Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/03/2007 pub. 30/04/2012 numac 2012000283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 05/05/1999 pub. 30/04/2012 numac 2012000282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012018206 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaatstelling voor de vernieuwing van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen De Minister van Landbouw, Artikel 8 van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van h Dit Comité dient verplicht voor advies te worden geraadpleegd over alle wetsontwerpen en alle ontwe(...) type wet prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012022151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 20 oktober 2011, en in uitvoering van artikel Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 35, § 1, van de nomenclatuur van(...) type wet prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012022152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 26 januari 2012, en in uitvoering van artikel Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 35, § 1, van de nomenclatuur van(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007111 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 8736 van 1 februari 2012 : Wordt benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde : De heer : Herbert De Bisschop, gewoon hoogleraar. Worden benoemd to De heren : Vincent Deguelle, attaché; Philippe François, attaché; Philippe Franzen, attac(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007110 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 8735 van 1 februari 2012 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hiernavernoemde Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverdedigi 1° Om meer dan 35 jaar dienst : a) Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse aan : Mevrn. : (...) type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012007114 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012007116 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007115 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 8737 van 1 februari 2012 : Wordt benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde : De heer : Luc Wets, adviseur-generaal. Wordt benoemd tot Officier i De heer : Hendrik Hesius, aalmoezenier Eerste Klasse (katholiek). Worden benoemd tot Ridder (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007120 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 8739 van 1 februari 2012 : Wordt benoemd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II : De heer Martin Timmerman, hoogleraar aan de Koninklijke Militair Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : Mevr. Michèle Pierre, adviseur. De (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007117 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 8738 van 1 februari 2012: Worden benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde : Mevr. : Françoise Thomas, adviseur; De heer : Heinrich De Jonck Worden benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De heren : Jean Hargot, eerstaanwezend taall(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007121 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 8863 van 29 maart 2012 : Wordt generaal ****.-****. **** ****, vleugeladjudant van de Koning, op 30 maart 2012 ontslagen uit het ambt van chef defensie. **** **** **** voert dit bijzonder mandaat gelijktijdig uit met zijn ambt van **** operaties en train(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007123 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 8741 van 1 februari 2012 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hiernavernoemde Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverdedigi 1° Om meer dan 35 jaar dienst : a) Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse aan : Mevr. Denise(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007122 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 8740 van 1 februari 2012: Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde : De heren : Guido Bex, aalmoezenier Eerste Klasse ; Charles Dep(...) François Podevyn, attaché. Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Mevr. Petra Bosmans, t(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007124 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8743 van 1 februari 2012, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekle Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007128 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Cumulatieve functie Bij koninklijk besluit nr. 8748 van 8 februari 2012, wordt de militaire aalmoezenier Jean-Louis Cornez, toegelaten om de bezoldigde functie van protestantse godsdienstleraar uit te oefenen, tijdens het type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007125 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 8746 van 8 februari 2012 : Wordt kolonel ****. ****'Hoest, op 6 december 2011 ontslagen uit het ambt van chef van het administratief en technisch secretariaat op he Wordt kolonel militair administrateur ****.-****. ****, op 1 januari 2012 aangewezen voor het ambt van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007126 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8742 van 1 februari 2012, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren b Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007129 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 8749, van 8 februari 2012, wordt adjudant-chef ****. ****, bevorderd tot Officier in de **** « voor de uitzonderlijke verdienste **** **** neemt rang in de Orde in op de datum van vandaag. type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012007133 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012011177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" type koninklijk besluit prom. 24/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012011168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen type koninklijk besluit prom. 26/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012022150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 24/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012022149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012022166 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering, inzake het pensioen van de werknemers, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012024143 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personneel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt de heer Rudi Van Nuffel, geboren op 26 januari 1959, bevorderd met ingang van 1 januari 2009 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Adviseur in de klass Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt de heer Jean Festraets, geboren op 20 mei 194(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012040304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2012 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2012, 120.93 punten bedraagt, tegenover Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012202443 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2012 is de heer Creemers, G., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, benoemd tot substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent. Bij koninklijke bes - is de heer Nevens, K., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Gent, benoemd t(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012202444 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 april 2012 : - wordt het Kruis 1e klasse toegekend aan : De heren : de le court, P., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel; Gerard, M., gerechtsdeurwaarder in het gerec Mevr. Lindemans, A., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel. De heren :(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012003132 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 08/03/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012007118 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van maart-april 2012 type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007127 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 91323 van 31 januari 2012 : Wordt op 31 december 2011 kolonel militair administrateur ****.-****. **** ontslagen uit het ambt van attaché bij het administratief Wordt op 1 januari 2012 kolonel militair administrateur ****. **** **** aangewezen voor het ambt van ****(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012009189 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 24 april 2012 wordt Mevr. Françoise LEJEUNE, met ingang van 1 mei 2012, ingevolge de hernieuwing van haar mandaat, aangesteld als juridisch expert in grondwettelijk en administratief recht in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 23/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012021071 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Tussenoverlegcomité ingesteld ten behoeve van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. 20/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012202099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012201385 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 22/2012 van 16 februari 2012 Rolnummers 5228 en 5256 In zake : de vorderingen tot gehele of gedeeltelijke schorsing van het Vlaamse decreet van 8 juli 2011 « houdende de organisatie van de lokale en provinciale verki Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012202446 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Leuven Bij beschikking van 16 april 2012 werd de heer De Trog, K., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Leuven aangewezen om, vanaf 1 mei 2012, het ambt van plaatsvervangend rec

