Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 september 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/03/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012000531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012003267 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank Ingevolge artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 is deze overdracht aan derden tegenstelbaar van zod(...) type wet prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012027141 bron waalse overheidsdienst Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. - Mededeling Tabel van de toegelaten maximumbedragen van de verkiezingsuitgaven in uitvoering van artikel 5 van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de ve I - PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN PROVINCIE HENEGOUWEN

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012003268 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij. - Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012009374 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012 dat in werking treedt op 1 september 2012, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Elisabeth DEROO, adviseur-generaal. Het is haar vergund haar pensioenaanspraak type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het kwekersrecht type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012014266 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen tot nadere regeling van de rapportering en tot vaststelling van de legitimatiekaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204968 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 25 augustus 2012 : - is de heer De Sutter, W., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II; - Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204969 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 augustus 2012 : - is aan de heer Celis, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel. Het is hem vergund de titel v - is aan de heer Thirifays, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204983 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 september 2012 is de aanwijzing van Mevr. Moineaux, D., tot het mandaat van voorzitter van de arbeidsrechtbank te Charleroi, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 7 september 2012 Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012003274 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende samenstelling van de departementale stagecommissie van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012009301 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008 tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van het roerend cultureel goed Bij ministerieel besluit van 16 juli 2012 heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, de sleutel-reliekhouder Sint-Hubertus met zijn relikwie als schat geklasseer type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie van bemiddelaar » , gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 27/08/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012204323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204970 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2012 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie : Waals-Brabant : - als plaatsverv Namen : - als effectief lid : van de heer Remy, D.; - als plaatsvervangend lid : van de hee(...)

arrest

type arrest prom. 19/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Federatie Wallonië-Brussel tot sluiting van de gewone zitting 2011-2012 van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204435 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 219.910 van 21 juni 2012 in zake Alain Martin tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is in « Schendt artikel 55, derde lid, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunning(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204790 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 juli 2012 in zake de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen tegen Faissel Bounouch, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 1. « Doet artikel 100, § 2, van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204795 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 8 juni 2012 in zake de nv « Centea » tegen R.P. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 juni 2012, heeft het Hof va « Schendt artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, in die zin geïnterp(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de offerteaanvraag voor de toewijzing van radiofrequenties voor de uitzending van de klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 2012 wordt op 1 januari 2013 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Marc QUAGHEBEUR, adjunct-directeur-generaal, geboren op 11 december 1947. Vanaf 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012029372 bron ministerie van de franse gemeenschap Vroegtijdige beëindiging van mandaten van ambtenaren-generaal Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2012 wordt de tijdelijke benoeming bij mandaat in het ambt van administrateur-generaal , die de heer Léon ZAK(...) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2012 wordt de tijdelijke benoem(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012204713 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204159 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 juni 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 juni 2012, is beroep tot vernietig Die zaak is ingeschreven onder nummer 5425 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meer(...) type bericht prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204164 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 juni 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 juni 2012, is beroep tot vernietig Die zaak is ingeschreven onder nummer 5435 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meer(...) type bericht prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204404 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 juli 2012, heeft Philippe Brouwers, Die zaak is ingeschreven onder nummer 5443 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. (...) type bericht prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204434 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 oktober 2010 in zake de arbeidsauditeur en Sylvie Michelin, burgerlijke partij, en anderen tegen David Trotte en anderen, waarvan de expeditie ter g « - Schendt artikel 87, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemer(...) type bericht prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204792 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 juli 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 juli 2012, heeft Isabelle Gielen, wo Die zaak is ingeschreven onder nummer 5451 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meer(...) type bericht prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204791 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 juli 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 juli 2012, heeft de nv « Tony Rus Die zaak is ingeschreven onder nummer 5455 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meer(...) type bericht prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204793 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 juni 2012 in zake Didier Petit tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 juli 2012, heeft de Rechtban « Schendt artikel 342, § 3, van het WIB 1992 de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet in zov(...)

erratum

type erratum prom. 19/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de machtigingen aan inrichtingen van het onderwijs voor sociale promotie voor de inrichting van de afdelingen bekrachtigd door de graden van bachelor, specialisatie of master en door het « brevet de l'enseignement supérieur » . - Erratum

document

type document prom. 07/06/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012204782 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s type document prom. 19/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012204781 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 maart 2002 houdende subsidiëring van de personeels- en werkingskosten met betrekking tot de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s type document prom. 21/06/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012204783 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 mei 2012 houdende aanwijzing van de leden van de Raad voor studietoelagen type document prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204943 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van tweetalig economische controleur (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG12212) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204944 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van tweetalig economisch controleur (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG12142) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er (...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204945 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen (m/v) (niveau B) voor Regie der Gebouwen (ANG12136) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook e(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van volg(...) type document prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204948 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de stafdienst Budget en Beheerscontrole voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG12710) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereis(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? houder te zijn van een basisdiploma (...) type document prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204950 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal bilaterale zaken voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG12711) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname a(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? houder te zijn van een basisdiploma (...) type document prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204958 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs van financiën (niveau A) voor het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën (ANG12135) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die drie jaar geld(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn op de uiterste inschrijvingsdatum. 2. Vereist diplo(...) type document prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204962 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige architecten (niveau A) voor het Ministerie van Landsverdediging (AFG12104) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzond(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? mas(...) type document prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204963 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratieve experten (niveau B) voor het Fonds voor de beroepsziekten (AFG12112) Na de selectie wordt een lijst met maximum 35 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook (...) Toelaatbaarheidsvereisten : Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je : ? diploma van het ho(...) type document prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204964 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch administratief assistenten (niveau C) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (ANG12132) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagde(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204961 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige collectiebeheerders (niveau C) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (ANG12133) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204965 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige projectbeheerders in bouw infrastructuur (niveau A) voor het Ministerie van Landsverdediging (AFG12085) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204966 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés (niveau A) voor het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen (ANG12062) Na de selectie wordt een lijst met maximum 300 ge(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204967 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten (niveau B) voor het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen (ANG12061) Na de selectie wordt een lijst met maximum 300(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012204971 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent : 1. Elke kandidatuur moet bij een ter post aangetekend sch

document

type document prom. -- pub. 07/09/2012 numac 2012031689 bron brussels hoofdstedelijk gewest 4 SEPTEMBER 2012. - Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 - Volgnummers toegekend aan de partijen met vermelding van hun letterwoord of logo In uitvoering van artikel 22bis van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, brengt de Minister-Pr Nummer 1 aan de lijsten met het letterwoord of logo N-VA, voorgesteld door de heer Paul DE RIDDER.
^