Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/01/2012 pub. 11/04/2012 numac 2012000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012003121 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank Ingevolge artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 is deze overdracht aan derden tegenstelbaar van zod(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012055065 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** **** ****, **** **** **** **** Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, om na(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012011152 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 22 maart 2012 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Balen, Ham en Leopoldsburg van openbaar nu type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012011151 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 22 maart 2012 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeente Voeren van openbaar nut verklaard ten voord type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 11/04/2012 numac 2012011154 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 11/04/2012 numac 2012012010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012015070 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Aanstelling. - Directeur-generaal Bij koninklijk besluit van 29 maart 2012 wordt de heer François ROUX, ambtenaar van de carrière Buitenlandse Dienst, vanaf 16 april 2012, voor een periode van zes jaar aangesteld in de managementfunctie van dire Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012021062 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Sociale actie. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012, dat uitwerking heeft op 19 augustus 2011, wordt het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 waarbij een burgerlijk ereteken aan bepaalde personeelsleden van de O.C. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012035272 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 december 2011 wordt de Zilveren Medaille in de Kroonorde verleend aan : Mevr. BOES, Françine Maria Gilberta . Vrijwilliger. Ranginneming : 15 november 2011. Zij neemt h(...) De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer van de Orde behoort, is belast(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012035271 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 februari 2012 wordt het Burgerlijk Ereteken verleend aan de hiernavermelde ambtenaren van de Vlaamse Overheid, van het Vlaams Subsidieagentschap voor werk en Sociale Economie : VOOR MEER DAN 25 JAA Burgerlijke Medaille eerste klasse Mevr. Diane De Haes, deskundige; De heer Koenraad De Wolf,(...) type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 11/04/2012 numac 2012201319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012202116 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 november 2011 is de aanwijzing van Mevr. Nyssen, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaa Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/03/2012 pub. 11/04/2012 numac 2012018161 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende erkenning van de ethische comités gemachtigd om het advies in het kader van een monocentrisch experiment of het enkel advies in het kader van een multicentrisch experiment uit te brengen zoals bedoeld in de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type ministerieel besluit prom. 15/03/2012 pub. 11/04/2012 numac 2012035417 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning van Proefcentrum Fruitteelt vzw als centrum voor bedrijfsbegeleiding in de biologische landbouw type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012202004 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 19 maart 2012 wordt het zone-onderzoek betreffende de nabijgelegen en afgelegen preventiegebieden voor werken van ondergrondse waterwinning, benoemd "Clairefontaine G1 en Clairefontaine S1", gelegen De resultaten van het zone-onderzoek kunnen ingekeken worden op de Website van de "Société pub(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012201265 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 17/2012 van 9 februari 2012 Rolnummer 5105 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 35bis, eerste tot derde lid, van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012201266 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 18/2012 van 9 februari 2012 Rolnummer 5108 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14ter van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012201338 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 19/2012 van 16 februari 2012 Rolnummer 5124 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 464, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Raad van State. Het Grondwettelijk Hof, I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012202108 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant Bij beschikking van 30 maart 2012, van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, is de aanwijzing van Mevr. Jaspart, F., rechter in de arbeidsrechtbanken te Namen en te D

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2012 pub. 11/04/2012 numac 2012035415 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 52bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2012 pub. 11/04/2012 numac 2012035416 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 houdende de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2012 pub. 11/04/2012 numac 2012202034 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2012 pub. 11/04/2012 numac 2012202035 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012022128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 maart 2012, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op haar verzoek aan Mevr. CEULEMANS, E., eervol on Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. PANNEELS, A., tot lid van hetzelfde comité benoemd als verteg(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012022129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raad voor advies inzake revalidatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 maart 2012, dat in werking tree Bij hetzelfde besluit, wordt de heer KELCHTERMANS, Henri, benoemd in de hoedanigheid van plaats(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012022130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij hetzelfde besluit, wordt de heer BURY, Jean, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2012 numac 2012024122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Bonnewyn, Carina, benoemd tot plaatsvervangend lid bij genoe(...)
^