven, ter hoogte van de kilometerpaal 89.612 type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012014515 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 140 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Zonhoven, ter hoogte van de kilometerpaal 89.178 type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012014517 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 142 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Zonhoven, ter hoogte van de kilometerpaal 90.140 type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012014514 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 139 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Heusden-Zolder, ter hoogte van de kilometerpaal 86.373 type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029530 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut" vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029529 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole Léonard de Vinci" vanaf het academiejaar 2007-2008 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine" vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 12/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029531 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van het aantal lestijden die jaarlijks aan de opleidingen inzake alfabetisering besteed moeten worden, voor het Frans als vreemde taal, en die toegang tot het getuigschrift basisstudies verlenen type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de Bruxelles" vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029532 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2009 houdende oprichting van de "Haute Ecole Louvain en Hainaut - HELHa" en waarbij de opleidingen georganiseerd door die hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 05/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming van een inrichting georganiseerd door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de Haute Ecole « Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type ministerieel besluit prom. 12/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029540 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de samenstelling van de CAPAES-Commissie - raad bevoegd voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029539 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Gelijkstelling met de graad en diploma van industrieel ingenieur Bij ministerieel besluit van 9 november 2012 wordt de graad en diploma van technicus-ingenieur uitgereikt op 25 juni 1992 aan de heer SIMONART, Michel, geboren te Nijvel op 13 maar type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012029541 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad van het Onderwijs voor Sociale Promotie. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 12 november 2012 wordt artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en d « Art. 2. Benoemd wordt tot voorzitter van de Hoge Raad de heer Stéphane HEUGENS, Secretaris-genera(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012031795 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 8 november 2012 werd de NV RECYTERRE erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van drie jaar. De erkenning draagt het nummer Bij ministerieel besluit van 8 november 2012 werd de NV INDAVER erkend als ophaler van afvaloli(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012031797 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 8 november 2012 werd de NV RECYTERRE erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van drie jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening. De erkenning draa Bij ministerieel besluit van 8 november 2012 werd de NV INDAVER erkend als ophaler van gevaarli(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012031796 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 8 november 2012 werd de NV RECYTERRE erkend als ophaler van PCB/PCT voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van drie jaar. De erkenning draagt het nummer DD/ Bij ministerieel besluit van 8 november 2012 werd de NV INDAVER erkend als ophaler van PCB/PCT (...) type ministerieel besluit prom. 07/12/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012031826 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 24/05/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012206880 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 24/05/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012206881 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 29/05/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012206882 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31, 32 en 33 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 29/05/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012206883 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 15/06/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012206885 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 02 en 03 van organisatieafdelingen 14, 15 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012207135 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 5 december 2012 : - is het verzoek tot associatie van de heer De Smedt, W., notaris ter standplaats Wommelgem, en van Mevr. Jansen, E., kandidaat-notaris, om de associatie "De Smedt & Jansen Mevr. Jansen, E., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Wommelgem; - is het ver(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012206809 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 123/2012 van 18 oktober 2012 Rolnummer 5299 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Brussel. Het Grondwe samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Moerma(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012207137 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Unie tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof - M 9 Het Benelux Comité van Ministers, Gelet op artikel 3, lede(...) Overwegende dat het Comité van Ministers op 22 maart 2012 akte heeft verleend van het ontslag per 1(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/10/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029521 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van machtiging tot onteigening ten algemenen nutte volgens de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012036229 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012206898 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/12/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012011482 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief. - Aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 december 2012 type omzendbrief prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012031807 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2013 Dames en heren Burgemeesters Dames en heren Schepenen 1. Algemeen Deze omzendbrief heeft betrekking op het opmaken van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 201 Krachtens artikel 252 van de nieuwe gemeentewet moet de begroting in evenwicht zijn, zowel op de ge(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012206838 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 22 oktober 2012 in zake K.S. en A.S. tegen C.H. en anderen, en K.S. en A.S. tegen M.H. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ing « 1. Houdt artikel 318 BW zoals vervangen door art. 7 van de wet van 1 juli 2006 en gewijzigd door (...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012043012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)    Indexcijfers december 2012

document

type document prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012207109 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige beheerders van rapportagegegevens en van de beheersing van de budgettaire, boekhoudkundige en financiële processen De vergelijkende selectie van Franstalige beheerders van rapportagegegevens en van de behe Er zijn 5 geslaagden.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012009508 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - **** In het Belgisch **** van 16 november 2012, bladzijde 68728, regel 21, lezen : «*****» ****.****.****. «*****».

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/12/2012 numac 2012207108 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** assistenten De vergelijkende selectie van **** assistenten (niveau ****) voor het Ministerie van het **** **** Gewest en de instellingen van ****(...) Er zijn 133 geslaagden. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...)

document

type document prom. 30/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012018462 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot aanduiding van de nationale referentielaboratoria
^