Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 december 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012009484 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 november 2012, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 13 november 2012, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012009485 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de **** voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 november 2012, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 14 november 2012, is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012000624 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 20 juni 2012 wordt met ingang van 1 januari 2013, Mevr. VANDERVELDEN, Hélène, Attaché bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken t type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 12 juli 2012 wordt met ingang van 1 januari 2013, de heer STENUIT, Serge, adviseur bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te d type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012003349 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling met het oog op een mutatie of een bevordering door verandering van graad in betrekkingen van financieel medewerker bij de Administratie der directe belastingen Reglementaire bepalingen(...) 1.Koninklijk besluit van 2 oktober 1937, houdende het statuut van het Rijkspersoneel (Codinet, D.I.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012003351 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door verandering van graad in betrekkingen van financieel medewerker bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat Reglementaire bepalingen : 1.Koninklijk besluit van 2 oktober 1937 2. Koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspers(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012003350 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door verandering van graad in betrekkingen van financieel medewerker bij de Administratie der douane en accijnzen Reglementaire bepalingen : 1.Koninklijk besluit van 2 oktober 1937, houdende 2. Koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspers(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012003353 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door verandering van graad in een betrekking van financieel medewerker bij de Administratie van het kadaster Reglementaire bepalingen 1.Koninklijk besluit van 2 oktober 1937, houdende het s 2. Koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspers(...) type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012011463 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-58-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012014501 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erkenningsnummer van het opleidingscentrum Numér(...) type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 326 en 327 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012022427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2003 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de artsen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van medische dossiers type koninklijk besluit prom. 20/11/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het centraal bestuur van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 22/10/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012024348 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012024372 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012206905 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2012, dat in werking treedt op 31 december 2012, is de heer Delforge, J., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, op zijn verzoek, in ruste g Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eersha(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012206907 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 5 november 2012, dat in werking treedt op 30 december 2012, is aan de heer Vinclaire, J.-P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het ger Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012206908 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012, dat in werking treedt op 11 december 2012, is aan de heer Van den Weghe, P., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Leuven Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 26(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012206931 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 november 2012 is aan de heer Baurain, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Edingen-Lens. Het beroep tot nietigverk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012014504 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 22/10/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012024347 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria voor de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker type ministerieel besluit prom. 23/10/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012206804 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de intersectorale opvolgingscommissie, bedoeld in artikel 16 van het besluit van de Waalse Regering van 14 november 2007 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien

arrest

type arrest prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012206728 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 118/2012 van 10 oktober 2012 Rolnummer 5259 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 205, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de wet van 19 september 1996 « houdende instemming van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012206736 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 120/2012 van 18 oktober 2012 Rolnummer 5276 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 65 van de arbeidswet van 16 maart 1971, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Het Grondwettelijk Hof, samengeste wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

decreet

type decreet prom. 22/11/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012206786 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 25 februari 1999 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012206787 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de « Commission wallonne de la Santé » , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

document

type document prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012003352 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door verandering van graad in betrekkingen van financieel medewerker bij de Administratie van de btw, registratie en domeinen, sector btw Reglementaire bepalingen :

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012015201 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 22 november 2012 hebben H.E. de heer Munawar Saeed BHATTI, de heer Félix NDAYISENGA, de heer Stefan-Alexandru TINCA, de heer Mitsuo SAKABA en de heer Bernard VALERO de eer gehad aan de Koning, in officiële aud H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. 12/11/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012021141 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2008 tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012206863 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige statistici (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG12221) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? di(...) type document prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012206902 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige assistenten bij de Directie Boekhouding en Begroting (niveau B) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (AFG12228) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd,(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012206906 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking van het koninklijk besluit van 13 november 2012, van de benoeming van Mevr. De Vleeschauwer, M., licentiaat in de rechten, advocaat, tot plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Sint-Nik

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012022432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 november 2012, dat in werkin Bij hetzelfde besluit, wordt de heer LAMBRECHT, Luc, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012022437 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Beheerscomité Hernieuwing van mandaten en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2012 : worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, vanaf 11 december 2012, de mandaten van le - de heren DE BREUCK, Jean, DENUDT, Guy, JOOS, Robert, MERCHIERS, Thierry, VAN DAMME, Ivo, VAN PETE(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012206895 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieur bouw (niveau ****) voor het **** van de **** **** **** vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieur "bouw" (****/****) (niveau(...) Er zijn 5 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 03/12/2012 numac 2012021140 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het kaderprogramma voor onderzoek BRAIN-be "Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks" I. Inleiding De Ministerraad heeft op 5 oktober 2012 de lancering goedgekeurd van de eerste fase van he(...) BRAIN-be laat toe, dankzij de financiering van onderzoeksprojecten die steunen op wetenschappelijke(...)
^