Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012202103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 apri Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 ho(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2010206415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Medaille : Koninklijk besluit van 9 januari 2011. De heer Bliki, Georges, Geraardsbergen; De heer Burm, Patrik, Ninove; De heer De Bruyn, Willem, Aalst. Zij nemen vanaf 9 januari 2011 hun rang type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012011141 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevordering door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 8 maart 2012 wordt Mevr. Els Moors, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud van de t Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012011160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 1 februari 2012 wordt aan Mevr. Erna LEGEIN, adviseur bij de Stafdienst Informatie- en Communicatie-technologie, met ingang van 1 mei 2012, eervol ontslag uit haar functies ve Mevr. LEGEIN wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren. Bij koninklij(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012021069 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Nationale Plantentuin van België Personeel. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 21 juni 2011 wordt aan de heer Rammeloo, Joannes, geboren op 18 december 1946, eervol ontslag, met ingang van 1 januari 2012 verleend uit zijn ambt van di De betrokkene mag zijn aanspraak op een onmiddellijk pensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012024077 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt Mevr. Pascale MEGAL bevorderd met ingang van 1 november 2009 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, bij d Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt Mevr. Barbara LONFILS bevorderd met ingang van(...) type koninklijk besluit prom. 27/03/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 20/03/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012024140 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de magistraat-bijzitter en de plaatsvervangende magistraat-bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde der apothekers van Vlaams-Brabant type koninklijk besluit prom. 22/03/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012200232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar type koninklijk besluit prom. 22/03/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012200248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de verlenging van het sectoraal brugpensioenakkoord voor arbeiders en arbeidsters vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012200963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar - 40 jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 22/03/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012200983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012201702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 maart 2012 wordt Mevr. STRAVEN, Beatrice tot Ridder in de Leopoldsorde benoemd. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. Zij neemt vanaf 27 maart 2012 haar rang in de Orde in.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012024142 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 14/03/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012024141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en de revalidatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012031165 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 20 maart 2012, wordt Human Construct NV, boulevard Audent 31, bus 2, 6000 Charleroi, erkend als privé-tewerkstellingsagentschap v - terbeschikkingstelling van uitzendkrachten aan ondernemingen die vallen onder het Paritair Comité(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012031167 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwingen vergunning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 20 maart 2012, ontvangt Palermo, Vincent , rue Victor Cretteur 122, 7600 Péruwelz, een hernieuwing va(...) - bemiddeling van kunstenaars. Deze hernieuwing van de vergunning wordt toegekend voor een duur (...) type ministerieel besluit prom. 16/03/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012035409 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, wat betreft het kustvisserssegment en de opdeling van bestaande visvergunningen type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012202165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 12 april 2012 is de NV G &a

decreet

type decreet prom. 23/03/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de nieuwe organisatie van de studies in de gezondheidssector

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van een afwijking aan de school voor gespecialiseerd secundair beroepsonderwijs « LE FOYA » te Anderlues om samen te werken met het « Centre d'Education et de Formation en Alternance » ingericht door de Franse Gemeenschap te Morlanwelz type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029154 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de overeenkomst tot integratie van het « Institut supérieur d'architecture Lambert Lombard in de Université de Liège » met inbegrip van de uitdovingsformatie van de personeelsleden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de overeenkomst tot integratie van het « Institut supérieur d'architecture Saint-Luc de Liège » in de « Université de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap, houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep van computer- en netwerktechnicus in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap, houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep van metselaar in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van de externe loopbaan van "Wallonie-Bruxelles International"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012035420 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012202118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie GB0 GB002 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012202119 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie GB0 GB007 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012022034 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Overeenkomst krachtens artikel 16, eerste lid, van Verordening 883/2004 betreffende de vaststelling van de op rijnvarenden toepasselijke wetgeving De voor deze Overeenkomst bevoegde autoriteiten zijn, - krachtens artikel 16, eerste lid, (...) - in het licht van de lange traditie en het bijzondere karakter van de Rijnvaart; - rekening hou(...) type overeenkomst prom. 16/04/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012022144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012031142 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Mijnheer de Gouverneur, Dames en Heren Burgemeesters en Schepenen, Mijnheer de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, Dames Mijnheer de Voorzitter van het Rechtscollege, De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaat(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012018171 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA LANDEXPLO, Marc DE CALUWE, Lincey D'HONDT en Carlo Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012018172 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV HODECOM, die woonplaats kiest bij Mr. Frank VANDEN B Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2012. Deze zaak is ingesc(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012031181 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 4 april 2012 wordt de erkenning van de BVBA BRAT, vertegenwo

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 20 maart 2012, ontvangt One4Seven BVBA, Heihoefseweg 7, 2650 Edegem, een gelijkgestelde vergunning als privé-tewerkstellingsagents - bemiddeling van betaalde sportbeoefenaars. Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van é(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012009167 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit, van 29 maart 2012, wordt Mevr. Charlotte LECLERE, met ingang van 1 februari 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Overeenkoms type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012009168 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 maart 2012 wordt Mevr. Sharon VAN ASBROECK, met ingang van 24 januari 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012011142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 26 november 2011 wordt met ingang van 1 oktober 2011, Mevr. Gisèle Vandervelpen, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012 wordt met ingang van 1 februari 2012, Mevr. Nawal CHAOUI MEZABI, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel va Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012 wordt met ingang van 1 februari 2012, Mevr. Aurélie TA(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012011159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 4 maart 2012 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : LEOPOLDSORDE Commandeur De heer Romain TIMMERMANS, adviseur b Officier Mevr. Anne BOUILLET, attaché bij de Algemene Directie Mededinging met ingang van 15 nov(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012024075 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 januari 2012 wordt Mevr. DE HULST, Marguerite, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 november 2011, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Bij koninklijk besluit van 31 januari 2012 wordt de heer VYNCKE, Francis, in vast dienstverband(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012201703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Kroonorde Koninklijk besluit van 27 maart 2012. De heer HELLINCKX Pierre, Lebbeke Hij neemt vanaf 27 maart 2012 zijn rang in de Orde in.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012201863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoemingen tot attachés geneesheren-inspecteurs in de klasse A2 bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 14 maart 2012 wordt de he Bij koninklijk besluit van 14 maart 2012 wordt de heer LEJEUNE, Philippe, stagedoend attaché genees(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012202194 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd - plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor (...)

document

type document prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming van een attaché in een functie van de klasse A3 bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur, d.d. 14 maart 2012, wordt de heer Philippe HERMKENS, attaché, benoemd bij het Belgisch interventie en restitutiebureau op 1 april 201 Het beroep tot nietigverklaring van deze beslissing kan voor de « afdeling Bestuursrechtspraak » va(...) type document prom. -- pub. 19/04/2012 numac 2012201574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking Bij besluit van de directeur-generaal van 8 maart 2012, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisc worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking : 1. als ve(...)
^