Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 september 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/05/1997 pub. 18/09/2012 numac 2012000577 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012009386 bron federale overheidsdienst justitie Onderneming « Hewlett-Packard Company ». - Machtiging doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 wordt de onderneming « Hewlett-Packard Company » type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012011350 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Burgerlijk ereteken Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012 wordt het burgerlijk ereteken aan de hiernavermelde ambtenaar toegekend : Voor 25 jaar dienst De Medaille 1e klasse : De heer BAETEN, Henri, attaché. type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012012026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de chocoladefabrieken en ondernemingen van broodsmeersel type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012012027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van dieetvoedingsmiddelen, producten voor tussen- en nagerechten, essences en producten voor tussen- en nagerechten, essences en extracten, voedingsspecialiteiten en oplosbare koffies type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012024300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012 wordt Mevr. Miet Van Looy, geboren op 19 oktober 1978, bevorderd met ingang van 3 augustus 2012 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 op Bij koninklijk besluit van 1 juli 2012 wordt de heer Fabrice Thielen, geboren op 5 juli 1975, b(...) type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012203918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012204007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming van de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012204282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012204283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012204298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012204301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012204305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012204313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 26 juni 2012 van het Paritair Comité voor de notarisbedienden met betrekking tot de vervanging van de feestdagen die met een zondag in 2013 samenvallen (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012204320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2012 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012205017 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 1 september 2012, dat op dezelfde dag in werking treedt, wordt de heer De Bauw, Pierre-Emmanuel, aangewezen als titularis van de managementfunctie -1 van de Federale Overheidsdienst Kanselarij Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012205053 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 1 september 2012 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in de automobiel » , gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie in psychopathologie » , gerangschikt op het niveau van het paramedisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie voor bemiddelaar in familiale systeemtherapie » , gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van de stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van de stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het lager onderwijs voor het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029387 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 augustus 2010 houdende maatregelen tot toepassing van de artikelen 55 en 342 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissies voor de evaluatiemiddelen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 05/04/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012203749 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot opheffing van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 april 2003 tot bevordering van maatregelen inzake voortdurende vorming van het verzorgend personeel en van het vakpersoneel in de gezondheidssector

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012031622 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Interpretatieve omzendbrief betreffende bepaalde verzwakkingsfactoren

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012018359 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw Joëlle BERTHET c.s. hebben de nietigverklaring gev Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 205.948/-XV-2011. Voor de Hoofdgriffier, Ch(...) type bericht prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012018358 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw Joëlle BERTHET c.s. hebben de nietigverklaring gev Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 205.926/XV-2009. Voor de Hoofdgriffier, Ch(...) type bericht prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012018361 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Maria Isabel Lopez Ferrer heeft de nietigverklaring Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2012. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012018364 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Isolde Pringiers c.s. hebben de nietigverklaring ge Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2012. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012018362 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Rudy Janssens en de Algemene Centrale der Openbar Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2012. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012018365 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer André Halbrecq heeft de nietigverklaring gevorder Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 205.874/XIII-6326. Voor de Hoofdgriffier, (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 25/07/2012 wordt type erkenning prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012031317 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 10 januari 2012, wordt WAHIS Géraldine, gedomicilieerd Eveninglaan 48, te 1200 Brussel erkend als Certificateur wooneenheid, De erkenning draagt het nummer CREPP-1094880 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van h(...) type erkenning prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012031662 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 26 juni 2012, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd Mevr. DUTRIEUE Rachel gedomicilieerd, rue de SaintPaul 12, te 1457 Walhain-Saint-Paul erkend als EPB-adviseur, natuu De erkenning draagt het nummer PEBPP-1130501. Bij beslissing van 26 juni 2012, van de leiden(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012000487 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Keten van Hoop - België » te Brussel om van 1 oktobe type vergunning prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Dokters van de Wereld » te Brussel om van 1 septemb type vergunning prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012000490 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « SOS - Kinderdorpen België helpt de wereld », te Else type vergunning prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Buurtsuper.be » te Brussel om op 22 september 2012 type vergunning prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012000491 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport » te Bru

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012043009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)    Indexcijfers september 2012

document

type document prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012205046 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs (niveau A) voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (ANG11069) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 18/09/2012 numac 2012204917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen Bij besluit van de directeur-gene worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der gr(...)
^