Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 maart 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012 wordt de heer Luc Detroux, Staatsraad, gedetacheerd bij het Kabinet van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming vanaf 9 januari 201 type koninklijk besluit prom. 19/12/2011 pub. 16/03/2012 numac 2012000157 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 12/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012003059 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012007078 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Opname van hulpofficieren in het kader van de beroepsofficieren en aanvullingsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8702 van 20 december 2011 : Wordt kapitein-commandant vlieger hulpofficier K. Cloetens, op 18 november Voor verdere bevordering wordt hij na kapitein-commandant vlieger D. Van Rompaey gerangschikt. W(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012007077 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Opname van **** in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8700 van 20 december 2011 : **** **** van wie de namen volgen, worden op 31 december 2011 met hun graad en hun **** **** In het korps van de infanterie : **** ****. ****. Voor verdere bevordering (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012011095 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 26 januari 2012 wordt Mevr. Nancy MAHIEU, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud Bij koninklijk besluit van 26 januari 2012 wordt Mevr. Marina VOS, klasse A1 met de titel van a(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012011096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 26 januari 2012 wordt de heer Dominique MOSSAY, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot d Bij koninklijk besluit van 26 januari 2012 wordt de heer Frank DE GREVE, klasse A1 met de titel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012011105 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevordering door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012 wordt de heer Geoffrey Bailleux, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012012015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012021048 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 24 juni 1948 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012, worden de mandaten v type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012200045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2012, 21 juli 2012 en 11 november 2012 (1) type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012200688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012200774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf (1) type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012200778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de landbouw ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012200779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012200790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart (1) type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012200789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf (1) type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012200791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201641 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012, in werking tredend op 30 november 2012 's avonds, is Mevr. Peeters, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haa Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012 is de heer Miot, P., griffier bij de rechtbank van eers(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201656 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging, is Mevr. Vandendaele, A., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, aangewezen tot eerste substituut-arbeidsaud Bij ministeriële besluiten van 9 maart 2012 is verlengd, voor een periode van zes maanden met i(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012014068 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 222 op de spoorlijn nr. 132, baanvak Mariembourg-Treignes, te Olloy-sur-Viroin , gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 118.560 type ministerieel besluit prom. 05/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012024104 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 november 1991 tot vaststelling van de refactiecoëfficiënten en de maximumbedragen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van runderen afgeslacht in het kader van de gezondheidspolitie type ministerieel besluit prom. 08/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031131 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanstelling van beambten of personen belast met het verstrekken van technische toelichting bij het openbaar onderzoek voor het ontwerp van zonale gewestelijke stedelijke verordening betreffende de perimeter van de Wetstraat en onmiddelijke omgeving type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201657 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 9 maart 2012 : - is hernieuwd de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen : - voor de provincie Luik, van Mevr. Collard, C., als - voor de provincie Luxemburg, van Mevr. Hebrant, L., als plaatsvervangend lid, voor een periode va(...)

decreet

type decreet prom. 16/01/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012201484 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter bestrijding van doping in de sport

beschikking

type beschikking prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen en van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu type beschikking prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het natuurbehoud

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031129 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leidende ambtenaar van de dienst leegstaande woningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031130 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 november 2008 betreffende de ondersteuning van de « missions locales pour l'emploi » en de « lokale werkwinkels »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201552 bron waalse overheidsdienst Openbare vervoermaatschappijen Bij besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2012 dat op 1 maart 2012 in werking treedt, wordt de heer Didier Gilson aangewezen als directeur-generaal van de "Société de Transport en commun de Charleroi& Bij besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2012 dat op 1 maart 2012 in werking treedt, w(...) type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012201626 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 2009 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012201627 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagopvangdiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012031132 bron brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel. - Bericht van openbaar onderzoek De Regering onderwerpt het ontwerp van de zonale gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor de perimeter van de Wetstraat en haar omgeving aan een openbaar onderzoek, van 19 maart 2012 tot en m Geïnteresseerde personen kunnen raadplegen het dossier bij het gemeentebestuur (Anspachlaan 6, 10e (...) type bericht prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201363 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 februari 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 februari 2012, is beroep tot ve Die zaak is ingeschreven onder nummer 5309 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201365 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 2 en 6 februari 2012 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 3, 6 en 8 februar 2. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 februari 2012 ter post aangetekende b(...) type bericht prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201422 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 februari 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 februari 2012, hebben Asia Bi Die zaak is ingeschreven onder nummer 5312 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201511 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 januari 2012 in zake M.A. tegen de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 j « Schendt artikel 100, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundig(...)

