Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 mei 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/02/2007 pub. 04/05/2012 numac 2012015036 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst betreffende het Internationaal Spoorwegvervoer van 9 mei 1980, gedaan te Vilnius op 3 juni 1999. - Addendum (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012018218 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2008 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 24/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012021072 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van de Wetenschappelijke raden van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type koninklijk besluit prom. 24/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012021073 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de externe leden van de jury's van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012202074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 april 2012, wordt aan de heer DELWARDE, Pierre, op het einde van de maand september 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012202075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 april 2012, wordt aan de heer VANOOSTHUYSE, Alain, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtbank va type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012202517 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 januari 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren vóór 1 juni 2012 is de heer Vandenbruwaene, P., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, Bij koninklijke besluiten van 15 februari 2012 : - is Mevr. Jockmans, E., substituut-procure(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012011188 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 25/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012011189 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 18/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012022169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van de voorzitter van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

arrest

type arrest prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012200682 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 1/2012 van 11 januari 2012 Rolnummer 5062 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1, achtste lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, gesteld door de Arbeidsrechtba Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012200730 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 5/2012 van 11 januari 2012 Rolnummer 5118 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 42, § 3, tweede lid, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012200729 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 4/2012 van 11 januari 2012 Rolnummer 5115 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 55, § 3, b), van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, zoals dat artikel is vervangen bij artikel 32 van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012200728 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 3/2012 van 11 januari 2012 Rolnummer 5107 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, gesteld door de Arbeidsrechtban Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012202422 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 2 maart 2012 in zake J.H. en S.L. tegen P.K., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 maart 2012, heeft het Hof van Cassatie d « Schendt artikel 332quinquies, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, in die zin geïnte(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012202505 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Leuven Bij beschikking van 20 maart 2012 werd de heer Michel, G., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Leuven, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aan Rechtbank van eerste aanleg te Gent Bij beschikking van 21 november 2011, van de voorzitter (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012027066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het aantal provincieraadsleden die per provincie gekozen moeten worden op grond van de op 1 januari 2012 vastgelegde bevolkingscijfers type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012027067 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012027064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2012 type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012027065 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende classificatie van de gemeenten ter uitvoering van artikel L1121-3, eerste lid, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012031218 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voordracht en bewilliging van kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012014094 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer . - Bericht. - Wijzigingen aan het COTIF-verdrag en haar aanhangsels C, E, F en G, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2007 Art. 9. Rekeneenheid 1. § 4 w(...) 2. §§ 5 en 6 worden §§ 4 en 5. 3. § 4 (voorheen § 5) luidt als vol(...) type bericht prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012018210 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012018212 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012018211 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012018216 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012018215 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012018217 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012202420 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 7 maart 2012 in zake de burgerlijke vennootschap van publiek recht « S.W.D.E. » tegen Eric Verhofstadt, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof i « Beschikt het Waalse Gewest over de materiële bevoegdheid om een heffing te vestigen met betrekkin(...) type bericht prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012202421 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 22 maart 2012 in zake Pascal Matelart, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 maart 2012, heeft de Rechtbank van Koophandel t 1. « Schendt artikel 3 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemin(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012003136 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 3 Deze overdracht werd in het Verenigd Koninkrijk door de High Court of Justice toegestaan op 22 maar(...) type mededeling prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012003134 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 1 Deze overdracht werd in Ierland door de High Court of Justice goedgekeurd. Deze overdracht is te(...) type mededeling prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012003135 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie Het Directiecomité van de Nationale B Deze overdracht werd door de Franse toezichthouder, ACP, goedgekeurd op 26 oktober 2011. Deze ov(...) type mededeling prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012003137 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 6 Deze overdracht werd in het Verenigd Koninkrijk door de High Court of Justice toegestaan op 28 maar(...)

document

type document prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012011187 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-12/0007 : BVBA XL INVEST/EXXONMOBIL. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 25 april 201 Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de markten voor verkoop, transport en ops(...) type document prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012202472 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige architect-restauratie (niveau A) voor de de Regie der Gebouwen (AFG10071) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzonde(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? arc(...) type document prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012202492 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs chemie (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie (ANG12059) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012202490 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige pedagogen en onderwijzers/ opvoeders voor de "Institutions publiques de Protection de la Jeunesse" en het gesloten centrum van Saint-Hubert (niveau 2+) voor het Ministerie van de Franse Gemeens(...) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt (...) type document prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012202493 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coldfusion programmeurs (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG12060) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijz(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's en vereiste ervaring op de uiterste inschrijving(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012000301 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 22 april 2012 wordt de heer Desloovere, Carlo, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met uitwerking op 1 januari 2011. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2012 wordt de heer **** **** benoemd als griffier bij de Raad voor ****, met ingang van de datum van zijn eedaflegging, die op 26 april 2012 heeft **** **** koninklijk besluit van 22 april 2012 wordt ***** benoemd als ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming. - Arbeidsgerechten Bij koninklijk besluit van 22 april 2012, is de heer Houben, Marc benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Guisse, Antoine wi

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012009192 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier en secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt GEEN bijkomende proef georganiseerd : Griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men Belg is en in het bezit is v(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012009193 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt GEEN bijkomende proef georganiseerd : Assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te To Assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde in de functiefamilie 'on(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012031217 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenstelling van een ****. - Oproep van kandidaten **** **** stelt een **** samen voor betrekkingen van de graad van directeur, niveau ****, rang ****3 . **** **** heeft een geldigheidsduur van drie jaar, eventueel(...) **** **** **** kandidaten, mannelijk of vrouwelijk, moeten aan de volgende ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012202076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Pierre DELWARDE De betrokken organisaties worden verzocht d De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012202077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Alain VANOOSTHUYSE. De betrokken organisaties word De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012018208 bron studiebeurzen Provinciale Commissie der Studiebeurzenstichtingen van Namen Schooljaar 2012-2013 De Provinciale Commissie der Studiebeurzenstichtingen van Namen, place Saint-Aubain 2, te 5000 Namen, brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de volgende b Stichting Odon Charles Twee beurzen van 273 € voor de universitaire studiën, alsmede voor d(...) type document prom. -- pub. 04/05/2012 numac 2012202072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Doornik Op 1 maart 2012, werd de heer DELWARDE Pierre, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Doornik, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om, vanaf 6 september
^