Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 juni 2012

Snelle toegang:

programmawet

type programmawet prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012007171 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8835 van 20 maart 2012, wordt aan mijnheer L. De Vos, op 1 juli 2012 eervol ontslag uit zijn ambt van gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School verleend, Hij wordt gemachtigd de titel van emeritus gewoon hoogleraar eershalve te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012007173 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Tijdelijke ambtsontheffing van officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 8862bis van 28 maart 2012, worden met tijdelijke ambtsontheffing geplaatst : Voor een periode van zes maanden beginnend op 1 maart Voor een periode van drie maanden beginnend op 1 maart 2012, kapitein-commandant P. Lambrecht. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012007182 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overplaatsing van korps van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 8864 van 11 april 2012 : In het kader van de beroepsofficieren wordt luitenant vlieger J. Soares, met zijn graad en zijn anciënniteit, van ambtswege overg Voor verdere bevordering wordt hij gerangschikt na luitenant van het vliegwezen J. Vanhorenbeek. type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012009260 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, met(...) type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012014224 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 28 december 2011 tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes type koninklijk besluit prom. 15/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012015104 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor de eerste helft van het begrotingsjaar 2012 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën, van militairen en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012203107 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 8866 van 11 april 2012 : Worden ontslagen uit het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel van de Koninklijke Militaire **** ****. **** **** kapitein op 9 januari 2012. S. De Ridder kapitein op 16 januari 2012. type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012203160 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 8867 van 11 april 2012 : Worden ontslagen uit het ambt van **** militair docent van het organieke kader van het militair onderwijzend personeel van **** ****. **** kolonel ingenieur van het militair materieel op 25 januari 2012. ****. **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 19/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 17bis van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971 type koninklijk besluit prom. 04/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203574 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en van de werking van de Federale Adviesraad voor Ouderen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012203606 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 12 juni 2012 : - Wordt bevorderd tot de graad van Grootofficier in de Leopoldsorde : de heer Forrier, E., afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie . Hi(...) - Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : de heren : Smetryns, A.,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012203607 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 juni 2012, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen : de heren : - De Laet - Dupon, K., wonende te Beveren; - Fontijn, D., wonende te Antwerpen; - Koevoets, A., wonende(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/03/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012007155 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de onderzoeksraden voor officieren die in de loop van het jaar 2012 zullen worden samengesteld

arrest

type arrest prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012035516 bron vlaamse overheid Arrest van de Raad van State Bij arrest van de Raad van State, nr. 218.637 van 27 maart 2012 in de zaak A.186.589/XII-5312 wordt het volgende bepaald : Beslissing 1. De Raad van State vernietigt de vermeldingen « Provincie West-Vlaanderen 2. Dit arrest dient bij uittreksel te worden bekendgemaakt op dezelfde wijze als het vernietigde be(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012203518 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 16 mei 2012 in zake de nv « KPN Group Belgium », de nv « Mobistar » en de nv « Belgacom », tegen het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommu « Schenden de artikelen 2 en 3 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de g(...)

decreet

type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming met het oog op de omzetting van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (1)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012031304 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Intraregionale mobiliteit Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2010 wordt de heer BOLAND Michel, eerste attaché, definitief overgeplaatst van het C.I.B.G. naar de Directie Gewestelijke Am(...) Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2012 wordt Mevr. STEVENS Sop(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012031318 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 mei 2012, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, wegens hun historische, artistieke en esthetische waarde van bepaalde delen van het geb - de gevels en bedaking van het hoofdgebouw, - bepaalde delen van het gelijkvloers met inbegrip (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012202930 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, van het referentiemodel voor bekrachtiging van het beroep mecanicien vrachtwagens

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012203515 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 mei 2012 in zake Eric Robin tegen de politiezone Brussel-Elsene, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 mei 2012, heeft de « Schendt artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 2 mei 2012, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BVBA GROUP ASSA ARCHITECTURE met maatschappelijke zetel Zuidlaan 36, te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0893.943.585 De erkenning draagt het nummer PEBPM-1079903. Bij beslissing van 5 april 2012, van de leide(...) type erkenning prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012031280 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 21 maart 2012, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer VAN HOVE, Frédéric, gedomicilieerd Luikenaarsstraat 59, te 1050 Brussel, erkend als EPB-adviseur, natuurlij De erkenning draagt het nummer PEBPP-1080293. Bij beslissing van 21 maart 2012, van de leide(...)

document

type document prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012003194 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De tweede kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moe(...)