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012035446 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, het aantal te verkiezen leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van de randgemeenten en van de gemeente Voeren, het aantal te verkiezen stadsdistrictsraadsleden in Antwerpen, het aantal te begeven schepenmandaten per gemeente, het aantal leden van de stadsdistrictscolleges in Antwerpen en het aantal te verkiezen provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012202369 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de leden van de « Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière » type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012202370 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de onderzoeken van ongevallen in de zeescheepvaartsector

overeenkomst

type overeenkomst prom. 02/05/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012002015 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 616 Vakantiegeld 2012

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012018197 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV BABEMO, die woonplaats kiest bij Mr. Jan Surmont, ad Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012018196 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV F.S.B., de NV ANCIENS ETABLISSEMENTS VANDENBOSCH en Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2012. Deze zaak is ingesc(...)

erratum

type erratum prom. 07/03/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012014089 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012011184 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-12/0006 : Lukoil Belgium NV/Verolma Maastricht Beheer BV en Vangronsveld Lanaken NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor Op 20 april 2012, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een con(...)

erratum

type erratum prom. 19/03/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministeriële besluiten tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007112 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8794 van 20 maart 2012, wordt luitenant-kolonel **** ****. **** benoemd op 26 maart 2012 in de graad van kolonel **** **** koninklijk besluit ****. 8795 van 20 maart 2012, wordt luitenant-kolonel vlieger ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007113 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8811 van 20 maart 2012, wordt ****-kolonel van het vliegwezen ****. ****, benoemd op 28 maart 2012 in de graad van **** **** koninklijk besluit ****. 8812 van 20 maart 2012, worden de ****-kolonels ****. ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007131 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8752 van 16 februari 2012, wordt de heer Guy Gustin, morele consulent tweede klasse, tot morele consulent eerste klasse benoemd op 1 april 2011. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007130 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 8751 van 16 februari 2012, worden de hierna vermelde lagere officieren van het reservekader benoemd op 28 **** **** In de graad van kapitein-commandant, de kapiteins ****-****. ****, ****. ****, ****. ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012007132 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de **** van kandidaat-**** **** koninklijk besluit ****. 8753 van 4 maart 2012 : Landmacht Wordt de kandidaat-**** ****. ****, op 27 september 2011 benoemd in de graad van **** **** de kandidaat-**** van wie de namen volgen, op 27 september 2011 benoemd in (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012009172 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012 wordt Mevr. Meersmans, Anneleen, geboren op 14 november 1979, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federal Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012009173 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012 wordt Mevr. Piron, Greet, geboren op 15 februari 1978, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overh Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012009174 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012 wordt Mevr. Casaert, Annelise, geboren op 26 april 1971, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Ove Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012202147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 april 2012 is de heer Coulier, Nico benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Brugge ter vervanging van de heer Vanderbeke, Joep w

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012202408 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** adviseur **** gezondheidszorg De vergelijkende selectie van **** adviseur **** gezondheidszorg (niveau ****) voor de **** ****(...) Er is 1 geslaagde.

document

type document prom. -- pub. 30/04/2012 numac 2012022165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van leden Bij ministeriële beslissing van 17 april 2012, die in werki
^