document

type document prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201614 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen (m/v) (niveau B) voor de penitentaire instellingen van de FOD Justitie (ANG12036) Na de selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die twee (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201621 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige huisschilder (niveau D) voor Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (AFG11135) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook (...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diploma o(...) type document prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201628 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige data-analisten (niveau B) voor de Pensioendienst voor de Overheidssector (ANG12041) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt (...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van de v(...) type document prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201639 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés risicobeheer (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG12040) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : - Dip(...) type document prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201663 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-hoofdonderzoekers voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (CNG12012) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diploma van licentiaat/mast(...) ? getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd z(...) type document prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201664 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige hoofdonderzoekers voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (CNG12015) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diploma van licentiaat/master, arts(...) ? getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd z(...) type document prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201683 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende contractuele selectie van Nederlandstalige directeurs van de Dienst veiligheid en interoperabiliteit der Spoorwegen voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (CNG12021) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uit(...) ? diploma van licentiaat/master, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieu(...) type document prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201682 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende contractuele selectie van Nederlandstalige adjunct-directeurs van de Dienst veiligheid en interoperabiliteit der Spoorwegen voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (CNG12020) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's o(...) ? diploma van licentiaat/master, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieu(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012007070 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 8678 van 5 december 2011 : Worden benoemd als militair **** aan de Koninklijke Militaire School : Kapitein S. **** op 2 mei 2011 en luitenant van het **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012007069 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Onderwijzend militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 8627 van 5 december 2011 : Worden benoemd in het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel van de Koninklijke Militaire School : type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012007071 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 8679, van 5 december 2011, de Kapitein S. **** **** en de luitenant ****. ****, worden benoemd in het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012007072 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** militair personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 8626, van 5 december 2011 : Wordt kolonel van het vliegwezen **** ****.-****. **** benoemd in het ambt van **** militair docent van het **** **** luitenant-kolonel vlieger **** ****. **** benoemd in het ambt van **** ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012007073 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** functie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 8682 van 5 december 2011 : Worden aangesteld als militair **** aan de Koninklijke Militaire School : **** **** ****. ****, op 1 juli 2011. **** **** ****. ****, op 22 augustus 2011. **** ****. ****, op 1 september 2011. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012007075 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 8687 van 5 december 2011 : Wordt kolonel **** ****. **** benoemd in het ambt van **** militair docent van het organieke kader van het **** **** kapitein-commandant ingenieur van het militair materieel S. **** benoemd in het ambt van ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012007074 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 8683 van 5 december 2011 : Worden benoemd in het ambt van militair repetitor van het onderwijzend personeel van de Koninklijke Militaire School : Luiten type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012007076 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8689 van 5 december 2011, heeft de benoeming tot de graad van luitenant-kolonel militair administrateur in het korps van de l type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012007079 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van reserveofficieren gesproten uit de werving van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8701 van 20 december 2011 : De aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier ****. ****, wordt op 1 **** **** aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier ****. ****, wordt op 1 mei 2011 benoemd in de(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012011093 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 26 november 2011 werd met ingang van 1 oktober 2011, de heer Lucas BEGINE, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van atta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012011094 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 1 februari 2012 werd met ingang van 1 november 2011, de heer Grégory CLAUDE, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van at Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012022085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 maart 2 - de dames Brihaye, Françoise en De Paepe, Regina en de heren Cool Jean-Pierre, Laurent, Etienne, V(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012022086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012, dat uitwerking heeft Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Troch, Guy, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid en word(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012022087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing en benoeming van mandaten van leden Bij koninklijk Bij hetzelfde besluit en vanaf deze bekendmaking, wordt de heer GREGOIR, Hugues, benoemd in de hoed(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012024102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Te begeven betrekkingen Drie betrekkingen van wetenschappelijk onderzoeker staan open op de campus Elsene van het WIV. Deze betrekking zal worden toegewezen aan kandidaten die kunnen worden (...) De kandidaat moet de volgende toelatingsvoorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van een St(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201642 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2012, bladzijde 10871, regel 51, lezen : "2, waarvan 1 vanaf 01.04.2012 en 1 vanaf 01.07.2012", i.p.v. "1, vanaf 01.04.2012". type vacante bettreking prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201643 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Medewerker bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen in de functiefamilie 'administratieve ondersteuning' : 4. Medewerker bij de griffie van het hof van beroep te Brussel in de functiefamil Medewerker bij de griffie van het hof van beroep te Bergen in de functiefamilie 'dossierbeheer' : 1(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201645 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Assistent bij de griffie van het Hof van Cassatie in Assistent bij de griffie van het hof van beroep te **** in de **** 'dossierbeheer' :(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201644 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Assistent bij de griffie van het Hof van Cassatie in Assistent bij de griffie van het hof van beroep te **** in de **** 'dossierbeheer' :(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201646 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het achtste kanton Antwerpen : 1. Hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Zandhoven : 1. Hoofdgriffier in de Hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Grimbergen : 1. Hoofdgriffi(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201658 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2012; - Ranst : 1 (in associatie); -(...) - Sint-Niklaas : 1 (in associatie); - Jemeppe-sur-Sambre : 1 (in associatie). De kandidaturen(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/03/2012 numac 2012201637 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** administratief deskundigen De vergelijkende selectie van **** administratief deskundigen (niveau ****) voor de **** **** ****, **** (...) Er zijn 6 geslaagden.
^