verslag

type verslag prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012011234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verslag over de werking van de Centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2011 1. Overzicht van de geregistreerde inlichtingen 1.1. Inhoud van het bestand De Centrale voor (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012203573 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federale Adviesraad voor Ouderen. - Mededeling De Minister van Pensioenen en de Minister van Sociale Zaken, Inleiding Het seniorenbeleid staat al enkele jaren in het middelpunt van de actualiteit. Een overlegorgaan waarin de betrokken per Het koninklijk besluit dat de oprichting van deze raad mogelijk maakt, is op 15 juni 2012 in het Be(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012007176 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een reserveofficier gesproten uit de werving van kandidaat-reserveofficieren van de laterale bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 8862 van 28 maart 2012,wordt de aangestelde geneesheer-kapitein kandidaat-re type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012007174 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8843 van 29 maart 2012, wordt de heer P. Brantegem, master in beheer human resources en gespecialiseerd manager in publiek management, van 22 augustus 2011 tot en met 31 d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012007179 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 8855 van 29 maart 2012, wordt de heer C. Ryngaert, doctor in internationaal recht, in tijdelijk verband deeltijds docent aan de Koninklijke Militaire School benoemd, van Bij koninklijk besluit nr. 8856 van 29 maart 2012, wordt de heer J-P. Collin, doctor in de rech(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012007177 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 8845 van 29 maart 2012, wordt de heer H. Fransen, licentiaat in de rechten, van 22 augustus 2011 tot en met 31 december 2014 als tijdelijk medewerker belast met een leer Bij koninklijk besluit nr. 8846 van 29 maart 2012, wordt de heer I. Kovalovszky, licentiaat in (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012007178 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 8850 van 29 maart 2012, wordt de heer R. Neyt, licentiaat in de rechten, van 22 augustus 2011 tot en met 31 december 2014 als tijdelijk medewerker belast met ee(...) Bij koninklijk besluit nr. 8851 van 29 maart 2012, wordt de heer F. Judo, licentiaat geschieden(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012007183 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8869 van 11 april 2012, wordt op 28 september 2012 benoemd in de graad van reservemajoor, de reservekapitein-commanda Bij koninklijk besluit nr. 8871 van 11 april 2012, wordt op 28 juni 2012 benoemd in de graad va(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012007181 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8860 van 29 maart 2012, wordt de heer P. Hendrick, doctor in « Ingenieurwissenschaften », in het tijdelijk verband deeltijds docent aan de Koninklijke Militaire School ben type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012015103 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juni 2012 wordt Mevr. Line ROLOUX met ingang van 1 mei 2012 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van attaché, m Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012202898 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van kandidaat-**** **** koninklijk besluit ****. 8834 van 20 maart 2012 : Landmacht Worden de aangestelde onderluitenants ****. **** en ****. ****, op 27 december 2011 benoemd in de graad van **** **** de aangestelde onderluitenant ****. ****, op 27 juni 2012 benoemd in de graad van onderluitenant(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012202899 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 8792 van 14 maart 2012 : Landmacht In het kader van de beroepsofficieren wordt op 26 maart 2012 benoemd in de graad van kapitein-commandant : type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012202939 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8837 van 23 maart 2012 wordt generaal-majoor ****. Clement, op 26 maart 2012 benoemd in de graad van luitenant-generaal. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012202941 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8838 van 23 maart 2012, wordt **** ****. ****, op 26 maart 2012 benoemd in de graad van vice-admiraal. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012202980 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8839 van 23 maart 2012 wordt generaal-majoor ****. ****, vleugeladjudant van de Koning op 26 maart 2012 benoemd in de graad van lui type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012202983 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren **** koninklijk besluit ****. 8841 van 20 maart 2012, wordt kolonel van het vliegwezen militair administrateur ****. Van Der ****, op 26 maart 2012 benoemd in de **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012202982 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8840 van 23 maart 2012 wordt apotheker-brigadegeneraal ****. ****, op 26 maart 2012 benoemd in de graad van apotheker-generaal-**** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012202985 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8842 van 23 maart 2012, wordt kolonel **** ****. ****, op 26 maart 2012 benoemd in de graad van generaal-majoor. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012203271 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8868 van 11 april 2012 wordt op 28 september 2012 benoemd in de graad van reservemajoor van het vliegwezen, de reservekapite Bij koninklijk besluit nr. 8870 van 11 april 2012 wordt op 28 juni 2012 benoemd in de graad van(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012203281 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8872 van 11 april 2012 : In het medisch technisch korps : Worden de geneesheer-majoors S. Lambrecht, D. Vanh Bij koninklijk besluit nr. 8873 van 11 april 2012, wordt majoor B. Demuynck benoemd op 26 septe(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/06/2012 numac 2012203590 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** De vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor het Koninklijk Meteorologisch **** (****120(...) Er zijn 3 geslaagden.
^