Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 september 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/03/1999 pub. 24/09/2012 numac 2012000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 29/08/2009 pub. 24/09/2012 numac 2012000580 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van het terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 24/09/2012 numac 2012003280 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het Directiecomité van de Nationale B(...) type wet prom. 04/09/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012011363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed type koninklijk besluit prom. 03/09/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012205225 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2011 tot benoeming van de leden en van de plaatsvervangers van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/09/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012002053 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van de Staat type ministerieel besluit prom. 05/09/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012007254 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september-oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 13/09/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012021099 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juni 2010 houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+ type ministerieel besluit prom. 31/08/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012022329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 2011 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 06/09/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012024312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type ministerieel besluit prom. 20/08/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012205032 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012205160 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012205159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie

arrest

type arrest prom. -- pub. 24/09/2012 numac 2012204213 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 81/2012 van 28 juni 2012 Rolnummers 5160 en 5161 In zake : de beroepen tot vernietiging van het bijzondere decreet van het Waalse Gewest van 9 december 2010 tot beperking van de cumulatie van mandaten in hoofde van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 24/09/2012 numac 2012204214 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 82/2012 van 28 juni 2012 Rolnummers 5166, 5170, 5171, 5174, 5176 en 5177 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 24/09/2012 numac 2012204216 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 86/2012 van 28 juni 2012 Rolnummers 5228 en 5256 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het Vlaamse decreet van 8 juli 2011 « houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezi Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012031592 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij het Bestuur Financiën en Begroting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012205250 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2008 betreffende de openbare dienstverplichting opgelegd aan de distributienetbeheerders inzake het onderhoud en de verbetering van de energetische efficiëntie van de openbare verlichtingsinstallaties type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012205251 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun de Charleroi »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/09/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 618 betreffende de ouderdom voor de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van de Staat type omzendbrief prom. -- pub. 24/09/2012 numac 2012018367 bron beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - b.i.v. Omzendbrief betreffende de verkiezingen voor het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Geachte vastgoedmakelaar, De verkiezingen (de stemopneming) voor de Nationale Raad, de Uitvoerende Kamers en de Kamers van Beroep van het B.I.V. (...) De stemgerechtigde vastgoedmakelaars (*) dienen binnen hun taalgroep volgende leden te verkiezen :

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/09/2012 numac 2012000564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 6 september 2012 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 24/09/2012 numac 2012000563 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 6 september 2012 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2012 numac 2012000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor **** **** en benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 september 2012 wordt Mevr. **** ****, Staatsraad, met ingang op de datum van haar eedaflegging, die op 17 september 2012 heeft plaatsgevonden, **** **** koninklijk besluit van 3 augustus 2012 wordt de heer **** ****, **** van de(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2012 numac 2012007253 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel Benoemingen. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 9011 van 13 juli 2012, in het koninklijk besluit nr. 8848, van 29 maart 2012 wordt het woord « Vyncke » vervangen door het woord « Vincke ». type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2012 numac 2012007252 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen. - Benoemingen van reserveofficieren gesproten uit de werving van kandidaat-reserveofficieren **** koninklijk besluit ****. 9009 van 13 juli 2012 : Worden de kandidaat-reserveofficieren ****. **** en ****. ****, **** de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 juni 2012 aangesteld in de graad van ****(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/09/2012 numac 2012205111 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 16 juli 2012 wordt Mevr. STEENS, Nele, met ingang van 1 juni 2012, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché in de klasse A2 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gez

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2012 numac 2012021119 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Bibliotheek van België. - Vacature van assistent-stagiair (klasse SW1 van de wetenschappelijke loopbaan). - Vacaturenummer HRM S1390 (betrekking bij de functionele eenheid "Digitalisering/Foto") 1. Positie van de fun(...) ? Het gaat om een voltijdse betrekking van statutair wetenschappelijk personeelslid. ? Titel en (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2012 numac 2012031706 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vacature voor een mandaatbetrekking bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . - Oproep tot kandidaten van de Franse taalrol. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 september 2012, bl. 58134, akte nr. 2012/205220, Ne(...) "Deze betrekking staat open voor zowel interne kandidaten (de statutaire personeelsleden van h(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2012 numac 2012205347 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Dendermonde : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2012; - te Gen(...) - te Luik : 1; - te Dinant : 1 (vanaf 1 februari 2013). Deze plaats vervangt deze gepubliceer(...)
^